Tốc độ phân phối

Tỷ lệ số lần quảng cáo video đã yêu cầu được trả về và bắt đầu phát.

Số lần hiển thị quảng cáo / Số lần yêu cầu quảng cáo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố