Đơn vị liên kết

Đơn vị liên kết sẽ hiển thị một danh sách các chủ đề có liên quan tới nội dung trên trang web của bạn và khi người dùng nhấp vào một trong các chủ đề này, họ được đưa đến một trang quảng cáo Google liên quan đến chủ đề đó. Mặc dù bạn sẽ không nhận được thu nhập cho các nhấp chuột vào chủ đề, bạn sẽ được trả tiền cho các nhấp chuột của người dùng vào bất kỳ quảng cáo nào trên trang kết quả.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?