Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Những nguồn quảng cáo dạng thác nước có thể sử dụng cho tính năng dàn xếp

Bạn có thể sử dụng những mạng quảng cáo được liệt kê dưới đây làm nguồn quảng cáo trong các nhóm dàn xếp. Nếu bạn muốn bật tính năng tối ưu hoá cho một mạng quảng cáo, hãy đảm bảo rằng mạng quảng cáo đó hỗ trợ tính năng tối ưu hoá, đồng thời cung cấp thông tin xác thực và uỷ quyền bắt buộc nếu được yêu cầu.

Lưu ý: Hãy nhập thông tin xác thực nguồn quảng cáo của bên thứ ba ngay cả khi bạn không bật tính năng tối ưu hoá. Nhờ đó, bạn sẽ thấy dữ liệu báo cáo chính xác từ các nguồn quảng cáo của bên thứ ba trong tài khoản AdMob.  

Hãy nhấp vào tên của một mạng quảng cáo ở bên dưới để tìm hiểu thêm về thông tin xác thực, thông tin về mối liên kết và các lựa chọn khác của mạng quảng cáo đó:

AdColony

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • API key: Khoá API duy nhất mà bạn có thể tìm thấy trên trang Account Settings > Read-Only API Key trong tài khoản AdColony của mình.

  Ảnh chụp màn hình thông tin xác thực AdColony.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • App ID
 • Client Options (không bắt buộc)
 • Zone ID

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng  

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
AdFalcon

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • API Client ID: API Client ID duy nhất mà bạn có thể tìm thấy trên trang Account > API Access trong tài khoản AdFalcon của mình.
 • API Key: Khoá API duy nhất mà bạn có thể tìm thấy trên trang Account > API Access trong tài khoản AdFalcon của mình.

  Ảnh chụp màn hình đăng nhập vào AdFalcon.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • App/Site ID

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ   

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
AppLovin

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • Report Key: Report Key duy nhất mà bạn có thể tìm thấy trên trang Accounts > Basic Info > Keys trong tài khoản AppLovin của mình.

  Ví dụ về khoá báo cáo cho App Lovin.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Application ID (Android)
 • Bundle ID (iOS) 
 • SDK Key 

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
Chartboost

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • User ID: Mã nhận dạng người dùng mà bạn có thể tìm thấy ở đầu trang Chartboost API Explorer.
 • User signature: Chữ ký của người dùng mà bạn có thể tìm thấy ở đầu trang Chartboost API Explorer.

  Ví dụ về trang Chartboost API Explorer.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • App ID
 • App signature
 • Ad location (không bắt buộc)

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng  

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
DT Exchange

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • Publisher ID: Publisher ID duy nhất mà bạn có thể tìm thấy trên trang DT Exchange User Profile.
 • Khoá của người dùng:: Đây là Khoá của người dùng dành riêng cho bạn và bạn có thể tìm thấy trên trang DT Exchange Hồ sơ người dùng.
 • Thông tin bí mật của người dùng: Đây là Thông tin bí mật của người dùng dành riêng cho bạn và bạn có thể tìm thấy trên trang DT Exchange Hồ sơ người dùng.

  Ví dụ về màn hình thông tin xác thực Fyber.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Application ID
 • Placement ID

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng  

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
Flurry

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:


 

 Ví dụ về màn hình thông tin xác thực Flurry.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Ad Space Name
 • Project API Key
 • Ad location (không bắt buộc)

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
i-mobile

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • Tên đăng nhập: Địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản i-mobile của mình.
 • Mật khẩu: Mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản i-mobile của mình.

  Ví dụ về màn hình i-mobile.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Media ID
 • Publisher ID
 • Spot ID

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
InMobi

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • Tên đăng nhập: Địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản InMobi của mình.
 • Mật khẩu: Mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản InMobi của mình.
 • Secret key: API key dạng chuỗi gồm 32 ký tự do InMobi tạo. Đây là thông tin bắt buộc cho tất cả các yêu cầu gửi đến. Tìm hiểu thêm

  Ví dụ về màn hình đăng nhập.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Account ID [InMobi SDK >= 5.0] (không bắt buộc)
 • App ID [InMobi SDK < 5.0] (không bắt buộc)
 • Placement ID [InMobi SDK >= 5.0] (không bắt buộc)

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo gốc

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
ironSource Ads

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • User Name: Địa chỉ email mà bạn dùng để đăng nhập vào tài khoản Google Ads ironSource của mình.
 • Secret Key: Khoá duy nhất do ironSource Ads tạo nằm trong mục API Báo cáo trên trang tài khoản của bạn.

  Ví dụ về màn hình Tài khoản của tôi trong ironSource.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • App Key
 • Instance ID (không bắt buộc)

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
Leadbolt

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • Publisher ID: Mã nhận dạng duy nhất mà bạn có thể tìm thấy trên trang Leadbolt Account Settings.
 • Secret Key: Khoá API do Leadbolt tạo. Đây là thông tin bắt buộc cho tất cả các yêu cầu gửi đến. Bạn có thể tìm thấy Secret Key trên trang Leadbolt Account Settings.

  Ví dụ về màn hình thông tin tài khoản Leadbolt.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • API Key
 • Location Code

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
LG U+AD

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • Không có

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Slot ID

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hoá? Không
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
Liftoff Monetize

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • Reporting API ID: Khoá API duy nhất mà bạn có thể tìm thấy bằng cách đăng nhập vào tài khoản Liftoff Monetize, nhấp vào nút Thông tin chi tiết cho ứng dụng và xem trong trường Khoá API Báo cáo.

  Ví dụ về màn hình thông tin xác thực tối ưu hoá trong Vungle, thể hiện khoá API Báo cáo.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Application ID

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Liên hệ với người quản lý tài khoản Liftoff Monetize của bạn để biết các định dạng Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng và Quảng cáo gốc.

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
LINE Ads Network

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • Tên đăng nhập: Địa chỉ email mà bạn dùng để đăng nhập vào tài khoản LINE.
 • Mật khẩu: Mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào tài khoản LINE.

Ví dụ về màn hình tài khoản LINE Ads Network

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Tên liên kết (không bắt buộc)
 • Mã ứng dụng
 • Mã vùng quảng cáo

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo gốc

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
maio

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • API ID: Mã API duy nhất do maio tạo.
 • API KEY: Khoá API duy nhất do maio tạo.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Media ID (メディアID)
 • Zone ID (ジーンID)

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo xen kẽ
 • Quảng cáo có tặng thưởng

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
Mintegral

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • Skey 
 • Secret

These can be found in your Mintegral account at Mintegral > Account > API Tools > Reporting API

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • App Key
 • App ID
 • Placement ID
 • Ad Unit ID

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Banner
 • Interstitial 
 • Rewarded

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
MobFox

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • Api Key: Khoá API duy nhất mà bạn có thể tìm thấy trên trang My Account > Account Information trong tài khoản MobFox của mình.

  Ví dụ về màn hình thông tin tài khoản Mobfox.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Publisher Site ID

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo gốc

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hoá? Không
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
MoPub (Deprecated)
MoPub không còn là nguồn quảng cáo được hỗ trợ nữa. 
myTarget

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Slot ID

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo gốc

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
nend

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • API Key
 • Spot ID

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo gốc

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
Pangle

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • Mã nhận dạng người dùng API Báo cáo – Bạn có thể tìm thấy Mã nhận dạng người dùng ở góc dưới cùng bên trái của giao diện người dùng Pangle.
 • Mã vai trò API Báo cáo: Bạn có thể tìm thấy Mã vai trò trong giao diện người dùng Pangle: Nhấp vào Integrations > SDK & API > Pangle Reporting API 2.0 (Tích hợp > SDK và API > API Báo cáo Pangle 2.0).
 • Khoá bảo mật: Bạn có thể tìm thấy khoá bảo mật trong giao diện người dùng Pangle: Nhấp vào Integrations > SDK & API > Pangle Reporting API 2.0 (Tích hợp > SDK và API > API Báo cáo Pangle 2.0).

Ví dụ về màn hình thông tin tài khoản Pangle

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Mã ứng dụng
 • Mã vị trí đặt quảng cáo

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo gốc
 • Quảng cáo khi mở ứng dụng

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
Tapjoy

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • Publisher OAuth Key: Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên trang Tapjoy > Settings > App Settings > API Keys trong tài khoản Tapjoy của mình.

  Ví dụ về chế độ cài đặt ứng dụng trong Tapjoy.
 • Mediation Reporting API Key for AdMob: Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên trang Tapjoy > Settings > App Settings > Mediation Keys trong tài khoản Tapjoy của mình.

  Ví dụ về chế độ cài đặt ứng dụng trong Tapjoy.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Placement Name
 • SDK Key

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng  

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
Tencent GDT

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • Không có

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • 广告位ID (Mã vùng quảng cáo)
 • 应用ID (Mã ứng dụng)

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ   

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hoá? Không
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
Unity Ads

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • API Key: Khóa API duy nhất mà bạn có thể tìm được bằng cách chuyển đến thẻ Xuất dữ liệu quảng cáo > Quyền truy cập API trên Trang tổng quan Unity Ads.

  Ví dụ về trang cài đặt tài khoản Unity Ads.

 • Mã nhận dạng chính của tổ chức: Mã nhận dạng chính và duy nhất của tổ chức mà bạn có thể tìm thấy trong thẻ Cài đặt trên Trang tổng quan Unity Ads.Ví dụ về mã nhận dạng chính của tổ chức trong màn hình cài đặt tổ chức trên Unity Ads.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Game ID
 • Placement ID

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ 
 • Quảng cáo có tặng thưởng  

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
Yahoo

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • Mã công ty: Mã này nằm trong mục Thông tin xác thực báo cáo trên trang Cài đặt tài khoản
 • Khóa truy cập của công ty: Khóa này nằm trong mục Thông tin đăng nhập báo cáo trên trang Cài đặt tài khoản.

  Ví dụ về trang thông tin xác thực báo cáo truyền thông của Verizon.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Placement ID
 • Mã trang web

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ
 • Quảng cáo có tặng thưởng
 • Quảng cáo gốc

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hoá? Không
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
Vpon

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • Không có

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Vpon Ad ID
 • Zone

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ   

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hoá? Không
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp
Zucks

Thông tin xác thực hoạt động tối ưu hoá:

 • Khoá API: Khoá API mà bạn có thể tìm thấy bằng cách đăng nhập vào tài khoản Zucks rồi chuyển đến trang Khoá API của tính năng Dàn xếp AdMob (AdMobメディエーション用 APIキー).

Ví dụ về khoá API của tính năng Dàn xếp AdMob trong Zucks.

Thông tin chi tiết về cách liên kết đơn vị quảng cáo:

 • Mã khung

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ:

 • Quảng cáo biểu ngữ
 • Quảng cáo xen kẽ

Thông tin khác:

 • Hỗ trợ tính năng tối ưu hóa? 
 • Tôi nên thêm mạng này vào đâu? Dưới dạng nguồn quảng cáo trong một nhóm dàn xếp

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính