Chính sách

Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý của IAB phiên bản 2.0

IAB Châu Âu đã hoàn thiện phiên bản 2.0 của Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý do IAB Tech Lab và các công ty thành viên tương hỗ phát triển. Google sẽ tích hợp với phiên bản 2.0. Thời gian ra mắt của chúng tôi phù hợp với lịch chuyển đổi hoàn toàn từ Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) của IAB phiên bản 1.1 sang phiên bản 2.0. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về phương pháp tích hợp của chúng tôi trong những tháng tới.

Những điều cần biết trước khi đăng ký

Nếu bạn đang tích hợp với TCF của IAB phiên bản 2.0, vui lòng xem xét thông tin bên dưới về cách Google sẽ tương tác với TCF của IAB phiên bản 2.0 dựa trên nội dung của chuỗi Tính minh bạch và sự đồng ý (TC) trong TCF của IAB phiên bản 2.0. Google có thể cập nhật thông tin này tùy từng thời điểm.

Để đơn giản, bên dưới chúng tôi sử dụng cụm từ "Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0" để bao gồm một số khía cạnh về khả năng tương tác thông qua TCF phiên bản 2.0, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Đặt giá thầu cho các yêu cầu giá thầu Google nhận được
 • Gửi yêu cầu giá thầu từ những nhà xuất bản sử dụng Google đến người đặt giá thầu
 • Cho phép các bên thứ ba tiến hành hoạt động theo dõi quảng cáo và phân phát quảng cáo

Chính sách của Google

Hướng dẫn bên dưới về khả năng tương tác sẽ nêu các yêu cầu về chính sách hiện hành của Google, đặc biệt là các yêu cầu trong Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu và các chính sách của chúng tôi đối với việc lấy dấu vân tay để nhận dạng (ví dụ: nội dung trong Yêu cầu khi phân phát quảng cáo của bên thứ ba). Xin lưu ý rằng các chính sách của chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng và có tính nghiêm ngặt cao hơn so với TCF phiên bản 2.0 trong một số trường hợp.

Mục đích

Để Google làm việc với bạn thông qua TCF phiên bản 2.0, chuỗi TC phải cho biết rằng người dùng đã đồng ý với, hoặc bạn đã nêu rõ lợi ích chính đáng của mình (nếu có) khi thực hiện từng mục đích dưới đây.

Lưu trữ và/hoặc truy cập thông tin trên thiết bị (Mục đích 1)

Nếu bạn sử dụng cookie, mã nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động hoặc bộ nhớ cục bộ khác, Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 trong trường hợp bạn xác định cơ sở pháp lý cho mục đích 1 là "sự đồng ý".

Ở một số khu vực tài phán, chẳng hạn như Đức và Na Uy, trong một số trường hợp nhất định, quy định không yêu cầu nhà xuất bản lấy sự đồng ý cho Mục đích 1 thông qua CMP, và miễn là chuỗi TC thể hiện điều này theo cách phù hợp thì Google sẽ có thể tương tác trong những trường hợp đó. Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của chúng tôi, quan điểm này có thể thay đổi dựa trên sự phát triển của các quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Chọn quảng cáo cơ bản (Mục đích 2)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn nêu rõ cơ sở cho mục đích 2 là "sự đồng ý", "lợi ích chính đáng", "sự đồng ý hoặc lợi ích chính đáng" hoặc "không được sử dụng".

Tạo hồ sơ quảng cáo được cá nhân hóa và chọn quảng cáo được cá nhân hóa (Mục đích 3 và 4)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn nêu cơ sở cho mục đích 3 và 4 là "sự đồng ý", miễn là chuỗi TC cho biết rằng người dùng đã đồng ý cho cả hai mục đích đó.

Google cũng sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn chỉ rõ rằng "không được sử dụng" là cơ sở cho các mục đích này, trừ khi người dùng không đồng ý với quảng cáo được cá nhân hóa qua RTB (xem phần ghi chú ở cuối mục này).

Nếu bạn cho biết cơ sở cho mục đích 3 và/hoặc 4 là "lợi ích chính đáng":

 • Nếu chuỗi TC cho biết rằng hoạt động cá nhân hóa quảng cáo (mục đích 3 và/hoặc 4) là được phép theo lợi ích chính đáng, Google sẽ không làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0.
 • Nếu chuỗi TC cho biết rằng hoạt động cá nhân hóa quảng cáo là không được phép, Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0, ngoại trừ qua RTB (xem phần ghi chú ở cuối mục này).

Nếu bạn đăng ký cơ sở pháp lý cho mục đích 3 và/hoặc 4 là "sự đồng ý hoặc lợi ích chính đáng làm cơ sở pháp lý":

 • Nếu không có quy định hạn chế về nhà xuất bản, Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 miễn là cơ sở pháp lý mặc định của bạn là sự đồng ý.
 • Nếu có các quy định hạn chế về nhà xuất bản:
  • Nếu quy định hạn chế về nhà xuất bản là cho phép bạn hoạt động khi có sự đồng ý, Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 trong trường hợp đó.
  • Nếu quy định hạn chế của nhà xuất bản là cho phép bạn hoạt động dựa trên lợi ích chính đáng, Google sẽ không làm việc với bạn thông qua TCF phiên bản 2.0 trong trường hợp đó.

Xin lưu ý rằng, chỉ đối với RTB, nếu chuỗi TC cho biết rằng người dùng không đồng ý với mục đích 3 và 4, Google sẽ không chuyển yêu cầu giá thầu trong những trường hợp đó, bất kể bạn đã đăng ký cơ sở pháp lý như thế nào. Điều này phù hợp với cách xử lý hoạt động quảng cáo không cá nhân hóa của chúng tôi cho RTB hiện nay.

Tạo hồ sơ nội dung được cá nhân hóa và chọn nội dung được cá nhân hóa (Mục đích 5 và 6)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn đăng ký cơ sở pháp lý là "sự đồng ý", "lợi ích chính đáng", "sự đồng ý hoặc lợi ích chính đáng" hoặc "không được sử dụng" cho mục đích 5 và/hoặc 6.

Đo lường hiệu quả hoạt động của quảng cáo (Mục đích 7)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn nêu rõ cơ sở cho mục đích 7 là "sự đồng ý", "lợi ích chính đáng", "sự đồng ý hoặc lợi ích chính đáng" hoặc "không được sử dụng".

Đo lường hiệu quả hoạt động của nội dung (Mục đích 8)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn nêu rõ cơ sở cho mục đích 8 là "sự đồng ý", "lợi ích chính đáng", "sự đồng ý hoặc lợi ích chính đáng" hoặc "không được sử dụng".

Áp dụng kết quả nghiên cứu thị trường để tạo thông tin chi tiết về đối tượng (Mục đích 9)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn nêu rõ cơ sở cho mục đích 9 là "sự đồng ý", "lợi ích chính đáng", "sự đồng ý hoặc lợi ích chính đáng" hoặc "không được sử dụng".

Phát triển và cải tiến sản phẩm (Mục đích 10)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn nêu rõ cơ sở cho mục đích 10 là "sự đồng ý", "lợi ích chính đáng", "sự đồng ý hoặc lợi ích chính đáng" hoặc "không được sử dụng".

Mục đích đặc biệt

Đảm bảo tính bảo mật, ngăn chặn lừa đảo và gỡ lỗi (Mục đích đặc biệt 1)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn đăng ký cơ sở pháp lý là "lợi ích chính đáng" hoặc "không được sử dụng" cho mục đích đặc biệt 1.

Phân phối quảng cáo hoặc nội dung bằng phương pháp kỹ thuật (Mục đích đặc biệt 2)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn đăng ký cơ sở pháp lý là "lợi ích chính đáng" hoặc "không được sử dụng" cho mục đích đặc biệt 2.

Tính năng

Đối sánh và kết hợp các nguồn dữ liệu ngoại tuyến (Tính năng 1)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn đăng ký tính năng 1, miễn là bạn cung cấp thông tin thích hợp cho người dùng.

Liên kết các thiết bị khác nhau (Tính năng 2)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn đăng ký tính năng 2, miễn là bạn cung cấp thông tin thích hợp cho người dùng.

Nhận và gửi thông tin về đặc điểm thiết bị mà hệ thống tự động gửi để nhận dạng (Tính năng 3)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn được đăng ký cho tính năng 3. Tuy nhiên, chúng tôi xin nhắc lại rằng các chính sách của chúng tôi nghiêm cấm việc lấy dấu vân tay để nhận dạng (ví dụ: Yêu cầu khi phân phát quảng cáo của bên thứ ba) và chúng tôi yêu cầu bạn tuân thủ các chính sách của chúng tôi, có thể nghiêm ngặt hơn TCF phiên bản 2.0 trong một số trường hợp, bất cứ khi nào bạn làm việc với chúng tôi.

Chúng tôi đang tích cực thực thi các chính sách của mình và tiếp tục đầu tư vào công nghệ để phát hiện việc lấy dấu vân tay trên các nền tảng của chúng tôi.

Tính năng đặc biệt

Sử dụng dữ liệu vị trí địa lý chính xác (Tính năng đặc biệt 1)

Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn đăng ký tính năng này, miễn là bạn cung cấp thông tin thích hợp cho người dùng và người dùng chọn sử dụng tính năng đặc biệt 1 theo cách thích hợp.

Chủ động quét các đặc điểm của thiết bị để nhận dạng (Tính năng đặc biệt 2)

Nếu chuỗi TC cho biết rằng người dùng đã chọn sử dụng tính năng đặc biệt này:

 • Google sẽ không làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn đăng ký tính năng đặc biệt 2.

Nếu chuỗi TC cho biết người dùng chưa chọn sử dụng tính năng đặc biệt này:

 • Google sẽ làm việc với bạn qua TCF phiên bản 2.0 nếu bạn đăng ký tính năng đặc biệt 2 (bởi vì, khi người dùng chưa chọn sử dụng, thì chuỗi TC sẽ cho biết rằng quá trình xử lý theo tính năng đặc biệt này không thể diễn ra)

Chúng tôi xin nhắc lại rằng các chính sách của chúng tôi nghiêm cấm việc lấy dấu vân tay để nhận dạng (ví dụ: Yêu cầu khi phân phát quảng cáo của bên thứ ba) và chúng tôi yêu cầu bạn tuân thủ các chính sách của chúng tôi, có thể nghiêm ngặt hơn TCF phiên bản 2.0 trong một số trường hợp, bất cứ khi nào bạn làm việc với chúng tôi.

Chúng tôi đang tích cực thực thi các chính sách của mình và tiếp tục đầu tư vào công nghệ để phát hiện việc lấy dấu vân tay trên các nền tảng của chúng tôi.

Yêu cầu về macro

TCF của IAB phiên bản 2.0 yêu cầu sử dụng macro trong các URL pixel trên quảng cáo để cho biết vị trí chèn và gửi chuỗi TC trong URL, cũng như nhận biết các nhà cung cấp có mặt. Theo các yêu cầu của TCF phiên bản 2.0, Google yêu cầu phải có macro này. Vui lòng đảm bảo nhà quảng cáo mà bạn làm việc sử dụng macro này theo cách thích hợp. Nếu không, hoạt động phân phát quảng cáo có thể bị gián đoạn.

Nếu bạn có câu hỏi về hoạt động tích hợp TCF của IAB phiên bản 2.0 do Google thực hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu này.

Để yêu cầu thông tin trợ giúp hoặc hỗ trợ về việc đăng ký TCF phiên bản 2.0, riêng biệt với hoạt động tích hợp của Google, vui lòng gửi email cho IAB Châu Âu theo địa chỉ framework@iabeurope.eu.

Câu hỏi thường gặp

Google có yêu cầu lấy sự đồng ý cho việc sử dụng cookie sau khi tích hợp TCF của IAB phiên bản 2.0 không? 

Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu tuân thủ Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu. Điều này bao gồm yêu cầu lấy sự đồng ý cho việc sử dụng cookie (hoặc bộ nhớ cục bộ khác), ở những nơi pháp luật yêu cầu.

Có bất kỳ tác động ngay lập tức nào đối với các sản phẩm quảng cáo của Google không?

Không, sẽ không có tác động ngay lập tức nào. Chúng tôi đang nỗ lực để có thể đưa ra thông tin chi tiết kỹ thuật đầy đủ cho quá trình tích hợp và sẽ cung cấp thêm thông tin trong những tháng tới.

Các nhà xuất bản có thể tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp chưa đăng ký trên GVL sau khi quá trình tích hợp của Google hoàn tất không?

Có, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo được chọn trong các công cụ kiểm soát hiện có dành cho nhà xuất bản. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin về cách thức hoạt động của quá trình này trong những tháng tới.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố