CPM chế độ xem đang kích hoạt

Với đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị trong Chế độ xem đang kích hoạt (CPM chế độ xem đang kích hoạt), nhà quảng cáo đặt giá thầu trên 1000 lần hiển thị có thể xem và chỉ thanh toán cho hiển thị được đo lường là có thể xem, nghĩa là, khi ít nhất 50% quảng cáo được hiển thị trên màn hình trong ít nhất 1 giây.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố