Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Mức độ ảnh hưởng của các biện pháp thực thi chính sách đến tính năng Dàn xếp AdMob và chiến dịch

Sử dụng bảng sau đây để tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của các biện pháp thực thi chính sách đến việc phân phát quảng cáo thông qua tính năng dàn xếp và chiến dịch. 

Biện pháp thực thi chính sách                           Nền tảng dàn xếp (bao gồm cả Mạng AdMob và các mạng của bên thứ ba) Chiến dịch AdMob
Ứng dụng của bạn có cảnh báo. Limited supportNền tảng dàn xếp chưa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bạn sẽ cần giải quyết vấn đề khiến biện pháp thực thi chính sách hoặc việc phân phát quảng cáo có thể bị ảnh hưởng.  Limited support Chiến dịch chưa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bạn sẽ cần giải quyết vấn đề khiến biện pháp thực thi chính sách hoặc việc phân phát quảng cáo có thể bị ảnh hưởng. 
Ứng dụng của bạn có trạng thái nhu cầu bị hạn chế. Limited support Nền tảng dàn xếp chứa các mạng quảng cáo của bên thứ ba sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tất cả các nguồn quảng cáo của Google sẽ không thể kiếm tiền từ ứng dụng của bạn. Limited support Quảng cáo được bán trực tiếp, quảng cáo cho cùng một công ty và quảng cáo đặt trước sẽ tiếp tục phân phát. Tuy nhiên, tất cả các nguồn quảng cáo của Google sẽ không thể kiếm tiền từ ứng dụng của bạn.  
Ứng dụng của bạn có trạng thái đã vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo. Không có quảng cáo nào được phân phát. Không có quảng cáo nào được phân phát.
Tài khoản của bạn có trạng thái việc phân phát quảng cáo bị hạn chế. Limited support Nền tảng dàn xếp chứa các mạng quảng cáo của bên thứ ba sẽ không bị ảnh hưởng. Bạn sẽ nhận được số lượng quảng cáo có giới hạn từ các nguồn quảng cáo của Google. Limited support Quảng cáo được bán trực tiếp, quảng cáo cho cùng một công ty và quảng cáo đặt trước sẽ tiếp tục phân phát. Bạn sẽ nhận được số lượng quảng cáo có giới hạn từ các nguồn quảng cáo của Google.  
Tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Không có quảng cáo nào được phân phát. Không có quảng cáo nào được phân phát.
Tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa. Không có quảng cáo nào được phân phát. Không có quảng cáo nào được phân phát.
Lưu ý: Nếu bạn bị áp dụng biện pháp thực thi chính sách do vi phạm chính sách hoặc quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản, thì bạn sẽ nhận được thông báo trong Trung tâm chính sách AdMob và qua email.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố