Quảng cáo HTML

Quảng cáo HTML là các trang web nhỏ tương tác, được tùy chỉnh có thể xuất hiện dưới dạng quảng cáo Google trên các trang web sử dụng AdSense cho nội dung. Quảng cáo HTML là một loại quảng cáo đa phương tiện.

Dưới đây là một vài lưu ý quan trọng về quảng cáo HTML:

  • Kích thước: Quảng cáo HTML có thể xuất hiện trong cùng kích thước quảng cáo hỗ trợ quảng cáo hình ảnh. Để quảng cáo HTML hiển thị trong một trong các đơn vị quảng cáo của bạn, bạn sẽ cần phải sử dụng một trong những kích thước quảng cáo này và cũng bật quảng cáo hiển thị hình ảnh cho đơn vị quảng cáo đó.

  • Báo cáo: Chúng tôi sẽ tính một nhấp chuột cho mỗi nhấp qua người dùng thực hiện đưa họ đến trang web của nhà quảng cáo. Tùy thuộc vào việc triển khai của nhà quảng cáo, điều này có thể là nhấp chuột lên biểu tượng hoặc URL rõ ràng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?