Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Những nguồn quảng cáo dạng thác nước có thể sử dụng cho tính năng dàn xếp

Bạn có thể sử dụng những mạng quảng cáo được liệt kê dưới đây làm nguồn quảng cáo trong các nhóm dàn xếp. Nếu bạn muốn bật tính năng tối ưu hoá cho một mạng quảng cáo, hãy đảm bảo rằng mạng quảng cáo đó hỗ trợ tính năng tối ưu hoá, đồng thời cung cấp thông tin xác thực và uỷ quyền bắt buộc nếu được yêu cầu.

Lưu ý: Hãy nhập thông tin xác thực nguồn quảng cáo của bên thứ ba ngay cả khi bạn không bật tính năng tối ưu hoá. Nhờ đó, bạn sẽ thấy dữ liệu báo cáo chính xác từ các nguồn quảng cáo của bên thứ ba trong tài khoản AdMob.  

Hãy nhấp vào tên của một mạng quảng cáo ở bên dưới để tìm hiểu thêm về thông tin xác thực, thông tin về mối liên kết và các lựa chọn khác của mạng quảng cáo đó:

AdColony

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • API key: Khoá API duy nhất mà bạn có thể tìm thấy trên trang Account Settings > Read-Only API Key trong tài khoản AdColony của mình.

  Ảnh chụp màn hình thông tin xác thực AdColony.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • App ID
 • Client Options (không bắt buộc)
 • Zone ID

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
AdFalcon

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • Client ID API: ID khách hàng API, bạn có thể tìm thấy ID này trong tài khoản AdFalcon của mình trong phần Tài khoản > Truy cập API.
 • Khóa API: Khóa API duy nhất, bạn có thể tìm thấy khóa này trong tài khoản AdFalcon của mình trong phần Tài khoản > Truy cập API.

  A screenshot of the AdFalcon sign in screen.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • ID ứng dụng/trang web

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
AppLovin

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • Report Key: Đây là Report Key dành riêng cho bạn và bạn có thể tìm thấy trên trang Accounts > Basic Info > Keys trong tài khoản AppLovin.

  Ví dụ về khoá báo cáo cho App Lovin.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • Application ID (Android)
 • Bundle ID (iOS) 
 • SDK Key 

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
Chartboost

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • ID người dùng: ID người dùng tìm được ở đầu trang Chartboost API Explorer của bạn.
 • Chữ ký người dùng: Chữ ký người dùng tìm được ở đầu trang Chartboost API Explorer của bạn.

  Ví dụ về trang Chartboost API Explorer.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • ID ứng dụng
 • Chữ ký ứng dụng
 • Vị trị quảng cáo (tùy chọn)

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
DT Exchange

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • Publisher ID: Đây là Publisher ID dành riêng cho bạn và bạn có thể tìm thấy trên trang DT Exchange User Profile.
 • Khoá của người dùng:: Đây là Khoá của người dùng dành riêng cho bạn và bạn có thể tìm thấy trên trang DT Exchange Hồ sơ người dùng.
 • Thông tin bí mật của người dùng: Đây là Thông tin bí mật của người dùng dành riêng cho bạn và bạn có thể tìm thấy trên trang DT Exchange Hồ sơ người dùng.

  Ví dụ về màn hình thông tin xác thực Fyber.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • Application ID
 • Placement ID

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
Flurry

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa


 

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • Ad Space Name
 • Project API Key
 • Ad location (tùy chọn)

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
i-mobile

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • Tên đăng nhập: Địa chỉ email bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản i-mobile của bạn.
 • Mật khẩu: Mật khẩu bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản i-mobile của bạn.

  Ví dụ về màn hình i-mobile.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • ID phương tiện
 • ID nhà xuất bản
 • ID điểm

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
InMobi

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • Tên đăng nhập: Địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản InMobi của mình.
 • Mật khẩu: Mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản InMobi của mình.
 • Khóa bảo mật: Khóa API chuỗi 32 ký tự được tạo bởi InMobi là bắt buộc cho tất cả các yêu cầu gửi đến. Tìm hiểu thêm

  Ví dụ về màn hình đăng nhập.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • ID tài khoản [SDK InMobi >= 5.0] (tùy chọn)
 • ID ứng dụng [SDK InMobi < 5.0] (tùy chọn)
 • ID vị trí [SDK InMobi >= 5.0] (tùy chọn)

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
ironSource

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • User Name: Địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản ironSource của mình.
 • Secret Key: Khóa duy nhất được tạo bởi ironSource nằm trong phần API báo cáo của trang tài khoản của bạn.

  Ví dụ về màn hình Tài khoản của tôi trong ironSource.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • App Key
 • Instance ID (tùy chọn)

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
Leadbolt

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • ID nhà xuất bản: ID riêng của bạn, có thể được tìm thấy trên trang Cài đặt tài khoản của Leadbolt.
 • Khóa bảo mật: Khóa API do Leadbolt tạo ra, cần cho tất cả các yêu cầu đến. Bạn có thể tìm thấy Khóa bảo mật trên trang Cài đặt tài khoản của Leadbolt.

  Ví dụ về màn hình thông tin tài khoản Leadbolt.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • Khóa API
 • Mã vị trí

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
LG U+AD

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • Không có

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • Slot ID

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tối ưu hóa? Không
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
Liftoff Monetize

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • Reporting API ID: Khoá API duy nhất mà bạn có thể tìm thấy bằng cách đăng nhập vào tài khoản Liftoff Monetize, nhấp vào nút Thông tin chi tiết cho ứng dụng và xem trong trường Khoá API Báo cáo.

  Ví dụ về màn hình thông tin xác thực tối ưu hoá trong Vungle, thể hiện khoá API Báo cáo.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • Application ID

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
maio

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • API ID: ID API duy nhất do maio tạo.
 • API KEY: Khóa API duy nhất do maio tạo.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • Media ID (メディアID)
 • Zone ID (ジーンID)

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
Meta Audience Network

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • Placement ID

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải

 

MobFox

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • Api Key: Khóa API duy nhất mà bạn có thể tìm thấy trên trang My Account > Account Information trong tài khoản MobFox của mình.

  Ví dụ về màn hình thông tin tài khoản Mobfox.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • Publisher Site ID

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tối ưu hóa? Không
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
MoPub (Deprecated)
MoPub không còn là nguồn quảng cáo được hỗ trợ nữa. 
myTarget

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • Permanent Access Token: Mã thông báo được sử dụng khi gửi yêu cầu tới API myTarget. Hãy tìm hiểu thêm về cách tạo mã truy cập cho myTarget

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • Slot ID

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
nend

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • API Key
 • Spot ID

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
Tapjoy

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • Publisher OAuth Key: Có thể tìm thấy khóa này trong tài khoản Tapjoy của bạn tại Tapjoy > Settings > App Settings > API Keys.

  Ví dụ về chế độ cài đặt ứng dụng trong Tapjoy.
 • Mediation Reporting API Key for AdMob: Có thể tìm thấy khóa này trong tài khoản Tapjoy của bạn tại Tapjoy > Settings > App Settings > Mediation Keys.

  Ví dụ về chế độ cài đặt ứng dụng trong Tapjoy.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • Placement Name
 • SDK Key

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
Tencent GDT

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • Không có

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • 广告位ID (ID vùng quảng cáo)
 • 应用ID (ID ứng dụng)

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tối ưu hóa? Không
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
Unity Ads

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • API Key: Khóa API duy nhất mà bạn có thể tìm được bằng cách chuyển đến thẻ Xuất dữ liệu quảng cáo > Quyền truy cập API trên Trang tổng quan Unity Ads.

  Ví dụ về trang cài đặt tài khoản Unity Ads.

 • Mã nhận dạng chính của tổ chức: Mã nhận dạng chính và duy nhất của tổ chức mà bạn có thể tìm thấy trong thẻ Cài đặt trên Trang tổng quan Unity Ads.Ví dụ về Mã nhận dạng chính của tổ chức trong màn hình cài đặt tổ chức trên Unity Ads.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • Game ID
 • Placement ID

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
Yahoo

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • Mã công ty: Mã này nằm trong mục Thông tin đăng nhập báo cáo trên trang Cài đặt tài khoản
 • Khóa truy cập của công ty: Khóa này nằm trong mục Thông tin đăng nhập báo cáo trên trang Cài đặt tài khoản.

  Ví dụ về trang thông tin xác thực báo cáo truyền thông của Verizon.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • Placement ID
 • Mã trang web

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tối ưu hóa? Không
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
Vpon

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • Không có

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • ID quảng cáo Vpon
 • Khu vực

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tối ưu hóa? Không
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
Zucks

Thông tin đăng nhập tối ưu hóa

 • Khóa API: Khóa API mà bạn có thể tìm được bằng cách đăng nhập vào tài khoản Zucks và điều hướng tới trang khóa API Hòa giải AdMob (AdMobメディエーション用 APIキー).

Ví dụ về khoá API của tính năng Dàn xếp AdMob trong Zucks.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo

 • ID khung

Thông tin khác

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này ở đâu? Là một nguồn quảng cáo trong nhóm hòa giải
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175