Dưới màn hình đầu tiên

"Dưới màn hình đầu tiên" đề cập đến phần của trang mà người dùng chỉ có thể xem sau khi cuộn xuống.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?