Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

CPM chế độ xem đang kích hoạt

Với đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị trong Chế độ xem đang kích hoạt (CPM chế độ xem đang kích hoạt), nhà quảng cáo đặt giá thầu trên 1000 lần hiển thị có thể xem và chỉ thanh toán cho hiển thị được đo lường là có thể xem, nghĩa là, khi ít nhất 50% quảng cáo được hiển thị trên màn hình trong ít nhất 1 giây.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính