Tỷ lệ bỏ qua

Tỷ lệ số lần người dùng bỏ qua video đang được xem trước khi xem hết.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố