Đơn vị quảng cáo

Đơn vị quảng cáo là một hoặc nhiều quảng cáo của Google được hiển thị nhờ có một đoạn mã quảng cáo AdSense. Bạn có thể tạo, tùy chỉnh và quản lý đơn vị quảng cáo trên trang Quảng cáo trong tài khoản AdSense của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?