Kênh

Cung cấp mô tả về vị trí đặt quảng cáo tốt

Các nhà quảng cáo đang tìm kiếm gì?

Tên vị trí đặt quảng cáo của bạn có thể hướng dẫn nhà quảng cáo hiểu nơi quảng cáo của họ sẽ xuất hiện, nhưng phải đảm bảo mô tả của bạn giải quyết được mọi nghi ngờ về nơi những quảng cáo này sẽ xuất hiện. Phải chính xác về những trang mà quảng cáo của họ có thể xuất hiện và đơn vị quảng cáo cụ thể nào trên những trang này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?