Mã quảng cáo

Mã HTML đặt trên bất kỳ trang nào của một trang web nhà xuất bản sở hữu trang web chấp thuận, cho phép quảng cáo được hiển thị trên trang đó theo định dạng bố cục quảng cáo nhất định.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?