Số lần hiển thị mỗi phiên quảng cáo

Số lần hiển thị quảng cáo trung bình trên mỗi phiên quảng cáo. Lưu ý rằng thường có nhiều lần hiển thị quảng cáo trên mỗi lần tải trang.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?