RPM hiển thị

Doanh thu hiển thị mỗi nghìn lần hiển thị (RPM) là thu nhập trung bình mỗi nghìn lần hiển thị.

Impression RPM = (Estimated earnings / Impressions) * 1000

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?