IFRAME

IFRAME là một thẻ HTML sử dụng trong thiết kế web cho phép trang web được hiển thị trong một khung bên trong một trang web khác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?