Tỷ lệ rớt mạng

Tỷ lệ phản hồi quảng cáo không dẫn đến hiển thị. Về cơ bản, phản hồi quảng cáo bị rớt mà không hoàn tất quy trình.

Số lần hiển thị / Số lần yêu cầu được khớp *100
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?