Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Začínáme

Podporované znaky v názvu účtu a adrese

Vzhledem k tiskovým omezením našeho fakturačního systému jsme schopni zpracovat pouze znaky ze znakové sady ISO-Latin-1. Při vyplňování jména a adresy používejte znaky z níže uvedené sady.

 

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

 

 

¡

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

 

®

¯

°

±

²

³

´

µ

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

À

Á

Â

Ã

Ä 

Å

Æ

Ç

È

É 

Ê

Ë

 Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

 

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka