Zasady programów Menedżer reklam i Ad Exchange

Wytyczne dla partnerów korzystających z Google Ad Managera

Dawniej Zasady programu Google DoubleClick Ad Exchange (AdX) dla sprzedawców

Sposób używania usługi Google Ad Manager podlega warunkom Twojej umowy na korzystanie z niej. (W zapisach Twojej umowy mogą występować usługi DFP i AdX, które teraz występują pod wspólną nazwą Google Ad Manager).

W tych Wytycznych dla partnerów termin „witryna” obejmuje strony internetowe, aplikacje mobilne, osadzone odtwarzacze wideo, gry i inne usługi, w których partner używa Google Ad Managera. Określenie „w tym m.in.” oznacza, że treść danego zapisu tych Wytycznych może odnosić się także do innych elementów, które nie są w nim wymienione.

Partnerzy korzystający z Google Ad Managera muszą przestrzegać wymienionych poniżej zasad i zadbać o to, aby przestrzegały ich również osoby trzecie, którym zapewniają dostęp do Google Ad Managera w ramach swoich kont:

1. Zasady obowiązujące przez cały czas

1.1. Zasady programu dotyczące platform – wartości maksymalne i ograniczenia systemu

Korzystając z dowolnych funkcji Google Ad Managera (dla jasności: obejmuje to też tradycyjne rezerwacje), partnerzy muszą przestrzegać Zasad programu dotyczących platformZasad Google dotyczących wydawców. Omówienie Zasad programu dotyczących platform lub Zasad Google dotyczących wydawców w tych Wytycznych dla partnerów ma wyłącznie charakter objaśnienia i nie ogranicza zakresu stosowania Zasad programu dotyczących platform ani Zasad Google dotyczących wydawców względem partnerów.

Partnerzy muszą też przestrzegać wartości maksymalnych i ograniczeń systemu obowiązujących w przypadku Google Ad Managera.

1.2. Przesyłanie danych

Przeczytaj artykuł „Usługi reklamowe i analityczne: informacje o międzynarodowym przesyłaniu danych” (w języku angielskim), aby dowiedzieć się więcej o przesyłaniu danych.

1.3. Pomoc techniczna

Zanim partner poprosi Google o pomoc, powinien najpierw dołożyć wszelkich uzasadnionych starań, aby naprawić błąd, nieprawidłowe działanie lub problem z połączeniem sieciowym we własnym zakresie. Dopiero gdy nie przyniesie to efektu, może przesłać prośbę o pomoc techniczną w Centrum pomocy Google Ad Managera lub w inny sposób wskazany przez Google. Partnerzy powinni świadczyć użytkownikom usługi pomocy na własny koszt. Co jakiś czas Google może kontaktować się z partnerami korzystającymi z funkcji Google Monetization (zgodnie z poniższą definicją), aby optymalizować skuteczność jednostek reklamowych używanych przez nich w ramach takich funkcji.

1.4. Funkcje w wersji beta

Google Ad Manager może obejmować funkcje w wersji beta, które partner może włączać według swojego uznania. Funkcje w wersji beta mogą powodować nieprzewidziane problemy i są dostarczane bez żadnej gwarancji w maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie. Partner korzysta z funkcji w wersji beta na własne ryzyko i mogą go obowiązywać dodatkowe wymagania określone przez Google. Google nie ma obowiązku zapewnienia pomocy w zakresie funkcji w wersji beta. Google może w każdej chwili zaprzestać dostarczania funkcji w wersji beta.

1.5. Wymagania dotyczące zasobów reklamowych innych firm

Partner musi korzystać z programu Zarządzanie wieloma klientami lub programu Skalowane zarządzanie partnerami (zgodnie z odpowiednią definicją w artykułach 1.6 i 2.2) w przypadku wszystkich zasobów reklamowych w witrynie: (i) która nie należy do partnera i nie jest przez niego obsługiwana; (ii) w której podmiot nadrzędny (zgodnie z odpowiednią definicją w artykułach 1.6 i 2.2) zdecydował się korzystać z usług do zarządzania takimi zasobami oraz ich reprezentowania i sprzedaży. Strony przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, że podrzędne zasoby reklamowe, którymi zarządza lub które reprezentuje podmiot nadrzędny (zgodnie z definicją w artykule 1.6) w ramach programu Zarządzanie wieloma klientami, nie mogą być sprzedawane przez podmiot nadrzędny (zgodnie z definicją w artykule 2.2) w ramach programu Skalowane zarządzanie partnerami.

1.6. Zasady dotyczące programu Zarządzanie wieloma klientami („MCM”)

O ile nie określono inaczej, terminy zdefiniowane w tym artykule dotyczą tylko artykułów 1.5 i 1.6.

W tym artykule 1.6 partner jest „podmiotem nadrzędnym”, jeśli uczestniczy w programie Zarządzanie wieloma klientami (Multiple Customer Management, „MCM”) Ad Managera i uzyskuje dostęp do określonych kont lub zasobów reklamowych należących do innych wydawców w usłudze Ad Manager (każdy z nich jest „podmiotem podrzędnym”) za zgodą podmiotu podrzędnego, aby zarządzać jego kontem lub reprezentować jego zasoby reklamowe w witrynach tego podmiotu w ramach programu MCM („podrzędne zasoby reklamowe”). Aby móc uczestniczyć w programie MCM, podmiot nadrzędny i podmiot podrzędny muszą mieć aktywne i prawidłowo działające konta Ad Managera oraz powinny przestrzegać niniejszych Zasad dotyczących programu MCM. Jeśli partner jest podmiotem nadrzędnym, musi przestrzegać Warunków programu partnerskiego MCM, które określają relacje między partnerem i Google.

Podmiot nadrzędny i podmiot podrzędny muszą mieć zawartą bezpośrednią umowę przyznającą podmiotowi nadrzędnemu wszelkie niezbędne prawa dostępu do konta podmiotu podrzędnego lub reprezentowania jego podrzędnych zasobów reklamowych oraz, w odpowiednich przypadkach, do uzyskiwania przychodów związanych z reprezentowaniem takich zasobów podrzędnych lub zarządzaniem nimi. Podmiot podrzędny musi być właścicielem wszystkich witryn w podrzędnych zasobach reklamowych, w tym domeny głównej hostującej wszystkie witryny oraz wszystkich aplikacji uwzględnionych w takich zasobach. Podmiot nadrzędny musi się upewnić, że każdy podmiot podrzędny jest właścicielem wszystkich swoich podrzędnych zasobów reklamowych, w tym domeny głównej hostującej wszystkie witryny oraz aplikacji uwzględnionych w takich zasobach. Podmiot nadrzędny i podmiot podrzędny przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że podrzędne zasoby reklamowe nie mogą zostać wcześniej odrzucone przez Google.

Strony przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że określone podrzędne zasoby reklamowe mogą być zarządzane, reprezentowane lub sprzedawane tylko przez jeden podmiot nadrzędny. Jeśli partner jest podmiotem podrzędnym, nie może być ani stać się podmiotem nadrzędnym innego podmiotu podrzędnego. Google może ograniczyć liczbę podmiotów nadrzędnych możliwych do wyznaczenia przez podmiot podrzędny.

Firma Google lub jej przedstawiciel może zweryfikować relację między podmiotem podrzędnym i podmiotem nadrzędnym. Oba podmioty przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, że podrzędne zasoby reklamowe podlegają zasadom i regułom obowiązującym w przypadku pozostałych zasobów reklamowych objętych usługami (np. funkcjami Google Monetization), w tym m.in. regułom aukcji. W odniesieniu do relacji z firmą Google podmiot podrzędny ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie przypadki naruszenia zasad dotyczące jego podrzędnych zasobów reklamowych, bez względu na to, czy takie zasoby są zarządzane za pomocą konta podmiotu podrzędnego czy podmiotu nadrzędnego, oraz bez względu na to, czy wynikają one z działań podmiotu nadrzędnego, podmiotu podrzędnego czy dowolnego innego podmiotu. Na wypadek takich naruszeń Google zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań wobec podmiotu podrzędnego, aby wyegzekwować przestrzeganie zasad. W odniesieniu do relacji z firmą Google podmiot nadrzędny ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie przypadki naruszenia zasad dotyczące podrzędnych zasobów reklamowych, którymi zarządza lub które reprezentuje, bez względu na to, czy takie zasoby są zarządzane za pomocą konta podmiotu podrzędnego czy podmiotu nadrzędnego, oraz bez względu na to, czy wynikają one z działań podmiotu nadrzędnego, podmiotu podrzędnego czy dowolnego innego podmiotu. Na wypadek takich naruszeń Google zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań wobec podmiotu nadrzędnego, aby wyegzekwować przestrzeganie zasad (obejmuje to prawo do zablokowania podmiotowi nadrzędnemu możliwości korzystania z programu Zarządzanie wieloma klientami). Google nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z sytuacjami: (i) zmiany kontroli u podmiotu nadrzędnego lub podmiotu podrzędnego lub (ii) przeniesienia (przez podmiot podrzędny lub podmiot nadrzędny) sieci, zasobów reklamowych lub umów dotyczących usług Google Ad Managera na osobę trzecią. Podmiot nadrzędny z zablokowanym dostępem do programu Zarządzanie wieloma klientami nie może zarządzać podrzędnymi zasobami reklamowymi ani ich reprezentować za pomocą usług. O ile nie określono inaczej w Warunkach programu partnerskiego MCM, Google nie ma obowiązku udzielania pomocy technicznej podmiotom nadrzędnym i podmiotom podrzędnym ani też udzielania pomocy dotyczącej podrzędnych zasobów reklamowych.

Zasoby reklamowe wideo. Zasoby reklamowe wideo (wywołania reklam typu In-Stream z linearnych treści wideo i gier online) udostępniane przez podmiot podrzędny na potrzeby generowania przychodu w dowolnej usłudze Google są dozwolone tylko wtedy, gdy podmiot nadrzędny: (i) jest właścicielem odtwarzacza, (ii) jest właścicielem treści wideo lub (iii) jest właścicielem wyłącznych praw sprzedażowych do treści wideo. Dodatkowo podmiot nadrzędny i podmiot podrzędny muszą zapewnić zgodność wszystkich zasobów reklamowych wideo z tymi Zasadami dotyczącymi programu MCM w usłudze Ad Manager. Podmiot nadrzędny i podmiot podrzędny muszą też zadbać o to, aby wszystkie usługi docelowe z osadzonym odtwarzaczem, które zawierają zasoby reklamowe wideo, były zgodne z tymi Wytycznymi dla partnerów korzystających z Google Ad Managera.

1.7. Ograniczenie liczby wyświetleń

Użytkownicy funkcji zaawansowanych Ad Managera 360 mogą używać adresu IP do egzekwowania ograniczenia liczby wyświetleń, niezależnie od wymagań określonych w zasadach dotyczących platform reklamowych oraz zasadach Google dotyczących wydawców.

2. Dodatkowe zasady obowiązujące w przypadku wszystkich funkcji Google Monetization (umowy preferencyjne, automatyzacja gwarantowana, aukcje prywatne i aukcje otwarte)

Oprócz zasad podanych powyżej w artykule 1 partnerzy, którzy biorą udział w dowolnej transakcji w ramach funkcji Google Monetization, muszą przestrzegać zasad określonych w tym artykule 2. Określenie „funkcje Google Monetization” oznacza umowy preferencyjne, automatyzację gwarantowaną, aukcje prywatne i aukcje otwarte.

Jeśli partner naruszy warunki lub zasady innej usługi dystrybucyjnej Google, np. AdSense lub AdMob, Google może bez powiadomienia zawiesić lub za powiadomieniem całkowicie wyłączyć możliwość korzystania przez niego z usług.

2.1. Zakaz podawania nieprawdziwych informacji

Partnerzy nie mogą podawać kupującym nieprawdziwych informacji o treściach w swoich witrynach i powodować w ten sposób niewłaściwego kierowania przez nich reklam na takie witryny. Sprawdzone metody postępowania dla właścicieli witryn można znaleźć w Zasadach dotyczących spamu w wyszukiwarce Google.

2.2. Zasady dotyczące programu Skalowane zarządzanie partnerami

1 lutego 2022 r. wycofaliśmy Skalowane zarządzanie partnerami i zastąpiliśmy to narzędzie Zarządzaniem wieloma klientami (MCM).

Dowiedz się więcej o MCM

O ile nie określono inaczej, terminy zdefiniowane w tym artykule dotyczą tylko artykułów 1.5 i 2.2.

Rejestracja podmiotu podrzędnego. W tym artykule 2.2 partner jest „podmiotem nadrzędnym”, jeśli sprzedaje zasoby reklamowe w ramach funkcji Google Monetization w witrynie, która nie jest jego własnością ani nie jest przez niego obsługiwana („podrzędne zasoby reklamowe”). Przed rozpoczęciem sprzedaży podrzędnych zasobów reklamowych w ramach funkcji Google Monetization w Skalowanym zarządzaniu partnerami podmiot nadrzędny musi prawidłowo zarejestrować podrzędne zasoby reklamowe i podmiot, który jest właścicielem tych zasobów („podmiot podrzędny”), korzystając z funkcji Skalowanego zarządzania partnerami. Podmiot nadrzędny musi też przestrzegać niniejszych Zasad dotyczących programu Skalowane zarządzanie partnerami. Jeśli podmiot nadrzędny nie zarejestruje podrzędnych zasobów reklamowych ani podmiotu podrzędnego, używając Skalowanego zarządzania partnerami, nie będzie mógł korzystać z funkcji Google Monetization do zarabiania na tych podrzędnych zasobach reklamowych.

Podmiot nadrzędny musi mieć zawartą z każdym podmiotem podrzędnym bezpośrednią umowę, która przyznaje podmiotowi nadrzędnemu wszelkie niezbędne prawa do udostępniania podrzędnych zasobów reklamowych podmiotu podrzędnego i zarządzania nimi w ramach funkcji Google Monetization.

O ile Google jednoznacznie nie zniesie tego wymogu, podmiot nadrzędny musi się upewnić, że każdy podmiot podrzędny jest właścicielem wszystkich witryn w podrzędnych zasobach reklamowych (w tym domeny głównej hostującej wszystkie witryny oraz aplikacji w tych zasobach), które podmiot nadrzędny rejestruje za pomocą Skalowanego zarządzania partnerami. Podrzędne zasoby reklamowe nie mogą zostać wcześniej odrzucone przez Google. Aby rozwiać wątpliwości: sieci reklamowe i domy sprzedaży mediów nie mogą być rejestrowane jako podmioty podrzędne, chyba że są właścicielami podrzędnych zasobów reklamowych (co wymaga m.in. własności domeny głównej hostującej witryny oraz wszystkich aplikacji w tych zasobach) i o ile nie jest to jednoznacznie dozwolone przez Google.

Firma Google lub jej przedstawiciel może skontaktować się z podmiotem podrzędnym, aby zweryfikować jego relację z podmiotem nadrzędnym.

Podrzędne zasoby reklamowe podlegają zasadom i regułom obowiązującym w przypadku pozostałych zasobów reklamowych korzystających z funkcji Google Monetization, w tym m.in. regułom aukcji. Aby rozwiać wątpliwości: podmiot nadrzędny ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie przypadki naruszenia zasad dotyczące jego podrzędnych zasobów reklamowych bez względu na to, czy wynikają one z działań podmiotu nadrzędnego, podmiotu podrzędnego czy jakiegokolwiek innego. Na wypadek takich naruszeń Google zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań wobec podmiotu nadrzędnego, aby wyegzekwować przestrzeganie zasad (w tym m.in. prawo do zablokowania podmiotowi nadrzędnemu możliwości korzystania ze Skalowanego zarządzania partnerami). Podmiot nadrzędny z zablokowanym dostępem do Skalowanego zarządzania partnerami nie może zarabiać na żadnych podrzędnych zasobach reklamowych w ramach funkcji Google Monetization. Google nie ma obowiązku udzielania pomocy technicznej podmiotom podrzędnym ani udzielania pomocy dotyczącej podrzędnych zasobów reklamowych.

Podmioty nadrzędne nie mogą korzystać z funkcji Google Monetization, aby sprzedawać podrzędne zasoby reklamowe, za które płacą bezpośrednio lub pośrednio albo za które otrzymują udział w przychodach, na rzecz lub od podmiotu, który w przeciwnym razie uniemożliwiłby zarabianie na tych zasobach reklamowych.

Zasoby reklamowe wideo. Zasoby reklamowe wideo (wywołania reklam typu In-Stream z linearnych treści wideo i gier online) udostępniane przez podmiot podrzędny w ramach funkcji Google Monetization są dozwolone tylko w przypadku, gdy podmiot nadrzędny (i) jest właścicielem odtwarzacza wideo, (ii) jest właścicielem treści wideo lub (iii) jest właścicielem wyłącznych praw sprzedażowych do treści wideo. Dodatkowo podmiot nadrzędny musi zapewnić zgodność wszystkich zasobów reklamowych wideo z tymi Zasadami dotyczącymi programu Skalowane zarządzanie partnerami. Podmiot nadrzędny musi też zadbać o to, aby wszystkie witryny z osadzonym odtwarzaczem wideo, które zawierają zasoby reklamowe wideo („witryny z osadzonym odtwarzaczem”), były zgodne z tymi Wytycznymi dla partnerów.

2.3. Wymagania dotyczące wywołań reklam

Informacje o domenie zasobów reklamowych. Partner musi dostarczyć dokładne informacje o domenie w wywołaniach przekazywanych do funkcji Google Monetization. Żądania reklam z niedokładnymi informacjami o domenie mogą nie być przetwarzane i skutkować pustą reklamą. Partner może przekazywać wywołania do funkcji Google Monetization tylko z domen, które zarejestrował w Google przez interfejs Google Ad Managera lub tak jak to określono w umowie na korzystanie z Google Ad Managera.

Ograniczenia przekazywania i przekierowywania zasobów reklamowych. Gdy partner przekaże wywołanie reklamy do funkcji Google Monetization dla danego wyświetlenia, nie może przekazać tego wyświetlenia za pośrednictwem żadnego innego systemu (w tym też własnego), który służy do dynamicznego lub zautomatyzowanego przydzielania wywołań reklam na podstawie rzeczywistych lub szacunkowych informacji o cenie w czasie rzeczywistym.

Buforowanie reklam. Reklamy wyświetlane w aplikacjach mobilnych („reklamy w aplikacjach”) lub w witrynach, z których użytkownik korzysta za pomocą przeglądarki mobilnej, powinny się wyświetlać w odpowiedzi na żądania dynamiczne, a w witrynach przeznaczonych do wyświetlania na urządzeniach mobilnych – odświeżać się wraz z odświeżaniem strony.

2.4. Wymagania dotyczące kodu reklamy

Kod reklamy należy wdrażać zgodnie z następującymi wymaganiami i innymi instrukcjami Google:

Miejsce docelowe reklamy. Kodu reklamy nie wolno wdrażać w taki sposób, aby reklamy: (i) pojawiały się w witrynach, w których treści lub adresie URL wykorzystano w mylący sposób logo, znaki towarowe i inne cechy marki sugerujące, że witryna jest powiązana z Google; lub (ii) pojawiały się w obrębie lub obok innych produktów lub usług Google albo na nich w sposób naruszający zasady korzystania z tych produktów lub usług.

Oprócz tego partnerzy nie mogą wyświetlać reklam przez funkcje Google Monetization na stronach wczytywanych w wyskakujących okienkach lub okienkach typu pop-under.

Reklamy w aplikacjach. Partnerzy muszą wdrażać reklamy w aplikacjach, korzystając z najnowszej wersji pakietu SDK do reklam mobilnych Google („GMA SDK”) lub innej metody zatwierdzonej przez Google.

  • Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji pakietu GMA SDK na AndroidaiOS.

Google nie obsługuje już pakietów GMA SDK na Androida i iOS w wersjach tego pakietu starszych niż 7.0.0. Partnerzy nie mogą udostępniać kodu źródłowego pakietu GMA SDK ani nieskompilowanego kodu pakietu GMA SDK żadnym podmiotom zewnętrznym.

Modyfikacje kodu. Kodu reklamy nie wolno zmieniać. Nie wolno też manipulować standardowym działaniem, kierowaniem ani wyświetlaniem reklam w żaden sposób, który nie jest jednoznacznie dozwolony przez Google. Partnerzy nie mogą np. dostosowywać ani zmieniać informacji, które są: (i) wysyłane od klienta do tagu Google Ad Managera lub kodu reklamy albo są (ii) wysyłane z tagu Google Ad Managera lub kodu reklamy do klienta.

Wymagania techniczne. Partnerzy nie mogą ani bezpośrednio, ani za pośrednictwem osób trzecich: (i) wdrażać śledzenia kliknięć reklam ani (ii) przechowywać lub zapisywać w pamięci podręcznej w jakikolwiek trwały sposób jakichkolwiek danych związanych z reklamami wyświetlanymi za pomocą funkcji Google Monetization.

Przykładowy kod. Każdy przykładowy kod udostępniany przez Google ma charakter eksperymentalnej, nieobsługiwanej funkcji w wersji beta. Jest on udostępniany tylko dla wygody odbiorców i stanowi model możliwego rozwiązania.

2.5. Zawartość witryny

W witrynach wyświetlających reklamy w ramach funkcji Google Monetization nie mogą znajdować się treści, które są niezgodne z (i) Zasadami programu dotyczącymi platform lub (ii) Zasadami Google dotyczącymi wydawców.

W witrynach wyświetlających reklamy w ramach funkcji Google Monetization, które są objęte Ograniczeniami Google dotyczącymi wydawców, będzie się wyświetlać mniej reklam niż w witrynach, które nie zawierają treści podlegających ograniczeniom. Google Ads nadal nie będzie wyświetlać reklam obok tych podlegających ograniczeniom treści. Będzie tylko otrzymywać reklamy z innych usług reklamowych lub w wyniku bezpośrednich umów między wydawcami i reklamodawcami.

2.6. Reklamy oparte na zainteresowaniach

Korzystanie przez partnera z listy remarketingowej („lista użytkowników”) dowolnych plików cookie Google dotyczących reklam powiązanych z użytkownikiem („plik cookie użytkownika”) musi być zgodne z zapisami dotyczącymi reklam opartych na zainteresowaniach określonymi w Zasadach programu dotyczących platform oraz z tymi zasadami:

Zasady związane z plikami cookie dotyczącymi reklam. Korzystanie przez partnera z pliku cookie użytkownika w ramach listy użytkowników podlega również Zasadom Google związanym z plikami cookie dotyczącymi reklam.

Przejrzystość list użytkowników. Partner udziela Google prawa do wyświetlania wszystkim użytkownikom, których powiązany identyfikator pliku cookie znajduje się na listach użytkowników partnera: (i) informacji, że ich powiązany identyfikator pliku cookie znajduje się na co najmniej jednej z list użytkowników używanych przez partnera; oraz (ii) odpowiedniej domeny lub wyświetlanej nazwy partnera. Partner udziela tego prawa niezależnie od tego, czy udostępnił swoje zasoby reklamowe za pomocą anonimowego identyfikatora, czy nie.

Remarketing reklam w aplikacjach. Aby włączyć remarketing reklam w aplikacjach za pomocą identyfikatorów urządzeń mobilnych przeznaczonych do reklamy („identyfikator urządzenia przeznaczony do reklamy”), partner musi zamieścić w swojej polityce prywatności informacje: (i) że będzie gromadzić identyfikatory urządzeń przeznaczone do reklamy i przekazywać je osobom trzecim, o ile użytkownik nie zrezygnuje ze śledzenia reklam na danym urządzeniu; (ii) w jaki sposób użytkownik, który zrezygnował ze śledzenia reklam, może zresetować identyfikator, aby oddzielić urządzenie od danych remarketingowych, które zostały zebrane i przekazane przed rezygnacją.

2.7. Próg płatności

Aby otrzymać od Google płatność w ramach korzystania z funkcji Google Monetization, na koniec danego miesiąca partner musi mieć na koncie Google Ad Managera minimalne saldo w wysokości 100 USD. Salda kont, które wynoszą mniej niż 100 USD, będą przenoszone na następny miesiąc.

2.8. Nieprawidłowa aktywność

Oprócz postanowień w zakresie nieprawidłowej aktywności opisanych w Zasadach programu dotyczących platform partnerzy muszą też spełniać następujące wymagania:

Wielokrotne wywołania. W odniesieniu do poszczególnych wyświetleń partnerzy nie mogą wielokrotnie wywoływać reklam Google w taki sposób, aby próbować zakłócić aukcję reklam, naruszać jej zasady lub uzyskać na niej nieuczciwą przewagę.

Funkcje platformy aplikacji. Partnerzy korzystający z funkcji platformy aplikacji nie mogą przekazywać możliwości realizacji wyświetlenia przez system pośredniczący (w tym również przez własny system partnera), który służy do dynamicznego lub zautomatyzowanego przydzielania żądania reklamy na podstawie rzeczywistych, szacunkowych lub jakichkolwiek innych informacji o cenach w czasie rzeczywistym. Funkcje platformy aplikacji obejmują Otwarte ustalanie stawek.

Działanie witryny. Partnerzy nie mogą za pomocą funkcji Google Monetization wyświetlać reklam w witrynach i innych usługach, które: (i) zmieniają preferencje użytkowników lub inicjują pobieranie plików bez wyraźnej zgody użytkownika; (ii) przekierowują użytkowników do niepożądanych witryn; (iii) zawierają wyskakujące okienka albo inne elementy, które zakłócają nawigację w witrynie; lub (iv) zawierają albo wywołują okienka typu pop-under.

Źródła wizyt. Partnerzy nie mogą w ramach funkcji Google Monetization zarabiać na witrynach, które:

  • wczytują się wraz z oprogramowaniem, które może powodować wyświetlanie wyskakujących okienek;
  • przekierowują użytkowników do niepożądanych witryn;
  • zmieniają ustawienia przeglądarki lub w jakikolwiek inny sposób utrudniają nawigację w witrynie (zakaz ten wyklucza stosowanie jakiegokolwiek systemu, który nakłada lub tworzy przestrzeń reklamową w danej witrynie bez wyraźnej zgody właściciela witryny, w tym m.in. pasków narzędzi).

2.9. Funkcja Bezpieczne sygnały

Podczas używania funkcji Bezpieczne sygnały należy przestrzegać następujących wymagań:

  • Gdy funkcja ta służy do przekazywania danych przez systemy Google do wybranego przez wydawcę licytującego, wydawca musi dopilnować, aby zbieranie sygnałów przebiegało zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi ochrony prywatności, a także aby w żaden sposób nie zakłócało procesów wyświetlania reklam przez Google ani nie oddziaływało na te procesy.
  • Bezpieczne sygnały przekazywane przez systemy Google muszą być zaciemnione, aby były niezrozumiałe dla Google i mogły być odczytane tylko przez kupującego wybranego przez wydawcę.

2.10. Filmy i gry

Wymagania dotyczące treści wideo i zawartości witryny. Zasoby reklamowe wideo należy wdrażać zgodnie z dotyczącymi ich zasadami oraz innymi wytycznymi Google. Partnerzy muszą zapewnić i utrzymywać dokładne metadane i adresy URL opisu wszystkich filmów i gier.

Partnerzy, którzy wyświetlają reklamy w ramach funkcji Google Monetization w zasobach reklamowych wideo za pomocą pakietu SDK interaktywnych reklam medialnych (IMA) Google, mają obowiązek dopilnować, aby zarówno treści wideo, jak i zawartość witryny z osadzonym odtwarzaczem były zgodne z wymaganiami dotyczącymi zawartości witryny podanymi w tych Wytycznych dla partnerów. Tacy partnerzy muszą zawiadamiać w swojej polityce prywatności, że firmy zewnętrzne mogą gromadzić określone informacje o wizycie użytkownika w ich witrynach, w tym m.in. informacje o interakcji użytkownika z zawartością witryn.

Na treściach w YouTube można zarabiać tylko w ramach programu partnerskiego YouTube, a nie przy użyciu pakietu IMA SDK.

2.11. Reklamy przyklejone

Partnerzy implementujący reklamy przyklejone za pomocą Google Ad Managera muszą przestrzegać wytycznych i ograniczeń dotyczących implementacji reklam przyklejonych.

3. Dodatkowe zasady obowiązujące tylko w przypadku aukcji otwartej

Oprócz zasad zawartych powyżej w artykułach 1 i 2 partnerzy, którzy biorą udział w aukcji otwartej, muszą też przestrzegać zasad podanych w tym artykule 3 (aby rozwiać wątpliwości: witryny, w których reklamy są wyświetlane za pomocą funkcji Pierwszeństwo, muszą być zgodne z tymi zasadami).

3.1. Miejsce docelowe reklamy w aukcji otwartej

Reklamy umieszczane w ramach aukcji otwartej nie mogą być: (i) wyświetlane w rozwijanych przyciskach lub animacji; (ii) zintegrowane z aplikacją komputerową w trybie offline, o ile nie jest to jednoznacznie dozwolone przez Google; (iii) umieszczane w programach do obsługi e-maili lub e-mailach, w tym m.in. w newsletterach e-mail, o ile nie jest to jednoznacznie dozwolone przez Google; ani (iv) umieszczane pod przyciskami lub innymi obiektami (albo obok nich) w sposób, który przeszkadza użytkownikowi w korzystaniu ze standardowych funkcji strony internetowej lub reklamy.

Partnerzy zarabiający na witrynach poprzez aukcje otwarte muszą zagwarantować, że liczba reklam osadzonych na stronie (takich, które nie przekraczają wyznaczonego rozmiaru boksu reklamowego), reklam w aplikacjach (wyświetlanych w aplikacjach mobilnych) lub innych płatnych materiałów promocyjnych w danym czasie nie jest większa niż ilość treści w witrynie.

3.2. Miejsce docelowe reklam w aplikacjach na aukcjach otwartych

Reklam w aplikacjach umieszczonych w ramach aukcji otwartej nie wolno umieszczać: (i) pod przyciskami i innymi obiektami ani w ich bezpośrednim sąsiedztwie w sposób zakłócający normalną interakcję użytkownika z aplikacją lub reklamą; (ii) w taki sposób, że zasłaniają użytkownikowi treści wyświetlane w aplikacji; (iii) na ekranie typu „ślepa uliczka”, którego nie można zamknąć, nie klikając reklamy, przy czym użytkownik nie jest powiadamiany, że może zamknąć aplikację przyciskiem powrotu do ekranu głównego.

3.3. Ograniczenia nakładane przez partnerów w aukcji otwartej

Partnerzy mogą blokować reklamodawców, sieci kupujących, dostawców treści multimedialnych oraz reklamy, które wykorzystują tagowanie do tworzenia lub używania list remarketingowych albo stosują pliki cookie na podstawie kategorii zainteresowań. Ograniczenia te można ustawić na podstawie segmentu zasobów reklamowych lub oddzielnie na poziomie konta. Google nie gwarantuje przestrzegania tych ograniczeń, ale realizuje procesy sprawdzania oraz zatwierdzania witryn i kreacji.

3.4. Zasoby reklamowe wideo w aukcji otwartej

Zasoby reklamowe wideo, w tym m.in. zasoby do wyświetlania reklam typu In-Stream w grach online, muszą być wdrażane zgodnie z instrukcjami Google. Partnerzy nie mogą: (i) zarabiać na ruchu generowanym przez odtwarzacze wideo poprzez umieszczanie w nich tradycyjnych reklam displayowych, takich jak jednostki banerowe; ani (ii) używać banerów i obrazów reklamowych jako szablonu tła dla treści wideo i treści związanych z grami. Reklamy należy umieszczać w taki sposób, aby użytkownicy mogli wyraźnie odróżnić je od treści wideo i treści związanych z grami.

3.5. Reklamy Google w aukcji otwartej

Podczas wyświetlania reklam Google w swoich witrynach partnerzy muszą przestrzegać Zasad programu AdSense, w których „partnerów” określa się mianem „wydawców”. Podczas wyświetlania reklam Google w aplikacji partnerzy muszą też przestrzegać Zasad programu AdMob.

Ostatnia aktualizacja: 30 września 2021 r.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Informacje o wersji

Poznaj najnowsze funkcje Ad Managera i poczytaj zaktualizowane artykuły w Centrum pomocy.

Zobacz, co nowego

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne