Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Sử dụng thông số data-ad-status để ẩn đơn vị quảng cáo không được thực hiện

Các đơn vị quảng cáo AdSense sẽ cập nhật sau khi một yêu cầu quảng cáo được tạo để cho biết liệu một đơn vị quảng cáo đã được thực hiện bằng một mẫu quảng cáo hay chưa được thực hiện. Bạn có thể kiểm tra tỷ lệ phần trăm đơn vị quảng cáo chưa được thực hiện bằng cách xem lại mức độ phù hợp trung bình trong báo cáo AdSense.

Sau khi một đơn vị quảng cáo đã hoàn tất việc yêu cầu một quảng cáo, AdSense sẽ thêm thông số data-ad-status vào phần tử <ins>. Lưu ý: bạn không nên nhầm lẫn giữa thông số data-ad-status với thông số data-adsbygoogle-status – thông số này được mã quảng cáo của chúng tôi sử dụng cho mục đích xử lý quảng cáo.

Tùy thuộc vào việc quảng cáo có được trả về hay không, thông số này sẽ cập nhật thành một trong các thông số sau:

data-ad-status="filled" Một quảng cáo đã được trả về cho đơn vị quảng cáo và hiện đang hiển thị.
data-ad-status="unfilled" Không có quảng cáo nào được trả về và đơn vị quảng cáo bị bỏ trống.

AdSense sẽ làm gì với đơn vị quảng cáo không được thực hiện

Khi các đơn vị quảng cáo AdSense "không được thực hiện", chúng tôi sẽ tìm cách thu gọn đơn vị quảng cáo hoặc hiển thị một không gian trống. Chúng tôi chỉ thu gọn đơn vị quảng cáo khi việc này không kéo theo việc phải chỉnh lại trang, tức là chỉ thu gọn những đơn vị quảng cáo bên ngoài khung nhìn. Đối với tất cả những đơn vị quảng cáo không được thực hiện khác, chúng tôi sẽ giữ lại kích thước đơn vị quảng cáo và hiển thị một không gian trống.

Cách ẩn đơn vị quảng cáo không được thực hiện

Nội dung nâng cao (nâng cao) Bạn có thể quyết định tăng cường hoạt động này bằng cách sử dụng CSS hoặc JavaScript. Ví dụ: Nếu muốn ẩn tất cả những đơn vị quảng cáo không được thực hiện, bạn có thể sử dụng CSS để áp dụng kiểu display: none !important; cho phần tử này.

Ví dụ 1: Ẩn những đơn vị quảng cáo không được thực hiện bằng cách sử dụng CSS

Bạn có thể thêm kiểu CSS sau đây vào trang của mình để tự động ẩn những đơn vị quảng cáo không được thực hiện:

HTML
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-ad-format="auto"
     data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
CSS
ins.adsbygoogle[data-ad-status="unfilled"] {
    display: none !important;
}

Ví dụ 2: Chỉ hiển thị hình ảnh nếu đơn vị quảng cáo không được thực hiện

Nếu một đơn vị quảng cáo không hiển thị quảng cáo, bạn có thể chọn để hiển thị một quảng cáo tự quảng bá:

HTML
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
     data-ad-slot="1234567890">
    <a href="/page"><img src="/backup.jpg" width="300px" height="250px"></a>
</ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
CSS
ins.adsbygoogle a {
    display: none !important;
}
ins.adsbygoogle[data-ad-status="unfilled"] a {
    display: block;
}

Ngoài ra, nếu muốn sử dụng JavaScript để cập nhật trang của mình, bạn có thể sử dụng MutationObserver để phát hiện các thay đổi trong thông số data-ad-status và thực thi mã JavaScript dựa trên những thay đổi đó.

Các điểm hạn chế

Thông số data-ad-status chỉ được thêm vào những đơn vị quảng cáo nằm trong cửa sổ trên cùng. Có nghĩa là đối với những đơn vị quảng cáo đang được phân phát thông qua cửa sổ trên nhiều miền, thông số data-ad-status sẽ không được thêm vào đơn vị quảng cáo.

Bạn cũng không nên tải đơn vị quảng cáo AdSense dưới dạng ẩn ngay từ đầu vì muốn đơn vị quảng cáo đó sẽ hiển thị sau khi thông số data-ad-status thay đổi. Nếu đơn vị quảng cáo ban đầu không hiển thị trên trang, chúng tôi có thể sẽ không thực thi yêu cầu quảng cáo cho đơn vị quảng cáo đó.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính