RPM phiên quảng cáo

Thu nhập bình quân trên 1000 phiên quảng cáo.

RPM phiên quảng cáo = (Thu nhập ước tính / Số phiên quảng cáo) * 1000
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?