Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Bắt đầu

Tỷ lệ hiển thị

Tỷ lệ quảng cáo được trả lại và hiển thị cho người dùng trong ứng dụng. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia số lần hiển thị cho số yêu cầu đã đối sánh:

Số lần hiển thị / Số yêu cầu đã đối sánh

Ví dụ: nếu tổng số Yêu cầu đã đối sánh là 80, nhưng ứng dụng của bạn chỉ hiển thị 60 yêu cầu đã đối sánh trong số này thì Tỷ lệ hiển thị của ứng dụng sẽ là 75%.

Để xem tỷ lệ hiển thị cho từng mạng quảng cáo, hãy chọn Nguồn quảng cáo trong trường Thứ nguyên ở đầu Báo cáo mạng AdMob .

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính