Tỷ lệ bỏ qua

Tỷ lệ số lần người dùng bỏ qua video đang được xem trước khi xem hết.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?