Tỷ lệ bỏ qua TrueView

Tỷ lệ số lần bỏ qua cho quảng cáo video có thể bỏ qua.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?