Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Tìm URL cửa hàng ứng dụng của bạn

Google Play

  1. Chuyển đến trang cửa hàng Google Play.
  2. Tìm kiếm ứng dụng của bạn và chuyển đến trang ứng dụng.
  3. Sao chép URL. URL Google Play sử dụng định dạng sau:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=<package_name>

URL trên Google Play trong trang ứng dụng.

Lưu ý: Bạn không thể liên kết các ứng dụng riêng tư trên Google Play với AdMob. Để có thể liên kết với AdMob, tất cả ứng dụng Android đều phải có sẵn công khai trong một cửa hàng được hỗ trợ.

Apple App Store

  1. Chuyển đến trang Apple App Store
  2. Tìm kiếm ứng dụng của bạn và chuyển đến trang ứng dụng. 
  3. Sao chép URL. URL Apple App Store sử dụng định dạng sau:
    http://apps.apple.com/<country>/app/<app–name>/id<store-ID>

URL ứng dụng trên iTunes trong phần cài đặt tài khoản.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
3137381864674100487
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175