CTR của quảng cáo

Đối với quảng cáo chuẩn, tỷ lệ nhấp (CTR) của quảng cáo được tính bằng cách lấy số lượt nhấp quảng cáo chia cho số lượt hiển thị quảng cáo riêng lẻ.

CTR của quảng cáo = Số lần nhấp / Số lần hiển thị quảng cáo

Ví dụ: nếu quảng cáo của bạn nhận được 5 lượt nhấp trong số 1.000 lượt hiển thị quảng cáo, thì CTR của quảng cáo đó sẽ là 0,5%.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố