Yêu cầu quảng cáo

Yêu cầu quảng cáo được tính khi trang web của bạn yêu cầu quảng cáo phải được hiển thị. Đó là số đơn vị quảng cáo đã yêu cầu quảng cáo (cho quảng cáo nội dung) hoặc truy vấn tìm kiếm (cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm). Chúng tôi báo cáo yêu cầu quảng cáo mỗi lần một yêu cầu được gửi, ngay cả khi không có quảng cáo nào được trả lại và quảng cáo dự phòng được hiển thị thay thế.

Lưu ý rằng chỉ số này chỉ có sẵn trong tab nhóm chỉ số "Tùy chỉnh". Tìm hiểu thêm về nhóm chỉ số tùy chỉnh.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?