Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Huỷ liên kết tài khoản Google Ads

Bạn phải có quyền của quản trị viên hoặc người quản lý trong AdMob và có quyền truy cập tiêu chuẩn hoặc quyền quản trị trong Google Ads để huỷ liên kết tài khoản AdMob của mình khỏi tài khoản Google Ads.

Ngoài ra, bạn phải tạm dừng hoặc xoá tất cả chiến dịch đang hoạt động trước khi huỷ liên kết.

Lưu ý: Bạn sẽ không thể truy cập hoặc xem các chiến dịch trước đây trừ phi bạn liên kết lại tài khoản Google Ads đó.

Cách huỷ liên kết tài khoản Google Ads:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
  2. Nhấp vào Cài đặt trong thanh bên.
  3. Nhấp vào thẻ Dịch vụ đã liên kết
  4. Trong mục "Quản lý mối liên kết tài khoản", hãy nhấp vào biểu tượng Mở rộng trong hàng Google Ads.
  5. Nhấp vào nút bật/tắt để huỷ liên kết một tài khoản Google Ads.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính