Chính sách

Cách chính sách AdSense được thực thi

Tất cả các nhà xuất bản đều được xem xét có tuân thủ chính sách không khi họ gửi đơn đăng ký. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên giám sát các trang web trong Google AdSense để kiểm tra việc tuân thủ liên tục các chính sách của chúng tôi. Nếu chúng tôi nhận thấy trang web không tuân thủ chính sách hoặc Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, chúng tôi sẽ tạm ngưng hoặc vô hiệu tài khoản đó. Trong một số trường hợp, thanh toán cho các nhấp chuột có thể bị từ chối.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố