Quản lý trang web

Cấp quyền truy cập cho trình thu thập thông tin của chúng tôi trong tệp robots.txt của bạn

Nếu bạn đã sửa đổi tệp robots.txt của trang web để không cho phép trình thu thập thông tin của AdSense lập chỉ mục các trang của bạn, thì chúng tôi sẽ không thể phân phát quảng cáo của Google trên các trang này.

Để cập nhật tệp robots.txt để cấp cho trình thu thập thông tin của chúng tôi quyền truy cập vào các trang của bạn, hãy xóa hai hàng văn bản sau đây khỏi tệp robots.txt của bạn:

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow: /

Thay đổi này sẽ cho phép trình thu thập thông tin của chúng tôi lập chỉ mục nội dung trang web của bạn và cung cấp cho bạn quảng cáo của Google. Lưu ý rằng bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với tệp robots.txt có thể không được phản ánh trong chỉ mục của chúng tôi cho đến khi trình thu thập thông tin của chúng tôi cố gắng truy cập lại trang web của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?