Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Podporované znaky pre názov účtu a adresu

V dôsledku tlačových obmedzení v našom účtovnom systéme sme schopní prijímať iba znaky zo znakovej sady ISO-Latin-1. Pri zadávaní svojho mena a adresy používajte znaky zo sady uvedenej nižšie.

 

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

 

 

¡

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

 

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

À

Á

Â

Ã

Ä 

Å

Æ

Ç

È

É 

Ê

Ë

 Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
' data-mime-type=
Zarábajte viac vďaka migrácii ďalšieho inventára do systému ponúk

Všimli sme si, že ste nemigrovali celú svoju vhodnú návštevnosť do ponúk AdMob. Ponuky zaisťujú, že za zobrazenia získavate najvyššie výnosy, pretože zdroje reklamy súťažia v reálnom čase. Zvýšte ešte dnes svoje výnosy a prevádzkovú efektivitu vďaka ponukám.

Migrovať

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
73175
false
false