Programmabeleid van Ad Manager en Ad Exchange

Partnerrichtlijnen voor Google Ad Manager

(Voorheen de Programmarichtlijnen van Google DoubleClick Ad Exchange (AdX) Seller)

Uw gebruik van Google Ad Manager is onderworpen aan de voorwaarden van uw Google Ad Manager-contract. (Uw contract kan verwijzen naar de DFP- en AdX-services, die samen Google Ad Manager worden genoemd.)

In deze Partnerrichtlijnen omvatten verwijzingen naar het woord 'Site' websites, mobiele apps, ingesloten videospelers, games en andere property's waarop een Partner Google Ad Manager gebruikt. Het woord 'inclusief' betekent 'inclusief, maar niet beperkt tot'.

Partners die Google Ad Manager gebruiken, moeten zich aan de volgende beleidsregels houden en moeten ervoor zorgen dat eventuele derden aan wie zij toegang tot Google Ad Manager verlenen via hun account zich hier ook aan houden:

1. Beleid dat te allen tijde van toepassing is

1.1. Programmabeleid voor platforms; maximumwaarden en limieten van het systeem

Partners moeten zich bij het gebruik van de functies van Google Ad Manager houden aan het Programmabeleid voor platforms en het Google-beleid voor uitgevers (dit is ook van toepassing op traditionele reserveringen). Eventuele herformuleringen van het Programmabeleid voor platforms of het Google-beleid voor uitgevers in deze Partnerrichtlijnen zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking en vormen geen beperking van de toepassing van het Programmabeleid voor platforms en het Google-beleid voor uitgevers op Partners.

Daarnaast moeten Partners zich waar van toepassing houden aan de maximumwaarden en limieten van het systeem van Google Ad Manager.

1.2 Standaard contractclausules (SCC's)

Voor de overdracht van persoonsgegevens voor online advertenties en meting vanuit Europa maakt Google gebruik van Standaard contractclausules (SCC's). Voor services waarbij Google optreedt als verwerker, bevatten de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, waar nodig voor de relevante gegevensoverdrachten, zowel de relevante SCC's uitgegeven door de Europese Commissie (ter legitimatie van gegevensoverdrachten onder de AVG) als de SCC's van het Verenigd Koninkrijk (ter legitimatie van gegevensoverdrachten onder de AVG, zoals opgenomen in de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk). En voor services waarvoor Google optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, bevatten de Voorwaarden voor gegevensbescherming als verwerkingsverantwoordelijke van Google Ads, waar nodig voor de relevante gegevensoverdrachten, zowel de relevante, door de Europese Commissie uitgegeven SCC's als de relevante, door het Verenigd Koninkrijk uitgegeven SCC's.

Als een Partner persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland en deze gegevens aan Google beschikbaar zijn gemaakt in verband met het gebruik van Google Ad Manager door de Partner, is het volgende van toepassing:

  • De Partner mag deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken op een manier die overeenkomt met de toestemming die is gegeven door de betrokkene aan wie deze gegevens zijn gekoppeld.
  • De Partner moet een beschermingsniveau bieden voor deze persoonsgegevens dat minimaal equivalent is aan het vereiste niveau onder de SCC's.
  • Als de Partner vaststelt dat niet aan de bovenstaande vereisten kan worden voldaan, moet de Partner Google hier schriftelijk van op de hoogte brengen en stoppen met de verwerking van persoonsgegevens of moet de Partner redelijke en passende stappen ondernemen om dergelijke niet-naleving te verhelpen.

1.3. Technische support

Alvorens support aan te vragen bij Google dienen Partners eerst redelijke inspanningen te verrichten om eventuele fouten, bugs, storingen of problemen met de netwerkverbinding te verhelpen zonder escalatie naar Google. Daarna kan een schriftelijk verzoek om technische support worden ingediend via het Helpcentrum van Google Ad Manager of op een andere manier zoals aangegeven door Google. Partners bieden op eigen kosten supportservices aan hun eindgebruikers. Google kan van tijd tot tijd overleggen met Partners die gebruikmaken van Google Monetization (zoals hieronder gedefinieerd), met als doel de prestaties van hun advertentieblokken via Google Monetization te optimaliseren.

1.4. Bètafuncties

Google Ad Manager kan bètafuncties bevatten, die naar goeddunken van de Partner kunnen worden ingeschakeld. Bètafuncties kunnen onvoorziene problemen geven en worden als zodanig ('as is') geleverd voor zover wettelijk is toegestaan. Het gebruik van bètafuncties komt volledig voor eigen risico van de Partner en kan onder aanvullende vereisten van Google vallen. Google is niet verplicht ondersteuning te bieden voor bètafuncties. Google kan op elk gewenst moment de beschikbaarheid van bètafuncties stopzetten.

1.5. Vereisten die van toepassing zijn op externe voorraad

De Partner moet het MCM- of het SPM-programma gebruiken (zoals gedefinieerd in respectievelijk artikel 1.6 en 2.2) voor alle voorraad op een Site (i) die geen eigendom is van of wordt beheerd door een Partner; en (ii) als de Bovenliggende entiteit (zoals gedefinieerd in respectievelijk artikel 1.6 en 2.2) ervoor heeft gekozen de Services te gebruiken voor het beheer, de vertegenwoordiging en/of de verkoop van dergelijke voorraad. De partijen erkennen en accepteren dat Onderliggende voorraad die wordt beheerd of vertegenwoordigd door een Bovenliggende entiteit (zoals gedefinieerd in artikel 1.6) onder het MCM-programma niet kan worden verkocht door een Bovenliggende entiteit (zoals gedefinieerd in artikel 2.2) onder het SPM-programma.

1.6. Beleid voor beheer van meerdere klanten (MCM, Multiple Customer Management)

Tenzij anders vermeld, zijn de in dit artikel gedefinieerde voorwaarden uitsluitend van toepassing op artikel 1.5 en dit artikel 1.6.

In dit artikel 1.6 is een Partner een 'Bovenliggende entiteit' als de Partner deelneemt aan het MCM-programma van Ad Manager ('MCM') en na goedkeuring van een Onderliggende entiteit toegang krijgt tot bepaalde accounts of voorraad waarvan andere Ad Manager-uitgevers (elke uitgever is in dat geval een 'Onderliggende entiteit') eigenaar zijn, met als doel het beheer van het account van de Onderliggende entiteit of de vertegenwoordiging van voorraad op Sites van de betreffende Onderliggende entiteit in overeenstemming met MCM ('Onderliggende voorraad'). Zowel de Bovenliggende entiteit als de Onderliggende entiteit moet beschikken over een actief Ad Manager-serviceaccount met een goede reputatie en moet voldoen aan dit MCM-beleid om in aanmerking te komen voor MCM-deelname. Als de Partner een Bovenliggende entiteit is, moet de Partner handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene voorwaarden van het MCM-partnerprogramma tussen de Partner en Google.

De Bovenliggende entiteit en de Onderliggende entiteit moeten een rechtstreekse contractuele relatie hebben met elkaar, waarbij de Bovenliggende entiteit over alle noodzakelijke rechten beschikt voor toegang tot het account van de Onderliggende entiteit of de vertegenwoordiging van Onderliggende voorraad (indien van toepassing) via de Services en (waar van toepassing) om opbrengst te ontvangen in verband met een dergelijke vertegenwoordiging of dergelijk beheer. De Onderliggende entiteit moet eigenaar zijn van alle Sites in de Onderliggende voorraad, waaronder het rootdomein van alle websites en alle apps die zijn opgenomen in dergelijke Onderliggende voorraad van de Onderliggende entiteit. De Bovenliggende entiteit moet waarborgen dat in het geval van alle Onderliggende voorraad elke Onderliggende entiteit eigenaar is van alle bijbehorende Onderliggende voorraad, waaronder het rootdomein van alle websites en alle apps die zijn opgenomen in dergelijke Onderliggende voorraad van de Onderliggende entiteit. De Bovenliggende entiteit en de Onderliggende entiteit erkennen en accepteren dat de Onderliggende voorraad niet al eerder mag zijn afgekeurd door Google.

De partijen erkennen en accepteren dat Onderliggende voorraad uitsluitend door één Bovenliggende entiteit mag worden beheerd, vertegenwoordigd of verkocht. Als de Partner een Onderliggende entiteit is, mag de Partner niet tegelijkertijd een Bovenliggende entiteit zijn of worden van een andere Onderliggende entiteit. Google kan het aantal Bovenliggende entiteiten beperken dat een Onderliggende entiteit kan aanwijzen.

Google of diens vertegenwoordiger kan de relatie tussen de Bovenliggende entiteit en de Onderliggende entiteit verifiëren. De Bovenliggende entiteit en de Onderliggende entiteit erkennen en accepteren dat op Onderliggende voorraad dezelfde beleidsmaatregelen en regels van toepassing zijn als op andere voorraad die gebruikmaakt van de Services (waaronder Google Monetization), inclusief veilingregels. In de relatie tussen de Onderliggende entiteit en Google is de Onderliggende entiteit verantwoordelijk voor alle beleidsschendingen in de Onderliggende voorraad (daarbij maakt het niet uit of deze voorraad wordt beheerd via het account van de Onderliggende entiteit of het account van de Bovenliggende entiteit), ongeacht of een dergelijke schending is veroorzaakt door de Bovenliggende entiteit, de Onderliggende entiteit of een andere partij. Google behoudt zich het recht voor om acties ter handhaving van het beleid te ondernemen tegen de Onderliggende entiteit als gevolg van een dergelijke schending. In de relatie tussen de Bovenliggende entiteit en Google is de Bovenliggende entiteit verantwoordelijk voor alle beleidsschendingen in de Onderliggende voorraad die wordt beheerd of vertegenwoordigd door de Bovenliggende entiteit (daarbij maakt het niet uit of deze voorraad wordt beheerd via het account van de Onderliggende entiteit of het account van de Bovenliggende entiteit), ongeacht of een dergelijke schending is veroorzaakt door de Bovenliggende entiteit, de Onderliggende entiteit of een andere partij. Google behoudt zich het recht voor om acties ter handhaving van het beleid te ondernemen tegen de Bovenliggende entiteit (inclusief uitschakeling van MCM voor de Bovenliggende entiteit) als gevolg van een dergelijke schending. Indien het gebruik van MCM is uitgeschakeld voor de Bovenliggende entiteit, mag de Bovenliggende entiteit niet langer de Onderliggende voorraad via de Services beheren of vertegenwoordigen. Tenzij anders wordt aangegeven in de Algemene voorwaarden van het MCM-partnerprogramma tussen de Partner en Google, is Google niet verplicht technische support te bieden aan een Bovenliggende entiteit, aan een Onderliggende entiteit of voor Onderliggende voorraad.

Videovoorraad. Videovoorraad (dat wil zeggen: InStream-advertentieaanroepen van zowel lineaire videocontent als online games) ('Videovoorraad') die via een Onderliggende entiteit via een Google-service bij Google Monetization terechtkomt, is uitsluitend toegestaan als de Bovenliggende entiteit (i) eigenaar is van de videospeler, (ii) eigenaar is van de videocontent, of (iii) over de exclusieve verkooprechten van de videocontent beschikt. Daarnaast zijn de Bovenliggende entiteit en de Onderliggende entiteit er elk verantwoordelijk voor om te zorgen dat alle Videovoorraad voldoet aan dit MCM-beleid van Ad Manager. De Bovenliggende entiteit en de Onderliggende entiteit zijn er ook verantwoordelijk voor te zorgen dat alle doelproperty's met ingesloten videospelers die Videovoorraad bevatten voldoen aan deze Partnerrichtlijnen voor Google Ad Manager.

2. Aanvullend beleid dat van toepassing is op alle Google Monetization-producten (Voorkeursdeals, Programmatic Guaranteed, Privéveiling en Open veiling)

In aanvulling op het beleid in artikel 1 hierboven moeten Partners die deelnemen aan transacties in Google Monetization, zich houden aan het beleid in artikel 2 (dit artikel). 'Google Monetization' betekent Voorkeursdeals, Programmatic Guaranteed, Privéveiling en Open veiling.

Als de Partner de voorwaarden en/of het beleid van een ander Google-syndicatieproduct (bijvoorbeeld AdSense of AdMob) schendt, kan Google zonder voorafgaande kennisgeving het gebruik van de Services door de Partner opschorten of na kennisgeving onmiddellijk beëindigen.

2.1. Verkeerde voorstellingen zijn niet toegestaan

Partners mogen de informatie voor kopers met betrekking tot de content van hun Sites niet zodanig verkeerd weergeven dat kopers advertenties verkeerd targeten op dergelijke Sites. Raadpleeg de Kwaliteitsrichtlijnen voor webmasters voor informatie en praktische tips.

2.2. Beleid voor Scaled Partner Management (SPM)

Beheer van meerdere klanten (Multiple Customer Management, MCM) vervangt in de komende maanden Scaled Partner Management.

Tenzij anders vermeld, zijn de in dit artikel gedefinieerde voorwaarden uitsluitend van toepassing op artikel 1.5 en dit artikel 2.2.

Registratie van Onderliggende entiteiten. In dit artikel 2.2 is de Partner een 'Bovenliggende entiteit' als de Partner advertentievoorraad verkoopt via Google Monetization op een Site die geen eigendom is van en niet wordt beheerd door de Partner ('Onderliggende voorraad'). Voordat de Onderliggende voorraad wordt verkocht via Google Monetization onder SPM, moet de Bovenliggende entiteit de Onderliggende voorraad en de eigenaar van de Onderliggende voorraad ('Onderliggende entiteit') correct registreren via de SPM-functionaliteit. De Bovenliggende entiteit moet voldoen aan deze SPM-beleidsregels. Indien de Bovenliggende entiteit de Onderliggende voorraad en de daaraan gekoppelde Onderliggende entiteit niet registreert via SPM, mag de Bovenliggende entiteit geen inkomsten genereren met die Onderliggende voorraad via Google Monetization.

De Bovenliggende entiteit moet een rechtstreekse contractuele relatie hebben met elke Onderliggende entiteit waarbij de Bovenliggende entiteit alle noodzakelijke rechten heeft verkregen om de Onderliggende voorraad van de Onderliggende entiteit beschikbaar te stellen en te beheren via Google Monetization.

De Bovenliggende entiteit waarborgt dat elke Onderliggende entiteit de eigenaar is van alle Sites in de Onderliggende voorraad die de Bovenliggende entiteit daarvoor registreert in SPM, inclusief het rootdomein van alle websites en alle apps die zijn opgenomen in de Onderliggende voorraad, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan door Google. De Onderliggende voorraad mag niet eerder al zijn afgekeurd door Google. Ter verduidelijking: advertentienetwerken en mediaverkoopbureaus mogen niet worden geregistreerd als Onderliggende entiteit, uitgezonderd in verband met Onderliggende voorraad die zij in het bezit hebben (waarvoor zonder enige beperking is vereist dat zij de eigenaar zijn van het rootdomein (in het geval van websites) en alle apps die zijn opgenomen in de Onderliggende voorraad), tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan door Google.

Google of diens vertegenwoordiger kan contact opnemen met een Onderliggende entiteit om de relatie met de Bovenliggende entiteit te verifiëren.

Op Onderliggende voorraad zijn dezelfde beleidsmaatregelen en regels van toepassing als op andere voorraad die gebruikmaakt van Google Monetization, inclusief veilingregels. Ter verduidelijking: de Bovenliggende entiteit blijft volledig verantwoordelijk voor alle beleidsschendingen in de Onderliggende voorraad, ongeacht of een dergelijke schending is veroorzaakt door de Bovenliggende entiteit, de Onderliggende entiteit of een andere partij, en Google behoudt zich het recht voor om acties ter handhaving van het beleid te ondernemen tegen de Bovenliggende entiteit (inclusief uitschakeling van SPM voor de Bovenliggende entiteit) als gevolg van een dergelijke schending. Indien het gebruik van SPM is uitgeschakeld voor de Bovenliggende entiteit, mag de Bovenliggende entiteit niet langer inkomsten genereren met Onderliggende voorraad via Google Monetization. Google is niet verplicht technische support te bieden aan een Onderliggende entiteit of voor Onderliggende voorraad.

Bovenliggende entiteiten mogen Google Monetization niet gebruiken om Onderliggende voorraad te verkopen waarvoor de Bovenliggende entiteit direct of indirect betaalt aan of een opbrengstenaandeel ontvangt van een entiteit waardoor anderszins geen inkomsten met de voorraad zouden kunnen worden gegenereerd.

Videovoorraad. Videovoorraad (dat wil zeggen: InStream-advertentieaanroepen van zowel ingesloten videocontent als online games) die via een Onderliggende entiteit bij Google Monetization komt, is uitsluitend toegestaan als de Bovenliggende entiteit (i) eigenaar is van de videospeler, (ii) eigenaar is van de videocontent, of (iii) over de exclusieve verkooprechten van de videocontent beschikt. Daarnaast is de Bovenliggende entiteit verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle videovoorraad voldoet aan dit Beleid voor Scaled Partner Management. De Bovenliggende entiteit is tevens verantwoordelijk ervoor te zorgen dat alle Sites met ingesloten videospelers die videovoorraad bevatten ('Ingesloten sites') voldoen aan deze Partnerrichtlijnen.

2.3. Vereisten voor advertentieaanroepen

Domeingegevens advertentievoorraad. Bij aanroepen voor Google Monetization dient de Partner nauwkeurige domeingegevens te verschaffen. Advertentieverzoeken met onjuiste domeingegevens worden mogelijk niet verwerkt en kunnen ertoe leiden dat een lege advertentie wordt weergegeven. Partners mogen uitsluitend aanroepen voor Google Monetization uitvoeren vanaf domeinen die door de Partner bij Google zijn geregistreerd via de Google Ad Manager-gebruikersinterface, of zoals opgegeven in het Google Ad Manager-contract van de Partner.

Beperkingen voor doorgifte en omleiding van voorraad. Zodra een Partner een advertentieaanroep voor Google Monetization heeft uitgevoerd voor een bepaalde vertoning, mag de Partner deze vertoning niet doorgeven via een ander systeem (inclusief het eigen systeem van de Partner) dat advertentieaanroepen via een dynamische of programmatic methode toewijst op basis van werkelijke of geschatte realtime prijsinformatie.

Opslaan van advertenties in het cachegeheugen. Advertenties die worden weergegeven in mobiele apps ('In-app-advertenties') of op Sites die worden geopend via een mobiele browser moeten dynamisch worden opgevraagd en, op Sites die zijn ontworpen voor weergave op mobiele apparaten, worden vernieuwd wanneer de pagina wordt vernieuwd.

2.4. Vereisten voor advertentiecode

Advertentiecode moet worden geïmplementeerd in overeenstemming met de volgende vereisten en eventuele andere instructies van Google:

Advertentieplaatsing. Advertentiecode mag niet op een zodanige manier worden geïmplementeerd dat advertenties: (i) worden geplaatst op Sites waarvan de content of URL bij gebruikers de indruk kan wekken dat de Sites bij Google horen door misbruik van logo's, handelsmerken of andere merkkenmerken; of (ii) zodanig worden geplaatst op, in of naast producten of services van Google dat het beleid van dat product of die service wordt geschonden.

Daarnaast mogen Partners geen advertenties vertonen via Google Monetization op pagina's die in pop-ups of pop-unders worden geladen.

In-app-advertenties. Partners moeten In-app-advertenties implementeren met behulp van de nieuwste versie van de SDK voor mobiele advertenties van Google ('GMA-SDK') of een andere door Google goedgekeurde implementatie.

  • Meer informatie over GMA-SDK-documenten voor Android en iOS

Google biedt geen ondersteuning meer voor versies lager dan versie 7.0.0 van de GMA-SDK op Android en iOS. Partners mogen de broncode van de GMA-SDK of gedecompileerde code van de GMA-SDK niet delen met derden.

Code wijzigen. Advertentiecode mag niet worden gewijzigd en het standaardgedrag, de standaardtargeting of de standaardweergave van advertenties mag op geen enkele wijze worden gemanipuleerd, tenzij expliciet toegestaan door Google. Partners mogen bijvoorbeeld geen informatie aanpassen of wijzigen die (i) via een client naar een Google Ad Manager-tag of -advertentiecode is gestuurd of (ii) via een Google Ad Manager-tag of -advertentiecode naar een client is gestuurd.

Technische vereisten. Het is Partners niet toegestaan direct of via derden: (i) het bijhouden van klikken op advertenties te implementeren, of (ii) op een niet-tijdelijke manier gegevens op te slaan (ook niet in het cachegeheugen), met betrekking tot advertenties die zijn weergegeven via Google Monetization.

Voorbeeldcode. Alle door Google verstrekte voorbeeldcode maakt deel uit van een experimentele, niet-ondersteunde bètafunctie. Deze voorbeeldcode is uitsluitend bedoeld ter verduidelijking en voorstelling van een mogelijke oplossing.

2.5. Sitecontent

Sites die via Google Monetization advertenties weergeven mogen geen content bevatten die is verboden op grond van (i) het Programmabeleid voor platforms of (ii) het Google-beleid voor uitgevers.

Sites die via Google Monetization advertenties weergeven en die content bevatten die onder de beperkingen voor Google-uitgevers valt, ontvangen waarschijnlijk minder advertenties dan andere, niet-beperkte content. Bij dit soort beperkte content geeft Google Ads geen advertenties meer weer. Er worden alleen advertenties gebruikt die afkomstig zijn van andere advertentieproducten of van directe deals tussen uitgevers en adverteerders.

2.6. Op interesses gebaseerd adverteren

Indien een Partner gebruikmaakt van een remarketinglijst ('Gebruikerslijst') met Google-advertentiecookies die aan een Gebruiker zijn gekoppeld ('Gebruikerscookie'), moet dit gebruik in overeenstemming zijn met zowel de bepalingen voor op interesses gebaseerd adverteren in het Programmabeleid voor platforms als de volgende beleidsregels:

Beleid voor advertentiecookies. Indien een Partner gebruikmaakt van Gebruikerscookies via een Gebruikerslijst, is het Google-beleid voor advertentiecookies ook van toepassing op dit gebruik.

Transparantie met betrekking tot Gebruikerslijsten. De Partner geeft Google het recht bij Gebruikers waarvoor de gekoppelde cookie-ID deel uitmaakt van de Gebruikerslijsten van de Partner het volgende te vermelden: (i) een melding dat de gekoppelde cookie-ID van de Gebruikers op ten minste één van de Gebruikerslijsten van de Partner staat, en (ii) de toepasselijke domein- of weergavenaam van de Partner. De Partner verleent dit recht, ongeacht of de Partner ervoor heeft gekozen om de voorraad beschikbaar te stellen via anonieme ID.

Remarketing van In-app-advertenties. Voor remarketing van In-app-advertenties met speciale mobiele apparaat-ID's voor advertenties ('advertentie-specifieke apparaat-ID') moet de Partner in diens Privacybeleid bekendmaken (i) dat de Partner advertentie-specifieke apparaat-ID's verzamelt en doorgeeft aan derden, tenzij de Gebruiker zich heeft afgemeld voor advertentietracking voor het apparaat, en (ii) hoe een Gebruiker die zich heeft afgemeld voor advertentietracking een dergelijke ID kan wissen om het apparaat los te koppelen van de remarketinggegevens die zijn verzameld en doorgegeven voordat het apparaat werd afgemeld.

2.7. Betalingsdrempel

Partners moeten aan het einde van elke maand minimaal $ 100 in hun Google Ad Manager-account hebben om een betaling voor Google Monetization te kunnen ontvangen van Google. Accounttegoeden onder de $ 100 worden meegenomen naar de volgende maand.

2.8. Ongeldige activiteit

Naast de bepalingen inzake ongeldige activiteit in het Programmabeleid voor platforms dienen Partners zich te houden aan de volgende vereisten:

Meerdere aanroepen. Voor een bepaalde vertoning mogen Partners geen herhaalde advertentieaanroepen voor Google-advertenties uitvoeren op een manier waarmee wordt geprobeerd de advertentieveiling te verstoren of te misbruiken of een oneerlijk voordeel in de advertentieveiling te behalen.

App-platformfuncties. Partners die app-platformfuncties gebruiken, mogen de vertoningsmogelijkheden niet doorgeven via een tussenliggende bron (waaronder het eigen systeem van de partner) waarmee advertentieverzoeken dynamisch of programmatisch worden toegewezen op basis van daadwerkelijke, geschatte of andere realtime prijsinformatie. App-platformfuncties omvatten 'Open bieden'.

Sitegedrag. Partners mogen geen advertenties vertonen die via Google Monetization worden weergegeven op websites en andere property's die: (i) gebruikersvoorkeuren wijzigen of downloads starten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, (ii) gebruikers omleiden naar ongewenste websites, (iii) pop-ups of andere elementen bevatten die navigatie op de Site bemoeilijken, of (iv) pop-unders bevatten of activeren.

Verkeersbronnen. Partners mogen geen inkomsten genereren via Google Monetization op Sites die:

  • software bevatten die pop-ups kan activeren,
  • gebruikers omleiden naar ongewenste websites, of
  • browserinstellingen wijzigen of navigatie op de Site anderszins beïnvloeden. Ter verduidelijking: dit verbod sluit het gebruik uit van een systeem dat op bepaalde Sites advertentieruimte bedekt of maakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Site-eigenaar, inclusief werkbalken.

2.9. Functie voor versleutelde signalen van uitgevers

Elk gebruik van de functie voor versleutelde signalen van uitgevers moet voldoen aan de volgende vereisten:

  • Wanneer de functie wordt gebruikt om gegevens via de systemen van Google door te geven aan de geselecteerde bieder van een uitgever, moet de uitgever ervoor zorgen dat de signaalverzameling voldoet aan alle huidige wetten en privacyvereisten en op geen enkele manier de advertentieweergaveprocessen van Google verstoort.
  • Gegevens die via de systemen van Google via versleutelde signalen van een uitgever worden doorgegeven, moeten zodanig worden verhuld dat de signalen voor Google betekenisloos zijn en alleen kunnen worden geïnterpreteerd door de koper die door de uitgever is geselecteerd.

Voor versleutelde gegevens die via de functie worden doorgegeven, geldt dezelfde vrijstelling voor de bepaling 'Ongeldige activiteit' in het Programmabeleid voor platforms en de bepaling 'Identificatie van gebruikers' in het Google-beleid voor uitgevers als voor HTTP-cookies of door de gebruiker opnieuw instelbare mobiele apparaat-ID's die zijn bedoeld voor gebruik in advertenties.

2.10. Video en games

Vereisten voor videocontent en sitecontent. Videovoorraad moet worden geïmplementeerd in overeenstemming met het Beleid voor video-uitgevers en eventuele overige instructies van Google. Partners moeten nauwkeurige metadata en beschrijvende URL's verstrekken en onderhouden voor alle video- en gamecontent.

Partners die de Google-SDK voor interactieve media-advertenties (IMA) gebruiken om advertenties via Google Monetization weer te geven in videovoorraad, hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat zowel de videocontent als de Ingesloten sites voldoen aan de vereisten voor Sitecontent in deze Partnerrichtlijnen. Dergelijke Partners moeten in hun Privacybeleid duidelijk aangeven dat derden bepaalde typen informatie kunnen verzamelen over bezoeken van gebruikers aan hun Sites, inclusief hun eventuele interactie met content op deze Sites.

Met op YouTube gehoste content kunnen alleen inkomsten worden gegenereerd via het YouTube-partnerprogramma en niet via de IMA-SDK.

2.11. Vastgezette advertenties

Partners die vastgezette advertenties implementeren via Google Ad Manager, moeten zich houden aan de richtlijnen en beperkingen voor de implementatie van vastgezette advertenties.

3. Aanvullend beleid dat uitsluitend van toepassing is op de Open veiling

In aanvulling op het beleid in artikel 1 en 2 hierboven moeten Partners die deelnemen aan de Open veiling tevens voldoen aan het beleid in artikel 3 (dit artikel). (Ter verduidelijking: Sites die advertenties plaatsen via Eerste overzicht, moeten voldoen aan dit beleid.)

3.1. Advertentieplaatsing in de Open veiling

Via de Open veiling geplaatste advertenties mogen niet (i) worden weergegeven in uitvouwknoppen of animaties, (ii) worden geïntegreerd in een niet-webgebaseerde desktop-app, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan door Google, (iii) worden geplaatst in e-mailprogramma's of e-mails, inclusief e-mailnieuwsbrieven, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan door Google, of (iv) worden geplaatst onder of naast knoppen of andere objecten op een manier die de gebruikelijke interactie van een gebruiker met de website of advertentie verstoort.

Partners die inkomsten genereren met Sites via de Open veiling, moeten te allen tijde ervoor zorgen dat in-page-advertenties (advertenties die binnen de ingestelde afmetingen van de advertentieruimte blijven), In-app-advertenties (advertenties die worden weergegeven in mobiele apps) en ander betaald promotiemateriaal de hoeveelheid Sitecontent niet overschrijden.

3.2. Plaatsing van In-app-advertenties in de Open veiling

In-app-advertenties die via de Open veiling worden geplaatst, mogen niet worden geplaatst (i) onder of naast knoppen of andere objecten op een manier die de gebruikelijke interactie van een gebruiker met de app verstoort, (ii) op een manier die anderszins verhindert dat de gebruiker de content in een app kan bekijken, of (iii) op een doodlopend scherm waar de gebruiker het scherm niet kan sluiten zonder op de advertentie te klikken en de gebruiker geen melding ontvangt dat de app kan worden gesloten met de startknop.

3.3. Partnerbeperkingen in de Open veiling

Partners kunnen ervoor kiezen adverteerders, kopersnetwerken, leveranciers van rich media, en advertenties die gebruikmaken van tags om remarketinglijsten te maken of die cookies gebruiken op basis van op interesses gebaseerde categorieën, te blokkeren. Deze beperkingen kunnen worden ingesteld op basis van een onderdeel van de voorraad of op het accountniveau. Google garandeert deze beperkingen niet, maar zorgt wel voor validatie van Sites en advertentiemateriaal.

3.4. Videovoorraad in de Open veiling

Videovoorraad in de Open veiling, inclusief InStream-advertentievoorraad in online games, moet worden geïmplementeerd in overeenstemming met de instructies van Google. Het is Partners niet toegestaan om (i) verkeer naar videospelers voor het genereren van inkomsten te leiden met behulp van advertentieplaatsingen voor conventionele display-advertenties, zoals in-bannerblokken of (ii) advertentiebanners en afbeeldingen te gebruiken als templateachtergronden voor video- en gamecontent. Advertenties moeten zo worden geplaatst dat gebruikers ze duidelijk kunnen onderscheiden van video- en gamecontent.

3.5. Google-advertenties in de Open veiling

Bij weergave van Google-advertenties op diens Sites moet de Partner ook voldoen aan het Programmabeleid van AdSense, waarin met 'uitgever' wordt verwezen naar de 'partner'. Als Google-advertenties worden weergegeven in een app, moet de Partner ook voldoen aan het Programmabeleid van AdMob.

Laatst geüpdatet op 30 september 2021

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

true
Release-opmerkingen

Lees meer informatie over de nieuwste Ad Manager-functies en Helpcentrum-updates.

Nieuwe functies weergeven

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
148
false