Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Nhận thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

Chuyển khoản ngân hàng là một phương thức chuyển khoản điện tử. Phương thức này cho phép bạn nhận tiền trực tiếp vào tài khoản của mình. Google gửi thu nhập của bạn bằng đô la Mỹ hoặc Euro, tùy thuộc vào đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn thông qua chuyển khoản ngân hàng quốc tế đến ngân hàng mà bạn chọn và bạn nhận tiền trong tài khoản ngân hàng mà bạn chỉ định. Đây là một phương thức nhanh, đơn giản và bảo mật để nhận thanh toán của bạn.

Trong video này, chúng tôi sẽ đề cập đến cách đảm bảo bạn được thiết lập chính xác để nhận tiền thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

Cách đảm bảo bạn được thiết lập để nhận tiền Thanh toán AdSense qua chuyển khoản ngân hàng

Bạn sẽ được thanh toán như thế nào qua chuyển khoản ngân hàng?

Doanh thu sẽ được thanh toán vào tài khoản ngân hàng của bạn mỗi tháng một lần thông qua chuyển khoản ngân hàng. Để nhận thanh toán, bạn sẽ cần phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng trong tài khoản AdSense của mình. Thông tin này khác nhau theo quốc gia và có thể được tìm thấy trên trang Giới thiệu thanh toán AdSense. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với ngân hàng của mình và yêu cầu hướng dẫn về nhận chuyển khoản ngân hàng từ nước ngoài.

Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn

Khi thêm thông tin tài khoản ngân hàng, hãy nhập chi tiết chính xác như chi tiết hiện có trên hồ sơ với ngân hàng của bạn. Để nhập thông tin ngân hàng của bạn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
  2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
  4. Chọn nút radio cho “Chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng” và nhấp vào Tiếp tục.
  5. Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn và nhấp vào Xác nhận và tiếp tục.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm trong việc tìm thông tin tài chính của mình, vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn và yêu cầu hướng dẫn về nhận chuyển khoản ngân hàng từ nước ngoài.

Thông tin bắt buộc theo quốc gia

Tùy thuộc vào quốc gia của bạn, bạn cần cung cấp thông tin sau để nhận được thanh toán:

 
 

Hướng dẫn chuyển khoản (bắt buộc)

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Tên chủ tài khoản Không áp dụng Jane Smith
Tên ngân hàng Không áp dụng Acme Bank & Trust
SWIFT-BIC Mã SWIFT BIC có độ dài 8 hoặc 11 ký tự.
-Mã ngân hàng gồm 4 chữ cái
Mã quốc gia gồm 2 chữ cái
Mã vị trí gồm 2 chữ cái
Mã chi nhánh gồm 3 chữ cái (tùy chọn)
XXXXYYZZ
IBAN (Số tài khoản ngân hàng quốc tế) Bao gồm mã quốc gia gồm hai chữ cái và tối đa 30 ký tự chữ và số. XX1100110101000010001111111P1

Chi tiết ngân hàng trung gian (tùy chọn)

Nếu ngân hàng của bạn cung cấp hướng dẫn trung gian để nhận chuyển khoản từ Hoa Kỳ, hãy cung cấp các hướng dẫn đó tại đây.

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Chi tiết ngân hàng trung gian Không áp dụng Acme Bank and Trust
SWIFT-BIC trung gian Mã SWIFT BIC có độ dài 8 hoặc 11 ký tự.
-Mã ngân hàng gồm 4 chữ cái
Mã quốc gia gồm 2 chữ cái
Mã vị trí gồm 2 chữ cái
Mã chi nhánh gồm 3 chữ cái (tùy chọn)
XXXXYYZZ

Chi tiết Để ghi có cho (tùy chọn)

Nếu ngân hàng của bạn đã yêu cầu hướng dẫn Để ghi có cho (FFC) hoặc Mở cho người thụ hưởng (FBO) để nhận chuyển khoản ngân hàng, hãy cung cấp các hướng dẫn này tại đây như được chỉ định bởi ngân hàng của bạn.

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Để ghi có cho / Mở cho người thụ hưởng Đây có thể là số tài khoản HOẶC tên tài khoản trên hồ sơ với ngân hàng của bạn 1234567 HOẶC John Smith

Hướng dẫn chuyển khoản (bắt buộc)

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Tên chủ tài khoản Không áp dụng Jane Smith
Tên ngân hàng Không áp dụng Acme Bank & Trust
SWIFT-BIC Mã SWIFT BIC có độ dài 8 hoặc 11 ký tự.
-Mã ngân hàng gồm 4 chữ cái
Mã quốc gia gồm 2 chữ cái
Mã vị trí gồm 2 chữ cái
Mã chi nhánh gồm 3 chữ cái (tùy chọn)
XXXXYYZZ
Số tài khoản Tối đa mười sáu chữ số 1234567898765
Nhập lại số tài khoản Xem ở trên Xem ở trên

Chi tiết ngân hàng trung gian (tùy chọn)

Nếu ngân hàng của bạn cung cấp hướng dẫn trung gian để nhận chuyển khoản từ Hoa Kỳ, hãy cung cấp các hướng dẫn đó tại đây.

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Chi tiết ngân hàng trung gian Không áp dụng Acme Bank and Trust
SWIFT-BIC trung gian Mã SWIFT BIC có độ dài 8 hoặc 11 ký tự.
-Mã ngân hàng gồm 4 chữ cái
Mã quốc gia gồm 2 chữ cái
Mã vị trí gồm 2 chữ cái
Mã chi nhánh gồm 3 chữ cái (tùy chọn)
XXXXYYZZ

Chi tiết Để ghi có cho (tùy chọn)

Nếu ngân hàng của bạn đã yêu cầu hướng dẫn Để ghi có cho (FFC) hoặc Mở cho người thụ hưởng (FBO) để nhận chuyển khoản ngân hàng, hãy cung cấp các hướng dẫn này tại đây như được chỉ định bởi ngân hàng của bạn.

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Để ghi có cho / Mở cho người thụ hưởng Đây có thể là số tài khoản HOẶC tên tài khoản trên hồ sơ với ngân hàng của bạn 1234567 HOẶC John Smith

Hướng dẫn chuyển khoản (bắt buộc)

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Tên chủ tài khoản Không áp dụng Jane Smith
Tên ngân hàng Không áp dụng Acme Bank & Trust
SWIFT BIC Mã SWIFT BIC có độ dài 8 hoặc 11 ký tự.
-Mã ngân hàng gồm 4 chữ cái
Mã quốc gia gồm 2 chữ cái
Mã vị trí gồm 2 chữ cái
Mã chi nhánh gồm 3 chữ cái (tùy chọn)
XXXXYYZZ
CBU (Clave Bancaria Uniforme) Hai mươi hai chữ số 1234567898765432123456
Nhập lại CBU Hai mươi hai chữ số 1234567898765432123456

Chi tiết ngân hàng trung gian (tùy chọn)

Nếu ngân hàng của bạn cung cấp hướng dẫn trung gian để nhận chuyển khoản từ Hoa Kỳ, hãy cung cấp các hướng dẫn đó tại đây.

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Chi tiết ngân hàng trung gian Không áp dụng Acme Bank and Trust
SWIFT-BIC trung gian Mã SWIFT BIC có độ dài 8 hoặc 11 ký tự.
-Mã ngân hàng gồm 4 chữ cái
Mã quốc gia gồm 2 chữ cái
Mã vị trí gồm 2 chữ cái
Mã chi nhánh gồm 3 chữ cái (tùy chọn)
XXXXYYZZ

Chi tiết Để ghi có cho (tùy chọn)

Nếu ngân hàng của bạn đã yêu cầu hướng dẫn Để ghi có cho (FFC) hoặc Mở cho người thụ hưởng (FBO) để nhận chuyển khoản ngân hàng, hãy cung cấp các hướng dẫn này tại đây như được chỉ định bởi ngân hàng của bạn.

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Để ghi có cho / Mở cho người thụ hưởng Đây có thể là số tài khoản HOẶC tên tài khoản trên hồ sơ với ngân hàng của bạn 1234567 HOẶC John Smith

Hướng dẫn chuyển khoản (bắt buộc)

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Tên chủ tài khoản Không áp dụng Jane Smith
Tên ngân hàng Không áp dụng Acme Bank & Trust
SWIFT-BIC Mã SWIFT BIC có độ dài 8 hoặc 11 ký tự.
-Mã ngân hàng gồm 4 chữ cái
Mã quốc gia gồm 2 chữ cái
Mã vị trí gồm 2 chữ cái
Mã chi nhánh gồm 3 chữ cái (tùy chọn)
XXXXYYZZ
IBAN (Số tài khoản ngân hàng quốc tế) Bao gồm mã quốc gia gồm hai chữ cái và tối đa 30 ký tự chữ và số. XX1100110101000010001111111P1
Nhập lại IBAN Xem ở trên Xem ở trên

Chi tiết ngân hàng trung gian (tùy chọn)

Nếu ngân hàng của bạn cung cấp hướng dẫn trung gian để nhận chuyển khoản từ Hoa Kỳ, hãy cung cấp các hướng dẫn đó tại đây.

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Chi tiết ngân hàng trung gian Không áp dụng Acme Bank and Trust
SWIFT-BIC trung gian Mã SWIFT BIC có độ dài 8 hoặc 11 ký tự.
-Mã ngân hàng gồm 4 chữ cái
Mã quốc gia gồm 2 chữ cái
Mã vị trí gồm 2 chữ cái
Mã chi nhánh gồm 3 chữ cái (tùy chọn)
XXXXYYZZ

Chi tiết Để ghi có cho (tùy chọn)

Nếu ngân hàng của bạn đã yêu cầu hướng dẫn Để ghi có cho (FFC) hoặc Mở cho người thụ hưởng (FBO) để nhận chuyển khoản ngân hàng, hãy cung cấp các hướng dẫn này tại đây như được chỉ định bởi ngân hàng của bạn.

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Để ghi có cho / Mở cho người thụ hưởng Đây có thể là số tài khoản HOẶC tên tài khoản trên hồ sơ với ngân hàng của bạn 1234567 HOẶC John Smith

Hướng dẫn chuyển khoản (bắt buộc)

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Tên chủ tài khoản Không áp dụng Jane Smith
Tên ngân hàng Không áp dụng Acme Bank & Trust
IFSC (Mã hệ thống tài chính Ấn Độ) 11 chữ cái và số ABAB0001101
SWIFT BIC Mã SWIFT BIC có độ dài 8 hoặc 11 ký tự.
-Mã ngân hàng gồm 4 chữ cái
Mã quốc gia gồm 2 chữ cái
Mã vị trí gồm 2 chữ cái
Mã chi nhánh gồm 3 chữ cái (tùy chọn)
XXXXYYZZ
Số tài khoản Mười hai tới mười bảy chữ số 1234567891234567
Nhập lại số tài khoản Mười hai tới mười bảy chữ số 1234567891234567

Chi tiết ngân hàng trung gian (tùy chọn)

Nếu ngân hàng của bạn cung cấp hướng dẫn trung gian để nhận chuyển khoản từ Hoa Kỳ, hãy cung cấp các hướng dẫn đó tại đây.

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Chi tiết ngân hàng trung gian Không áp dụng Acme Bank and Trust
SWIFT-BIC trung gian Mã SWIFT BIC có độ dài 8 hoặc 11 ký tự.
-Mã ngân hàng gồm 4 chữ cái
Mã quốc gia gồm 2 chữ cái
Mã vị trí gồm 2 chữ cái
Mã chi nhánh gồm 3 chữ cái (tùy chọn)
XXXXYYZZ

Chi tiết Để ghi có cho (tùy chọn)

Nếu ngân hàng của bạn đã yêu cầu hướng dẫn Để ghi có cho (FFC) hoặc Mở cho người thụ hưởng (FBO) để nhận chuyển khoản ngân hàng, hãy cung cấp các hướng dẫn này tại đây như được chỉ định bởi ngân hàng của bạn.

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Để ghi có cho / Mở cho người thụ hưởng Đây có thể là số tài khoản HOẶC tên tài khoản trên hồ sơ với ngân hàng của bạn 1234567 HOẶC John Smith

Hướng dẫn chuyển khoản (bắt buộc)

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Tên chủ tài khoản ngân hàng Không áp dụng Jane Smith
Mã ngân hàng Menu thả xuống NGÂN HÀNG XXXX
Số tài khoản Mười hai tới mười bảy chữ số 1234567891234567

Hướng dẫn chuyển khoản (bắt buộc)

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Tên chủ tài khoản ngân hàng Không áp dụng Jane Smith
Số tài khoản (RIB) Hai mươi bốn chữ số:
-Mã ngân hàng gồm 3 chữ số
-Mã chi nhánh/thành phố gồm 3 chữ số
-Số tài khoản gồm 16 chữ số
Mã xác minh gồm 2 chữ số
123456789123456789123456

Hướng dẫn chuyển khoản (bắt buộc)

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Tên chủ tài khoản ngân hàng Không áp dụng Jane Smith
Số tài khoản (RIB) Hai mươi chữ số 12345678912345678912

Hướng dẫn chuyển khoản (bắt buộc)

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Tên chủ tài khoản ngân hàng Không áp dụng Jane Smith
ID RUC / DNI Mười một chữ số cho ID RUC / Tám chữ số cho DNI 12345678912 / 12345678
Loại tài khoản Menu thả xuống Đang kiểm tra
Tiết kiệm
Số tài khoản (CCI) Ba chữ số cho mã ngân hàng / Ba chữ số cho mã bưu điện / Mười hai chữ số cho số tài khoản / Hai chữ số cho số kiểm soát 123+123+123456789012+12

Hướng dẫn chuyển khoản (bắt buộc)

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Tên chủ tài khoản Không áp dụng Jane Smith
Tên ngân hàng Không áp dụng Acme Bank & Trust
BIK (Mã số nhận dạng ngân hàng) 9 chữ số 123456789
SWIFT-BIC Mã SWIFT BIC có độ dài 8 hoặc 11 ký tự.
-Mã ngân hàng gồm 4 chữ cái
Mã quốc gia gồm 2 chữ cái
Mã vị trí gồm 2 chữ cái
Mã chi nhánh gồm 3 chữ cái (tùy chọn)
XXXXYYZZ
IBAN (Số tài khoản ngân hàng quốc tế) Bao gồm mã quốc gia gồm hai chữ cái và tối đa 30 ký tự chữ và số. XX1100110101000010001111111P1
Nhập lại IBAN Xem ở trên Xem ở trên

Chi tiết ngân hàng trung gian (tùy chọn)

Nếu ngân hàng của bạn cung cấp hướng dẫn trung gian để nhận chuyển khoản từ Hoa Kỳ, hãy cung cấp các hướng dẫn đó tại đây.

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Chi tiết ngân hàng trung gian Không áp dụng Acme Bank and Trust
SWIFT-BIC trung gian Mã SWIFT BIC có độ dài 8 hoặc 11 ký tự.
-Mã ngân hàng gồm 4 chữ cái
Mã quốc gia gồm 2 chữ cái
Mã vị trí gồm 2 chữ cái
Mã chi nhánh gồm 3 chữ cái (tùy chọn)
XXXXYYZZ

Chi tiết Để ghi có cho (tùy chọn)

Nếu ngân hàng của bạn đã yêu cầu hướng dẫn Để ghi có cho (FFC) hoặc Mở cho người thụ hưởng (FBO) để nhận chuyển khoản ngân hàng, hãy cung cấp các hướng dẫn này tại đây như được chỉ định bởi ngân hàng của bạn.

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Để ghi có cho / Mở cho người thụ hưởng Đây có thể là số tài khoản HOẶC tên tài khoản trên hồ sơ với ngân hàng của bạn 1234567 HOẶC John Smith

Hướng dẫn chuyển khoản (bắt buộc)

Trường Độ dài dự kiến Ví dụ
Tên chủ tài khoản ngân hàng Không áp dụng Jane Smith
IBAN (Số tài khoản ngân hàng quốc tế) Bao gồm mã quốc gia gồm hai chữ cái và tối đa 30 ký tự chữ và số. XX1100110101000010001111111P1
SWIFT-BIC Mã SWIFT BIC có độ dài 8 hoặc 11 ký tự.
-Mã ngân hàng gồm 4 chữ cái
Mã quốc gia gồm 2 chữ cái
Mã vị trí gồm 2 chữ cái
Mã chi nhánh gồm 3 chữ cái (tùy chọn)
XXXXYYZZ
Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hiện chỉ có sẵn cho một số quốc gia. Mặc dù chúng tôi có thể cung cấp chuyển khoản ngân hàng cho các quốc gia khác trong tương lai, nhưng chung tôi không ấn định ngày có thể có sẵn dịch vụ này.
Để biết thêm thông tin về chuyển khoản ngân hàng, hãy xem Các câu hỏi thường gặp về chuyển khoản ngân hàng của chúng tôi
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false