Favicon

Favicon là một đồ họa nhỏ mà nhà quảng cáo có thể sử dụng để xây dựng thương hiệu cho trang web của họ, như biểu trưng công ty của họ. Quảng cáo văn bản thường bao gồm một favicon bên cạnh URL, để giúp nhà quảng cáo dễ dàng được nhận ra hơn với người dùng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?