Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Cập nhật mã ứng dụng của bạn để hiển thị quảng cáo

Sau khi bạn thiết lập ứng dụng trong AdMob à thêm đơn vị quảng cáo vào đó, bước cuối cùng là triển khai đơn vị quảng cáo trong mã của ứng dụng. Hãy làm theo các hướng dẫn trong hướng dẫn Bắt đầu Google Developers dành cho Android hoặc iOS. Bạn sẽ cần có mã ứng dụng và mã đơn vị quảng cáo trong quá trình triển khai.

Thông tin thêm về cách triển khai từng định dạng quảng cáo:

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính