Zasady programów Menedżer reklam i Ad Exchange

Wytyczne dla partnerów korzystających z Google Ad Managera

(Dawniej Zasady programu Google DoubleClick Ad Exchange (AdX) dla sprzedawców)

Sposób używania usługi Google Ad Manager określają warunki Twojej umowy na korzystanie z niej. (Zapisy Twojej umowy mogą odnosić się do usług DFP i AdX, które teraz występują pod wspólną nazwą Google Ad Manager).

W tych Wytycznych dla partnerów termin „witryna” obejmuje strony internetowe, aplikacje mobilne, osadzone odtwarzacze wideo, gry i inne usługi, w których partner używa Google Ad Managera. Określenie „w tym m.in.” oznacza, że treść danego zapisu umowy odnosi się nie tylko do wymienionych w nim elementów.

Partnerzy korzystający z Google Ad Managera muszą przestrzegać wymienionych poniżej zasad i zadbać o to, by przestrzegały ich również osoby trzecie, którym zapewniają dostęp do Google Ad Managera w ramach swoich kont.

1. Zasady obowiązujące przez cały czas

1.1. Zasady programu dotyczące platform – wartości maksymalne i ograniczenia systemu

Korzystając z dowolnych funkcji Google Ad Managera (dla jasności: obejmuje to też tradycyjne rezerwacje), partnerzy muszą przestrzegać Zasad programu dotyczących platform. Omówienie Zasad programu dotyczących platform w tych Wytycznych dla partnerów ma wyłącznie charakter objaśnienia i nie ogranicza zakresu stosowania Zasad programu dotyczących platform.

Partnerzy muszą też stosować się do wartości maksymalnych i ograniczeń systemu obowiązujących w przypadku Google Ad Managera.

1.2. Postanowienia związane z dalszym przekazywaniem danych w ramach programu Tarcza Prywatności

Jeśli partner przetwarza dane osobowe, które pochodzą z EOG lub Szwajcarii i zostały udostępnione przez Google w związku z korzystaniem przez partnera z Google Ad Managera, to:

 • Zgodnie z zasadami dalszego przekazywania danych w ramach programu Tarcza Prywatności partner może używać tych danych osobowych wyłącznie w taki sposób, na jaki wyraziła zgodę osoba, której te dane dotyczą.
 • Partner musi zapewnić poziom ochrony tych danych osobowych, który jest co najmniej równy wymaganemu przez program Tarcza Prywatności.
 • Jeśli partner stwierdzi, że nie może spełnić powyższych wymagań, musi powiadomić o tym Google na piśmie i albo zaprzestać przetwarzania tych danych osobowych, albo podjąć uzasadnione, odpowiednie kroki, by dostosować się do tych wymagań.

Określenie „Tarcza Prywatności” oznacza ramy prawne programu Tarcza Prywatności uzgodnione przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską oraz ramy prawne programu Tarcza Prywatności uzgodnione przez Stany Zjednoczone i Szwajcarię. Określenia „osoba, której dotyczą dane”, „dane osobowe” i „przetwarzanie” mają natomiast znaczenie nadane im w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO, UE 2016/679). Firma nadrzędna grupy Google, czyli Google LLC, ma certyfikat Tarczy Prywatności obejmujący ją samą i wszystkie należące do niej podmioty zależne ze Stanów Zjednoczonych.

1.3. Pomoc techniczna

Zanim partner poprosi o pomoc firmę Google, powinien najpierw dołożyć wszelkich uzasadnionych starań, by naprawić błąd, nieprawidłowe działanie lub problem z połączeniem sieciowym bez przekazywania sprawy do Google. Dopiero gdy nie przyniesie to efektu, może przesłać prośbę o pomoc techniczną poprzez Centrum pomocy Google Ad Managera lub w inny sposób wskazany przez Google. Partnerzy powinni świadczyć użytkownikom usługi pomocy na własny koszt. Od czasu do czasu Google może kontaktować się z partnerami korzystającymi z funkcji Google Monetization (zgodnie z poniższą definicją), by optymalizować skuteczność jednostek reklamowych używanych przez nich w przypadku takich funkcji.

1.4. Funkcje w wersji beta

Google Ad Manager może obejmować funkcje w wersji beta, które partner może włączać według swojego uznania. Funkcje w wersji beta mogą powodować nieprzewidziane problemy i są dostarczane bez żadnej gwarancji w maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie. Partner korzysta z funkcji w wersji beta na własne ryzyko i mogą go obowiązywać dodatkowe wymagania określone przez Google. Google nie ma obowiązku zapewnienia pomocy w zakresie funkcji w wersji beta. Google może w każdej chwili zaprzestać dostarczania funkcji w wersji beta.

2. Dodatkowe zasady obowiązujące w przypadku wszystkich funkcji Google Monetization (umowy preferencyjne, gwarantowana automatyzacja, aukcje prywatne i aukcje otwarte)

Oprócz zasad podanych powyżej w sekcji 1 partnerzy, którzy biorą udział w dowolnej transakcji w ramach funkcji Google Monetization, muszą przestrzegać zasad określonych w tej sekcji 2. Określenie „funkcje Google Monetization” oznacza umowy preferencyjne, gwarantowaną automatyzację, aukcje prywatne i aukcje otwarte.

Jeśli partner naruszy warunki lub zasady innej usługi dystrybucyjnej Google, np. AdSense lub AdMob, Google może bez powiadomienia zawiesić lub za powiadomieniem całkowicie wyłączyć możliwość korzystania z Usług przez partnera.

2.1. Zakaz podawania nieprawdziwych informacji

Partnerzy nie mogą podawać kupującym nieprawdziwych informacji o treściach w swoich witrynach i powodować w ten sposób niewłaściwego kierowania przez nich reklam na takie witryny. Informacje o sprawdzonych metodach można znaleźć we wskazówkach dotyczących jakości dla webmasterów.

2.2. Zasady dotyczące Skalowanego zarządzania partnerami („SPM”)

Rejestracja podmiotu podrzędnego. Jeśli partner („podmiot nadrzędny”) sprzedaje zasoby reklamowe w ramach funkcji Google Monetization w witrynie, w której nie jest właścicielem domeny głównej („podrzędne zasoby reklamowe”), musi prawidłowo zarejestrować podrzędne zasoby reklamowe i podmiot, który jest właścicielem domeny głównej podrzędnych zasobów reklamowych („podmiot podrzędny”), korzystając z funkcji Skalowanego zarządzania partnerami („SPM”). Podmiot nadrzędny musi też przestrzegać tych zasad SPM. Jeśli podmiot nadrzędny nie zarejestruje podrzędnych zasobów reklamowych ani podmiotu podrzędnego, używając SPM, nie będzie mógł korzystać z funkcji Google Monetization do zarabiania na tych podrzędnych zasobach reklamowych.

Podmiot nadrzędny musi mieć zawartą z każdym podmiotem podrzędnym bezpośrednią umowę, która przyznaje podmiotowi nadrzędnemu wszelkie niezbędne prawa do udostępniania podrzędnych zasobów reklamowych podmiotu podrzędnego i zarządzania nimi w ramach funkcji Google Monetization.

Podmiot nadrzędny musi się upewnić, że każdy podmiot podrzędny jest właścicielem domeny głównej wszystkich podrzędnych zasobów reklamowych, które podmiot nadrzędny w niej rejestruje za pomocą SPM, o ile Google jednoznacznie nie zniesie tego wymogu. Podrzędne zasoby reklamowe nie mogą zostać wcześniej odrzucone przez Google. Aby rozwiać wątpliwości: sieci reklamowe i domy sprzedaży mediów nie mogą być rejestrowane jako podmioty podrzędne (chyba że są właścicielami domeny głównej podrzędnych zasobów reklamowych), o ile nie jest to jednoznacznie dozwolone przez Google.

Firma Google lub jej przedstawiciel może skontaktować się z podmiotem podrzędnym, by zweryfikować jego relację z podmiotem nadrzędnym.

Podrzędne zasoby reklamowe podlegają zasadom i regułom obowiązującym w przypadku pozostałych zasobów reklamowych, w tym m.in. regułom aukcji. Aby rozwiać wątpliwości: podmiot nadrzędny ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie przypadki naruszenia zasad dotyczące jego podrzędnych zasobów reklamowych bez względu na to, czy wynikają one z działań podmiotu nadrzędnego, podmiotu podrzędnego czy jakiegokolwiek innego. Na wypadek takich naruszeń Google zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań wobec podmiotu nadrzędnego, by wyegzekwować przestrzeganie zasad (w tym m.in. prawo do zablokowania podmiotowi nadrzędnemu możliwości korzystania z SPM). Podmiot nadrzędny z zablokowanym dostępem do SPM nie może zarabiać na żadnych podrzędnych zasobach reklamowych w ramach funkcji Google Monetization. Google nie ma obowiązku udzielania pomocy technicznej podmiotom podrzędnym ani obsługi podrzędnych zasobów reklamowych.

Podmioty nadrzędne nie mogą korzystać z funkcji Google Monetization, by sprzedawać podrzędne zasoby reklamowe, za które płacą bezpośrednio lub pośrednio lub za które otrzymują udział w przychodach, na rzecz lub za pośrednictwem podmiotu, który w przeciwnym razie uniemożliwiłby zarabianie na tych zasobach reklamowych.

Jeśli podmioty podrzędne używają pliku ads.txt w domenach, które oferują zasoby reklamowe w ramach funkcji Google Monetization, ich podmioty nadrzędne muszą być na liście autoryzowanych sprzedawców podrzędnych zasobów reklamowych. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie Centrum pomocy. Na żądanie Google podmioty nadrzędne muszą zadbać o to, by podmioty podrzędne bezzwłocznie dodały do domen podrzędnych plik ads.txt, w którym podmioty nadrzędne są wymienione na liście autoryzowanych sprzedawców podrzędnych zasobów reklamowych.

Zasoby reklamowe wideo. Zasoby reklamowe wideo (tj. wywołania reklam typu In-Stream z liniowej treści wideo i gier online) udostępniane przez podmiot podrzędny w ramach funkcji Google Monetization są dozwolone tylko w przypadku, gdy podmiot nadrzędny (i) jest właścicielem odtwarzacza wideo, (ii) jest właścicielem treści wideo lub (iii) jest właścicielem wyłącznych praw do treści wideo. Dodatkowo podmiot nadrzędny musi zapewnić zgodność wszystkich zasobów reklamowych wideo z tymi zasadami Skalowanego zarządzania partnerami. Podmiot nadrzędny musi też zadbać o to, by wszystkie witryny z osadzonym odtwarzaczem wideo, które zawierają zasoby reklamowe wideo („witryny z osadzonym odtwarzaczem”), były zgodne z tymi Wytycznymi dla partnerów.

2.3. Wymagania dotyczące wywołań reklam

Informacje o domenie zasobów reklamowych. Partner musi dostarczyć dokładne informacje o domenie w wywołaniach przekazywanych do funkcji Google Monetization. Żądania reklam z niedokładnymi informacjami o domenie mogą nie być przetwarzane i skutkować pustą reklamą. Partner może przekazywać wywołania do funkcji Google Monetization tylko z domen, które zarejestrował w Google poprzez interfejs Google Ad Managera lub tak jak to określono w umowie na korzystanie z Google Ad Managera.

Ograniczenia przekazywania i przekierowywania zasobów reklamowych. Gdy partner przekaże wywołanie reklamy do funkcji Google Monetization dla danego wyświetlenia, nie może przekazać tego wyświetlenia za pośrednictwem żadnego innego systemu (w tym m.in. własnego systemu partnera), który służy do dynamicznego lub zautomatyzowanego przydzielania wywołań reklam na podstawie rzeczywistych lub szacunkowych informacji o cenie w czasie rzeczywistym.

Buforowanie reklam. Reklamy wyświetlane w aplikacjach mobilnych („reklamy w aplikacjach”) lub w witrynach, z których użytkownik korzysta za pomocą przeglądarki mobilnej, powinny się wyświetlać w oparciu o żądania dynamiczne, a w witrynach przeznaczonych do wyświetlania na urządzeniach mobilnych – odświeżać się wraz z odświeżaniem strony.

2.4. Wymagania dotyczące kodu reklamy

Kod reklamy należy wdrażać zgodnie z następującymi wymaganiami i innymi instrukcjami Google:

Miejsce docelowe reklamy. Kodu reklamy nie wolno wdrażać w taki sposób, by reklamy: (i) pojawiały się w witrynach, w których treści lub adresie URL wykorzystano w mylący sposób logo, znaki towarowe i inne cechy marki sugerujące, że strona jest powiązana z Google; lub (ii) pojawiały się w obrębie lub obok innych produktów lub usług Google albo na nich w sposób naruszający zasady korzystania z tych produktów lub usług.

Oprócz tego partnerzy nie mogą wyświetlać reklam poprzez funkcje Google Monetization na stronach wczytywanych w okienkach wyskakujących lub typu pop-under.

Reklamy w aplikacjach. Partnerzy muszą wdrażać reklamy w aplikacjach, korzystając z najnowszej wersji pakietu SDK do reklam mobilnych Google („GMA SDK”) lub innej metody zatwierdzonej przez Google.

 • Więcej informacji: dokumentacja pakietu GMA SDK na AndroidaiOS.

Google nie obsługuje już pakietów GMA SDK na Androida i iOS w wersjach starszych niż 7.0.0. Partnerzy nie mogą udostępniać kodu źródłowego pakietu GMA SDK ani nieskompilowanego kodu pakietu GMA SDK żadnym podmiotom zewnętrznym.

Modyfikacje kodu. Kodu reklamy nie wolno zmieniać. Nie wolno też manipulować standardowym działaniem, kierowaniem ani wyświetlaniem reklam w żaden sposób, który nie jest jednoznacznie dozwolony przez Google. Partnerzy nie mogą np. dostosowywać ani zmieniać informacji, które są: (i) wysyłane od klienta do tagu lub kodu reklamy Google Ad Managera albo są (ii) wysyłane z tagu lub kodu reklamy Google Ad Managera do klienta.

Wymagania techniczne. Partnerzy nie mogą ani bezpośrednio, ani za pośrednictwem osób trzecich: (i) wdrażać śledzenia kliknięć reklam ani (ii) przechowywać lub zapisywać w pamięci podręcznej w jakikolwiek trwały sposób jakichkolwiek danych związanych z reklamami wyświetlanymi za pomocą funkcji Google Monetization.

Przykładowy kod. Każdy przykładowy kod udostępniany przez Google ma charakter eksperymentalnej, nieobsługiwanej funkcji w wersji beta. Jest on udostępniany tylko dla wygody odbiorców i stanowi model możliwego rozwiązania.

2.5. Zawartość witryny

W witrynach wyświetlających reklamy w ramach funkcji Google Monetization nie mogą znajdować się treści, które: (i) są niezgodne z Zasadami programu dotyczącymi platform lub (ii) zawierają:

 • groźby albo nawoływanie do krzywdzenia siebie lub innych osób;
 • treści, których celem jest nękanie lub zastraszanie konkretnej osoby lub grupy osób albo dokuczanie im;
 • treści nawołujące do nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promujące ich dyskryminację lub ubliżające im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową albo inny aspekt wiążący się z systematyczną dyskryminacją lub marginalizacją;
 • nieprawdziwe lub niewłaściwie podane informacje o sprzedawcy, zasobach reklamowych sprzedawcy lub głównym celu witryny albo brak tych informacji – obejmuje to m.in. kierowanie treści związanych z polityką, problemami społecznymi lub sprawami publicznymi do użytkowników w kraju innym niż Twój kraj pochodzenia, jeśli ukrywasz lub podajesz nieprawdziwe informacje o swoim kraju pochodzenia albo inne istotne informacje o sobie;
 • treści związane z hackingiem lub crackingiem;
 • oprogramowanie lub inne treści, które naruszają zasady dotyczące niechcianego oprogramowania;
 • sprzedaż produktów stanowiących podróbki lub imitacje markowych wyrobów;
 • treści związane z hazardem online lub kasynami online, sprzedażą alkoholu lub leków na receptę, o ile nie jest to jednoznacznie dozwolone przez Google;
 • treści tworzone przez grupy terrorystyczne lub osoby je popierające oraz treści pochwalające ataki terrorystyczne i promujące akty terroru (w tym m.in. materiały rekrutacyjne).

2.6. Autoryzowani sprzedawcy zasobów reklamowych (ads.txt)

Partner oferujący zasoby reklamowe w ramach funkcji Google Monetization w domenie, która korzysta z pliku ads.txt, musi być w nim uwzględniony jako autoryzowany sprzedawca tych zasobów. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie Centrum pomocy.

2.7. Reklamy oparte na zainteresowaniach

Korzystanie przez partnera z listy remarketingowej („lista użytkowników”) dowolnych plików cookie dotyczących reklam Google powiązanych z użytkownikiem („plik cookie użytkownika”) musi być zgodne z zapisami dotyczącymi reklam opartych na zainteresowaniach określonymi w Zasadach programu dotyczących platform oraz z następującymi zasadami:

Zasady dotyczące reklamowych plików cookie. Korzystanie przez partnera z pliku cookie użytkownika w ramach listy użytkowników podlega również Zasadom Google związanym z plikami cookie dotyczącymi reklam.

Przejrzystość list użytkowników. Partner udziela Google prawa do wyświetlania wszystkim użytkownikom, których powiązany identyfikator pliku cookie znajduje się na listach użytkowników partnera: (i) informacji, że ich powiązany identyfikator pliku cookie znajduje się na co najmniej jednej z list użytkowników używanych przez partnera; oraz (ii) odpowiedniej domeny lub wyświetlanej nazwy partnera. Partner udziela tego prawa niezależnie od tego, czy udostępnił swoje zasoby reklamowe za pomocą anonimowego identyfikatora, czy nie.

Remarketing reklam w aplikacjach. Aby włączyć remarketing reklam w aplikacjach mobilnych za pomocą identyfikatorów urządzeń mobilnych przeznaczonych do reklamy („identyfikator urządzenia przeznaczony do reklamy”), partner musi zamieścić w swojej polityce prywatności informacje: (i) że będzie gromadzić identyfikatory urządzeń przeznaczone do reklamy i przekazywać je osobom trzecim, o ile użytkownik nie zrezygnuje ze śledzenia reklam na danym urządzeniu; (ii) w jaki sposób użytkownik, który zrezygnował ze śledzenia reklam, może zresetować identyfikator, by oddzielić dane urządzenie od danych remarketingowych, które zostały zebrane i przekazane przed rezygnacją.

2.8. Dane o lokalizacji

W uzupełnieniu postanowień dotyczących danych o lokalizacji określonych w Zasadach programu dotyczących platform jeśli partner: (i) gromadzi (bezpośrednio lub pośrednio), (ii) przetwarza lub (iii) przekazuje do Google jakiekolwiek informacje o użytkowniku pochodzące z danych GPS, Wi-Fi lub masztów telefonii komórkowej, musi on: (A) uzyskać wyraźną zgodę od swoich użytkowników (tj. akceptację) na wszystkie formy wykorzystania takich danych oraz (B) zamieścić w swojej polityce prywatności informacje o wszystkich formach wykorzystania tych danych (w tym np. informacje o udostępnianiu danych osobom trzecim).

2.9. Próg płatności

Aby otrzymać od Google płatność w ramach korzystania z funkcji Google Monetization, na koniec danego miesiąca partner musi mieć na koncie Google Ad Managera minimalne saldo w wysokości 100 USD. Salda kont, które wynoszą mniej niż 100 USD, będą przenoszone na następny miesiąc.

2.10. Nieprawidłowa aktywność

Oprócz postanowień w zakresie nieprawidłowej aktywności opisanych w Zasadach programu dotyczących platform partnerzy muszą też spełniać następujące wymagania:

Wielokrotne wywołania. W odniesieniu do poszczególnych wyświetleń partnerzy nie mogą wielokrotnie wywoływać reklam Google w taki sposób, by próbować zakłócić aukcję reklam, naruszać jej zasady lub uzyskać na niej nieuczciwą przewagę.

Działanie witryny. Partnerzy nie mogą za pomocą funkcji Google Monetization wyświetlać reklam w witrynach i innych usługach, które: (i) zmieniają preferencje użytkowników lub inicjują pobieranie plików bez wyraźnej zgody użytkownika; (ii) przekierowują użytkowników do niepożądanych witryn; (iii) zawierają wyskakujące okienka albo inne elementy, które zakłócają nawigację w witrynie; lub (iv) zawierają albo wywołują okienka typu pop-under.

Źródła wizyt. Partnerzy nie mogą w ramach funkcji Google Monetization zarabiać na witrynach, które:

 • wczytują się za pomocą oprogramowania, które może powodować wyświetlanie wyskakujących okienek;
 • przekierowują użytkowników do niepożądanych witryn;
 • zmieniają ustawienia przeglądarki lub w jakikolwiek inny sposób utrudniają nawigację w witrynie (zakaz ten wyklucza stosowanie jakiegokolwiek systemu, który nakłada lub tworzy przestrzeń reklamową w danej witrynie bez wyraźnej zgody właściciela witryny, w tym m.in. pasków narzędzi).

2.11. Filmy i gry

Wymagania dotyczące treści wideo i zawartości witryny. Zasoby reklamowe wideo należy wdrażać zgodnie z zasadami dotyczącymi wydawców wideo oraz innymi wytycznymi Google. Partnerzy muszą zapewnić i utrzymywać dokładne metadane i adresy URL opisu dla wszystkich filmów i gier.

Partnerzy, którzy wyświetlają reklamy za pośrednictwem funkcji Google Monetization w zasobach reklamowych wideo za pomocą pakietu SDK interaktywnych reklam medialnych Google (IMA), są odpowiedzialni za zapewnienie, że zarówno treści wideo, jak i zawartość witryny z osadzonym odtwarzaczem są zgodne z wymaganiami dotyczącymi zawartości witryny podanymi w tych Wytycznych dla partnerów. Tacy partnerzy muszą zawiadamiać w swojej polityce prywatności, że firmy zewnętrzne mogą gromadzić określone informacje o wizycie użytkownika w ich witrynach, w tym m.in. informacje o interakcji użytkownika z zawartością witryn.

Na treściach w YouTube można zarabiać tylko w ramach programu partnerskiego YouTube, a nie za pośrednictwem pakietu IMA SDK.

2.12. Reklamy przyklejone

Partnerzy stosujący reklamy przyklejone za pomocą Google Ad Managera muszą przestrzegać wytycznych i ograniczeń wdrażania reklam przyklejonych.

3. Dodatkowe zasady obowiązujące tylko w przypadku aukcji otwartej

Oprócz zasad zawartych powyżej w sekcjach 1 i 2 partnerzy, którzy biorą udział w aukcji otwartej, muszą też przestrzegać zasad podanych w tej sekcji 3 (aby rozwiać wątpliwości: witryny, w których reklamy są wyświetlane za pomocą funkcji Pierwszeństwo, muszą być zgodne z tymi zasadami).

3.1. Miejsce docelowe reklamy w aukcji otwartej

Reklamy umieszczane w ramach aukcji otwartej nie mogą być: (i) wyświetlane w rozwijanych przyciskach lub animacji; (ii) zintegrowane z aplikacją komputerową w trybie offline, o ile nie jest to jednoznacznie dozwolone przez Google; (iii) umieszczane w programach do obsługi e-maili lub e-mailach, w tym m.in. w newsletterach e-mail, o ile nie jest to jednoznacznie dozwolone przez Google; ani (iv) umieszczane pod przyciskami lub innymi obiektami (albo obok nich) w sposób, który przeszkadza użytkownikowi w korzystaniu ze standardowych funkcji strony internetowej lub reklamy.

Partnerzy zarabiający na witrynach poprzez aukcje otwarte muszą zagwarantować, że liczba reklam osadzonych na stronie (tj. takich, które nie przekraczają wyznaczonego rozmiaru boksu reklamowego), reklam w aplikacjach (wyświetlanych w aplikacjach mobilnych) lub innych płatnych materiałów promocyjnych w danym czasie nie jest większa niż ilość treści w witrynie.

3.2. Miejsce docelowe reklam w aplikacjach na aukcjach otwartych

Reklam w aplikacjach umieszczonych w ramach aukcji otwartej nie wolno umieszczać: (i) pod przyciskami i innymi obiektami ani w ich bezpośrednim sąsiedztwie w sposób zakłócający normalną interakcję użytkownika z aplikacją lub reklamą; (ii) w taki sposób, że zasłaniają użytkownikowi treści wyświetlane w aplikacji; (iii) na ekranie typu „ślepa uliczka”, którego nie można zamknąć, nie klikając reklamy, przy czym użytkownik nie jest powiadamiany, że może zamknąć aplikację przyciskiem powrotu do ekranu głównego.

3.3. Dodatkowe ograniczenia dotyczące treści w aukcji otwartej

Witryny, które umieszczają reklamy w ramach aukcji otwartej, nie mogą zawierać: (i) treści pornograficznych ani treści tylko dla dorosłych; (ii) treści związanych z przemocą; (iii) przesadnych wulgaryzmów; (iv) treści związanych z narkotykami i akcesoriami do nich; (v) treści związanych ze sprzedażą tytoniu lub produktów związanych z tytoniem; (vi) treści związanych ze sprzedażą broni i amunicji (np. broni palnej, elementów broni palnej, noży bojowych, paralizatorów); ani (vii) instrukcji przerabiania broni w celu zwiększania ich możliwości (np. informacji o zestawach do przekształcania broni półautomatycznej w automatyczną) lub poradników samodzielnego montażu broni (w tym m.in. danych do drukarek 3D i elementów broni wykończonych w co najmniej 80%).

3.4. Ograniczenia nakładane przez partnerów w aukcji otwartej

Partnerzy mogą blokować reklamodawców, sieci kupujących, dostawców treści multimedialnych oraz reklamy, które wykorzystują tagowanie do tworzenia lub używania list remarketingowych albo stosują pliki cookie na podstawie kategorii zainteresowań. Ograniczenia te można ustawić na podstawie segmentu zasobów reklamowych lub oddzielnie na poziomie konta. Google nie gwarantuje przestrzegania tych ograniczeń, ale zapewnia zatwierdzanie witryn i kreacji.

3.5. Zasoby reklamowe wideo w aukcji otwartej

Zasoby reklamowe wideo, w tym m.in. zasoby reklamowe typu In-Stream w grach online, muszą być wdrażane zgodnie z instrukcjami Google. Partnerzy nie mogą: (i) zarabiać na ruchu generowanym przez odtwarzacze wideo poprzez umieszczanie w nich tradycyjnych reklam displayowych, takich jak jednostki banerowe; ani (ii) używać banerów i obrazów reklamowych jako szablonu tła dla treści wideo i treści związanych z grami. Reklamy należy umieszczać w taki sposób, by użytkownicy mogli wyraźnie odróżnić je od treści wideo i treści związanych z grami.

3.6. Reklamy Google Ads w aukcji otwartej

Podczas wyświetlania reklam Google Ads w swoich witrynach partnerzy muszą przestrzegać zasad programu AdSense, w których „partnerów” określa się mianem „wydawców”. Podczas wyświetlania reklam Google Ads w aplikacji partnerzy muszą też przestrzegać zasad programu AdMob.

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2019 r.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?