Tốc độ phân phối

Tỷ lệ số lần quảng cáo video đã yêu cầu được trả về và bắt đầu phát.

Số lần hiển thị quảng cáo / Số lần yêu cầu quảng cáo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?