Sử dụng email để quảng cáo trang web của bạn

Chúng tôi hiểu rằng các nhà xuất bản luôn tìm phương pháp mới để đẩy mạnh lưu lượng truy cập cho trang web của họ. Tuy nhiên, điều này vi phạm chính sách chương trình của chúng tôi về quảng cáo các trang web hiển thị quảng cáo Google qua email không được yêu cầu. Cũng vui lòng lưu ý rằng các nhà xuất bản không được phép đặt quảng cáo của AdSense trong email.

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm về các phương pháp được cho phép để tăng lưu lượng truy cập đến trang web của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố