Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Huỷ liên kết ứng dụng của bạn khỏi cửa hàng ứng dụng

Giờ đây, bạn có thể huỷ liên kết ứng dụng của mình khỏi cửa hàng ứng dụng bất kỳ bằng cách xoá thông tin về cửa hàng ứng dụng. Việc này có thể hữu ích nếu bạn đã liên kết nhầm ứng dụng hoặc nếu bạn không muốn liên kết ứng dụng đó với tài khoản của mình nữa. Bằng cách xoá thông tin về cửa hàng ứng dụng khỏi một ứng dụng, bạn cũng có thể sử dụng lại tên gói hoặc mã cửa hàng của ứng dụng đó trong một ứng dụng khác. 

Lưu ý: Ứng dụng phải được liên kết với một cửa hàng ứng dụng được hỗ trợ để phân phát quảng cáo. Sau khi bạn xoá thông tin về cửa hàng ứng dụng, AdMob sẽ giới hạn hoạt động phân phát quảng cáo của bạn. 

Các bước để xoá thông tin về cửa hàng ứng dụng

Khi bạn xoá thông tin về cửa hàng ứng dụng, ứng dụng của bạn sẽ bị huỷ liên kết khỏi mọi cửa hàng ứng dụng được liên kết trước đó. Nếu bạn lưu ứng dụng của mình mà không liên kết với một cửa hàng được hỗ trợ, AdMob sẽ giới hạn hoạt động phân phát quảng cáo của bạn. 

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
  2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
  3. Nhấp vào tên của ứng dụng mà bạn muốn huỷ liên kết. 
  4. Nhấp vào phần Cài đặt ứng dụng
  5. Trong mục Thông tin chi tiết về cửa hàng ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa.
  6. Nhấp vào Xoá thông tin về cửa hàng
  7. Nhấp vào Lưu

Sau khi ứng dụng của bạn bị huỷ liên kết, hoạt động phân phát quảng cáo sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, ứng dụng này sẽ xuất hiện trong trang Ứng dụng cần xác nhận nếu đã tạo yêu cầu quảng cáo trong thời gian gần đây. 

Các bước tiếp theo

Nếu không muốn dùng ứng dụng này trong AdMob nữa, bạn không cần làm gì thêm. Để tiếp tục phân phát quảng cáo trong ứng dụng này, bạn sẽ cần liên kết lại ứng dụng của mình với một cửa hàng ứng dụng được hỗ trợ

Nếu ứng dụng này xuất hiện trong trang Ứng dụng cần xác nhận và bạn không muốn liên kết ứng dụng này với tài khoản của mình nữa, hãy nhấp vào Không phải ứng dụng của tôi

Để sử dụng lại tên gói hoặc mã cửa hàng của ứng dụng này trong một ứng dụng khác mà bạn đã thiết lập trong AdMob, hãy tìm hiểu cách thay đổi tên gói hoặc mã cửa hàng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính