Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Podporované znaky pre názov účtu a adresu

V dôsledku tlačových obmedzení v našom účtovnom systéme sme schopní prijímať iba znaky zo znakovej sady ISO-Latin-1. Pri zadávaní svojho mena a adresy používajte znaky zo sady uvedenej nižšie.

 

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

 

 

¡

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

 

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

À

Á

Â

Ã

Ä 

Å

Æ

Ç

È

É 

Ê

Ë

 Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Moja stránka v&nbsp;službe AdMob – prispôsobená stránka pomocníka, ktorá vám pomôže uspieť v&nbsp;službe AdMob.

Predstavujeme vám nedávno vylepšenú Moju stránku v službe AdMob. Ide o prispôsobenú stránku pomocníka s relevantnými informáciami o účte. Umožňuje vám lepšie dohliadať na stav účtu, uistiť sa, či máte dokončené potrebné nastavenia, a získať správne tipy na optimalizáciu zacielené na vaše aplikácie. Čoskoro vám prinesieme aj ďalšie aktuality.

Ďalšie informácie

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73175