Kênh

Đổi tên hoặc thay đổi vị trí đặt quảng cáo

Nếu bạn đổi tên vị trí đặt quảng cáo, bạn sẽ mất mọi giá thầu hiện có của nhà quảng cáo cho vị trí đó. Chức năng này là để bảo đảm rằng chúng tôi cung cấp trải nghiệm tốt cho nhà quảng cáo cũng như nhà xuất bản.

Nếu bạn thêm hoặc thay đổi vị trí trang của đơn vị quảng cáo trong một vị trí, bạn sẽ không nhất thiết phải mất giá thầu cho vị trí đó. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn cập nhật mô tả và tên, nếu cần, để bảo đảm rằng vị trí của bạn vẫn được thể hiện chính xác cho nhà quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?