Tỷ lệ nhấp (CTR)

Tỷ lệ nhấp (CTR) là phần trăm số lần hiển thị dẫn đến nhấp chuột.

CTR = Clicks / Impressions

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?