Số nhấp chuột

Đối với quảng cáo nội dung tiêu chuẩn, chúng tôi tính một nhấp chuột khi người dùng nhấp vào quảng cáo.

Đối với đơn vị liên kết, chúng tôi tính một nhấp chuột khi người dùng nhấp vào một quảng cáo trên trang quảng cáo, sau khi chọn một liên kết trong đơn vị liên kết.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố