Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Tìm mã ứng dụng hoặc mã đơn vị quảng cáo

Trong bước cuối cùng của quá trình tạo đơn vị quảng cáo, bạn cần sao chép và dán mã ứng dụng và mọi mã đơn vị quảng cáo vào mã của ứng dụng. Bài viết này giải thích nơi tìm và sao chép mã ứng dụng và mã đơn vị quảng cáo của bạn.

 • Mã ứng dụng: Mã nhận dạng duy nhất được chỉ định cho ứng dụng của bạn khi ứng dụng đó được thêm vào AdMob. Mã ứng dụng được dùng để xác định ứng dụng của bạn.
 • Mã đơn vị quảng cáo: Mã nhận dạng duy nhất được chỉ định cho từng đơn vị quảng cáo của bạn khi được tạo trong AdMob. Mã đơn vị quảng cáo được thêm vào mã của ứng dụng và được dùng để xác định các yêu cầu quảng cáo của đơn vị quảng cáo.
Tài liệu dành cho nhà phát triển Để biết thêm thông tin về cách triển khai, hãy xem Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Google Developers (Android,iOS) cho (các) định dạng quảng cáo thích hợp: quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ, quảng cáo có tặng thưởng, quảng cáo gốc.

Tìm mã ứng dụng

Giao diện AdMob thể hiện cách tìm mã ứng dụng.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
 4. Nhấp để sao chép Nhấp để sao chép trong cột Mã ứng dụng của một ứng dụng.

Tìm mã đơn vị quảng cáo

Giao diện AdMob thể hiện cách tìm mã đơn vị quảng cáo.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào tên của ứng dụng được liên kết với đơn vị quảng cáo.

  Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy ứng dụng trong danh sách các ứng dụng gần đây, hãy nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng. Sau đó, hãy nhấp vào tên của ứng dụng.

 4. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo trong thanh bên.
 5. Nhấp để sao chép Nhấp để sao chép trong cột Mã đơn vị quảng cáo của một đơn vị quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4868440630621509057
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true