Programové zásady služeb Ad Manager a Ad Exchange

Pokyny pro partnery služby Google Ad Manager

(Dříve pokyny k programu Google DoubleClick Ad Exchange (AdX) pro prodávající)

Vaše používání služby Google Ad Manager se řídí podmínkami smlouvy o službě Google Ad Manager. (Ve smlouvě mohou být zmiňovány služby DFP a AdX, které se nyní společně nazývají Google Ad Manager.)

Výrazem „web“ se v těchto pokynech pro partnery označují weby, mobilní aplikace, vložené přehrávače videí, hry a veškeré další služby, na kterých partner používá službu Google Ad Manager. „Včetně“ znamená „mimo jiné“.

Partneři, kteří používají službu Google Ad Manager, musejí dodržovat následující zásady a zajistit, aby je dodržovaly i všechny třetí strany, kterým prostřednictvím svého účtu poskytnou ke službě Google Ad Manager přístup:

1. Zásady, které platí vždy

1.1. Programové zásady pro platformy, systémová maxima a limity

Při používání všech funkcí služby Google Ad Manager musejí partneři dodržovat programové zásady pro platformyzásady Google pro majitele obsahu (týká se to i tradičních rezervací). Výňatky a citace z programových zásad pro platformy nebo zásad Google pro majitele obsahu uvedené v těchto pokynech pro partnery mají pouze informativní povahu a případné změny jejich formulace nijak neomezují uplatňování programových zásad pro platformyzásad Google pro majitele obsahu vůči partnerům.

Partneři jsou povinni dodržovat také příslušná systémová maxima a limity služby Google Ad Manager.

1.2 Přenosy dat

Další informace o přenosech dat najdete na stránce Advertising and analytics products: Information about international data transfers (Reklamní a analytické služby: Informace o mezinárodních přenosech dat).

1.3. Technická podpora

Než partner požádá společnost Google o podporu, nejdříve se s přiměřeným úsilím pokusí chybu, problém, nefunkčnost nebo vadu připojení k síti opravit vlastními silami, aniž by se obracel na společnost Google. Poté může přes centrum nápovědy služby Google Ad Manager nebo jinými prostředky podle pokynů společnosti Google podat písemnou žádost o technickou podporu. Podporu koncovým uživatelům poskytují partneři na své vlastní náklady. S partnery, kteří používají monetizační produkty Google (viz definice níže), se společnost Google podle potřeby může poradit s cílem optimalizovat výkon jejich reklamních jednotek v monetizačních produktech Google.

1.4. Funkce beta

Služba Google Ad Manager může zahrnovat funkce beta, které lze aktivovat na základě uvážení partnera. Ve funkcích beta mohou být nepředvídané problémy a jsou poskytovány „jak stojí a leží“ (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy). Veškeré používání funkcí beta bude pouze na vlastní riziko partnera a může podléhat dalším požadavkům společnosti Google. Společnost Google není povinna pro funkce beta poskytovat podporu a může jejich provoz kdykoliv ukončit.

1.5. Požadavky platné pro inventář třetích stran

Pro veškeré reklamní plochy (dále jen „inventář“) na webu, (i) které partner nevlastní a neprovozuje a (ii) u nichž nadřazený subjekt (definovaný v oddílech 1.6 a 2.2) zvolil, že je chce spravovat, zastupovat nebo prodávat prostřednictvím služeb, musí partner používat buď program MCM, nebo SPM (definované v oddílech 1.6 a 2.2). Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že inventář podřízeného subjektu, který je spravován a zastupován nadřazeným subjektem (jak je definován v oddíle 1.6) v rámci programu MCM, nesmí nadřazený subjekt (jak je definován v oddíle 2.2) prodávat v rámci programu SPM.

1.6. Zásady programu Správa více zákazníků (MCM)

Pokud není uvedeno jinak, vztahují se pojmy definované v tomto oddíle pouze na oddíl 1.5 a na tento oddíl 1.6.

V tomto oddíle 1.6 je partner považován za nadřazený subjekt v případě, že se účastní programu MCM služby Ad Manager („MCM“) a na základě souhlasu jiných majitelů obsahu ve službě Ad Manager („podřízených subjektů“) získá k některým jejich účtům nebo inventáři přístup pro účely správy jejich účtů nebo zastupování inventáře na jejich webech („inventář podřízených subjektů“) v rámci MCM. Aby nadřazený a podřízený subjekt mohli využívat program MCM, musí mít oba aktivní účet služby Ad Manager v dobrém stavu a musí oba dodržovat tyto zásady programu MCM. Pokud je partner nadřazeným subjektem, musí plnit ujednání smluvních podmínek partnerského programu MCM mezi partnerem a společností Google.

Nadřazený a podřízený subjekt spolu musí mít přímý smluvní vztah, který nadřazenému subjektu uděluje veškerá práva potřebná k přístupu k účtu podřízeného subjektu a zastupování jeho inventáře prostřednictvím služeb a případně také k příjmu tržeb v souvislosti s takovým zastoupením nebo správou. Podřízený subjekt musí vlastnit všechny weby v inventáři podřízeného subjektu, včetně kořenové domény všech webů a všech aplikací zahrnutých v inventáři podřízeného subjektu. Nadřazený subjekt musí zajistit, aby podřízený subjekt vlastnil veškerý svůj inventář podřízeného subjektu, včetně kořenových domén všech webů a všech aplikací, které jsou v inventáři podřízeného subjektu zahrnuty. Nadřazený a podřízený subjekt berou na vědomí a souhlasí s tím, že inventář podřízeného subjektu nesměl být společností Google v minulosti zamítnut.

Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že konkrétní inventář podřízeného subjektu může spravovat, zastupovat a prodávat pouze jeden nadřazený subjekt. Pokud je partner podřízeným subjektem, nesmí být zároveň nadřazeným subjektem jiného podřízeného subjektu a nesmí se jím ani stát. Společnost Google může omezit počet nadřazených subjektů, s nimiž podřízený subjekt může spolupracovat.

Společnost Google nebo její zástupce může vztah mezi podřízeným a nadřazeným subjektem ověřit. Nadřazený a podřízený subjekt berou na vědomí a souhlasí s tím, že inventář podřízených subjektů podléhá stejným zásadám a pravidlům jako jiný inventář používající služby (včetně monetizačních produktů Google), mimo jiné pravidlům aukcí. Co se týká vztahu mezi podřízeným subjektem a společností Google, podřízený subjekt je odpovědný za veškerá porušení zásad ve svém inventáři (bez ohledu na to, zda je spravován prostřednictvím účtu podřízeného, nebo nadřazeného subjektu), ať jsou způsobena nadřazeným subjektem, podřízeným subjektem, nebo jinou stranou, a společnost Google si vyhrazuje právo podniknout v důsledku takových porušení vůči podřízenému subjektu kroky k vynucení dodržování zásad. Co se týká vztahu mezi nadřazeným subjektem a společností Google, nadřazený subjekt je odpovědný za veškerá porušení zásad v inventáři podřízených subjektů, který spravuje nebo zastupuje (bez ohledu na to, zda je spravován prostřednictvím účtu podřízeného, nebo nadřazeného subjektu), ať jsou způsobena nadřazeným subjektem, podřízeným subjektem, nebo jinou stranou, a společnost Google si vyhrazuje právo podniknout v důsledku takových porušení vůči nadřazenému subjektu kroky k vynucení dodržování zásad (včetně zákazu používání funkce MCM). Společnost Google nemá žádnou odpovědnost vyplývající z následujících změn u nadřazeného nebo podřízeného subjektu: (i) změna řízení či ovládání („change of control“), (ii) postoupení jakýchkoliv sítí, inventáře nebo smlouvy týkající se služeb Google Ad Manager třetí straně. Pokud má nadřazený subjekt používání funkce MCM zakázáno, nesmí již prostřednictvím služeb spravovat ani zastupovat žádný inventář podřízených subjektů. Pokud není ve smluvních podmínkách partnerského programu MCM uzavřených mezi partnerem a společností Google uvedeno jinak, společnost Google nemá povinnost poskytovat nadřazeným a podřízeným subjektům technickou podporu ani technickou podporu k inventáři podřízených subjektů.

Inventář videí. Inventář videí (žádosti o reklamy in-stream odesílané z lineárního videoobsahu a z online her) přicházející od podřízeného subjektu ke zpeněžení v kterékoliv službě Google je povolen, pouze pokud nadřazený subjekt buď (i) vlastní přehrávač videa, (ii) vlastní videoobsah, nebo (iii) je držitelem výhradních práv k prodeji videoobsahu. Kromě toho jsou nadřazený a podřízený subjekt oba odpovědné za to, aby veškerý inventář videí odpovídal těmto zásadám programu MCM ve službě Ad Manager. Nadřazený a podřízený subjekt dále odpovídají za to, aby všechny cílové služby s vloženými přehrávači videí, které obsahují inventář videí, splňovaly tyto pokyny pro partnery služby Google Ad Manager.

1.7 Omezení frekvence

Použití IP adresy k vynucení omezení frekvence je ve spojení s pokročilými funkcemi služby Ad Manager 360 povoleno bez ohledu na požadavky zásad pro reklamní platformy a zásad Google pro majitele obsahu.

2. Další zásady, týkající se veškerých monetizačních produktů Google (preferovaných dohod, programatického prodeje zaručeného inventáře, soukromých aukcí a otevřených aukcí)

Partneři, kteří realizují transakce prostřednictvím monetizačních produktů Google, musejí kromě zásad uvedených výše v oddílu 1 dodržovat také zásady uvedené v tomto oddílu 2. Výraz „monetizační produkty Google“ zahrnuje preferované dohody, programatický prodej zaručeného inventáře, soukromé aukce a otevřené aukce.

Pokud partner poruší podmínky nebo zásady jiné syndikační služby Google (například AdSense nebo AdMob), může společnost Google partnerovi používání služeb bez oznámení pozastavit nebo okamžitě ukončit.

2.1. Zákaz uvádění nepravdivých či zavádějících informací

Partneři nesmějí nepravdivými nebo zavádějícími informacemi o obsahu svých webů usilovat o to, aby kupující na tyto weby nesprávně cílili reklamy. Doporučené postupy najdete v zásadách týkajících se spamu ve vyhledávání Google.

2.2. Zásady týkající se Škálované správy partnerů (SPM)

1. února 2022 byla ukončena Škálovaná správa partnerů (SPM) a nahrazena Správou více zákazníků (MCM).

Další informace o MCM

Pokud není uvedeno jinak, vztahují se pojmy definované v tomto oddíle pouze na oddíl 1.5 a tento oddíl 2.2.

Registrace podřízených subjektů. V tomto oddíle 2.2 je partner „nadřazeným subjektem“ v případě, že prostřednictvím monetizačních produktů Google prodává reklamní inventář na webu, který sám nevlastní a neprovozuje („inventář podřízeného subjektu“). Před prodejem inventáře podřízených subjektů prostřednictvím monetizačních produktů Google za pomoci SPM musí nadřazený subjekt provést správnou registraci tohoto inventáře a subjektu, který jej vlastní („podřízený subjekt“), pomocí funkce SPM a musí zajistit splnění těchto zásad pro SPM. Pokud nadřazený subjekt nezaregistruje prostřednictvím SPM inventář podřízeného subjektu a podřízený subjekt, nesmí daný inventář podřízeného subjektu zpeněžovat prostřednictvím monetizačních produktů Google.

Nadřazený subjekt musí mít s každým podřízeným subjektem přímý smluvní vztah, na jehož základě jsou nadřazenému subjektu udělena veškerá práva potřebná k poskytování a správě inventáře podřízeného subjektu prostřednictvím monetizačních produktů Google.

Pokud společnost Google výslovně nepovolí jinak, musí nadřazený subjekt zajistit, aby každý podřízený subjekt vlastnil všechny weby v inventáři podřízeného subjektu, které k němu nadřazený subjekt v SPM zaregistruje, včetně kořenové domény všech webů a aplikací zahrnutých v inventáři podřízeného subjektu. Inventář podřízeného subjektu nesměl být společností Google v minulosti zamítnut. V zájmu vyloučení pochyb uvádíme, že pokud společnost Google výslovně nepovolí jinak, lze reklamní sítě a agenturní prodejce médií jako podřízené subjekty zaregistrovat pouze pro inventář, jehož kořenovou doménu vlastní. To znamená, že musí vlastnit mimo jiné kořenovou doménu (v případě webů) a všechny aplikace zahrnuté v inventáři podřízeného subjektu).

Společnost Google nebo její zástupce může podřízený subjekt kontaktovat za účelem ověření jeho vztahu s nadřazeným subjektem.

Inventář podřízených subjektů podléhá stejným zásadám a pravidlům jako jiný inventář používající monetizační produkty Google, včetně pravidel aukcí. Nadřazený subjekt je tedy plně odpovědný za veškerá porušení zásad v inventáři podřízených subjektů, ať jsou způsobena nadřazeným subjektem, podřízeným subjektem, nebo jinou stranou, a společnost Google si vyhrazuje právo podniknout v důsledku takových porušení vůči nadřazenému subjektu kroky k vynucení dodržování zásad (včetně zákazu používání funkce SPM). Pokud má nadřazený subjekt používání SPM zakázáno, nesmí již prostřednictvím monetizačních produktů Google zpeněžovat žádný inventář podřízených subjektů. Společnost Google nemá povinnost poskytovat technickou podporu podřízeným subjektům ani technickou podporu k inventáři podřízených subjektů.

Nadřazené subjekty nesmějí monetizační produkty Google používat k prodeji inventáře podřízených subjektů, za který nadřazený subjekt přímo nebo nepřímo platí jinému subjektu nebo dostává podíl z tržeb od jiného subjektu, který by jinak zpeněžení inventáře znemožňoval.

Inventář videí. Inventář videí (žádosti o reklamy in-stream odesílané z lineárního videoobsahu a z online her) přicházející do monetizačních produktů Google od podřízeného subjektu je povolen, pouze pokud nadřazený subjekt buď (i) vlastní přehrávač videa, (ii) vlastní videoobsah, nebo (iii) je držitelem výhradních práv k prodeji videoobsahu. Kromě toho je nadřazený subjekt odpovědný za to, aby veškerý inventář videí odpovídal zásadám pro Škálovanou správu partnerů. Nadřazený subjekt dále odpovídá za to, aby všechny weby s vloženými přehrávači videí, které obsahují inventář videí („vložené weby“), splňovaly tyto pokyny pro partnery.

2.3. Požadavky na žádosti o reklamy

Informace o doméně s reklamním inventářem. Ve svých žádostech o reklamy odesílaných pro monetizační produkty Google musí partner poskytovat přesné údaje o doméně. Žádosti o reklamy bez přesných informací o doméně nemusejí být zpracovány a mohou vést k zobrazení prázdné reklamy. Partner může pro monetizační produkty Google odesílat žádosti o reklamy pouze z domén, které si u Googlu zaregistroval prostřednictvím uživatelského rozhraní služby Google Ad Manager, nebo jak je uvedeno v jeho smlouvě o službě Google Ad Manager.

Omezení předávání a přesměrování inventáře. Jakmile partner pro určité zobrazení odešle žádost o reklamu za účelem zpeněžení pomocí monetizačních produktů Google, nesmí takové zobrazení nechat projít žádným jiným systémem (ani svým vlastním), který by dynamicky či programaticky alokoval žádosti o reklamy na základě skutečných či odhadovaných informací o ceně v reálném čase.

Ukládání reklam do mezipaměti. O reklamy zobrazované v mobilních aplikacích („reklamy v aplikaci“) nebo na webech zobrazovaných přes mobilní prohlížeče je třeba žádat dynamicky a na webech určených k prohlížení na mobilních zařízeních musí být obnoveny, pokud dojde k obnovení stránky.

2.4. Požadavky týkající se kódu reklamy

Kód reklamy musí být implementován v souladu s následujícími požadavky a dalšími pokyny od společnosti Google:

Umístění reklamy. Kód reklamy nesmí být implementován tak, aby reklamy byly: (i) umístěny na webech, z jejichž obsahu nebo adresy URL by mohli uživatelé mylně usuzovat, že mají spojitost se společností Google (stránky zneužívající loga, ochranné známky nebo jiné prvky značky), (ii) umístěny v jiných aplikacích či službách Google nebo souběžně s nimi způsobem, který porušuje zásady dané aplikace nebo služby.

Kromě toho partneři nesmějí prostřednictvím monetizačních produktů Google zobrazovat reklamy na stránkách, které se načítají v běžných nebo skrytých vyskakovacích oknech.

Reklamy v aplikaci. Reklamy v aplikaci musí partneři implementovat pomocí nejnovější verze sady SDK pro mobilní reklamy Google („GMA SDK“), případně alternativním způsobem implementace schváleným společností Google.

  • Další informace najdete v dokumentaci sady GMA SDK pro AndroidiOS

Společnost Google již nepodporuje sady GMA SDK pro Android a iOS nižší verze než 7.0.0. Partneři nesmějí zdrojový kód sady GMA SDK ani nezkompilovaný kód Google SDK sdílet s žádnou třetí stranou.

Pozměňování kódu. Pokud k tomu společnost Google neposkytne výslovný souhlas, je zakázáno upravovat kódy reklam a jakkoli manipulovat s běžným chováním, cílením nebo zobrazováním reklam. Partneři například nesmějí upravovat ani měnit informace (a) odeslané klientem do značky služby Google Ad Manager nebo do kódu reklamy, případně (b) odeslané ze značky služby Google Ad Manager nebo kódu reklamy klientovi.

Technické požadavky. Partneři nesmějí (přímo ani zprostředkovaně): (i) implementovat u reklam měření prokliků, (ii) ukládat ani uchovávat v mezipaměti data související s reklamami zobrazenými prostřednictvím monetizačních produktů Google (s výjimkou přechodných dat).

Ukázkový kód. Jakýkoliv ukázkový kód poskytovaný společností Google je experimentální nepodporovaná funkce beta. Takový kód je poskytován pouze pro usnadnění a je zamýšlen jako příklad možného řešení.

2.5. Obsah webu

Weby, které zobrazují reklamy prostřednictvím monetizačních produktů Google, nesmějí obsahovat nic, co zakazují (i) programové zásady pro platformy nebo (ii) zásady Google pro majitele obsahu.

Weby, které zobrazují reklamy prostřednictvím monetizačních produktů Google a zahrnují obsah, na nějž se vztahují omezení společnosti Google pro majitele obsahu, budou pravděpodobně dostávat méně reklam než jiný obsah, který těmto omezením nepodléhá. Služba Google Ads sama nebude u žádného z těchto typů obsahu podléhajícího omezením reklamy zobrazovat. Reklamy z jiných inzertních služeb a reklamy upravené přímou dohodou mezi majiteli obsahu a inzerenty však přijímat bude.

2.6. Zájmově orientovaná inzerce

Při používání remarketingových seznamů („seznamy uživatelů“), které obsahují reklamní cookie Google přidružené k uživateli („uživatelské soubory cookie“), musí partner dodržovat ujednání z programových zásad pro platformy týkající se zájmově orientované inzerce a tyto zásady:

Zásady používání reklamních souborů cookie. Používání uživatelských souborů cookie partnerem prostřednictvím seznamu uživatelů také podléhá zásadám společnosti Google pro využívání reklamních souborů cookie.

Transparentnost seznamů uživatelů. Partner uděluje společnosti Google právo informovat kteréhokoliv uživatele, jehož ID souboru cookie je zahrnuto v seznamu uživatelů partnera, (i) že je jeho ID souboru cookie zahrnuto nejméně v jednom seznamu uživatelů partnera, a (ii) sdělit mu příslušnou doménu nebo zobrazovaný název partnera. Partner toto právo uděluje bez ohledu na to, zda zvolil, že svůj inventář zpřístupní s uvedením anonymního ID.

Remarketing u reklam v aplikacích. Aby mohl partner pro reklamy v aplikacích povolit remarketing pomocí identifikátorů mobilních zařízení určených pro inzerci („inzertních identifikátorů zařízení“), musí ve svých zásadách ochrany soukromí uvést, (i) že pokud není uživatel odhlášen od měření reklam v zařízení, bude partner shromažďovat a předávat třetím stranám inzertní identifikátory zařízení, a (ii) jak může uživatel, který se od měření reklamy odhlásil, tento identifikátor resetovat, a tím zařízení odpojit od údajů pro remarketing, které byly shromážděny a předány před odhlášením.

2.7. Minimální hranice platby

Aby partneři od společnosti Google obdrželi platbu, musí mít na konci měsíce na účtu služby Google Ad Manager zůstatek alespoň 100 $. Zůstatky nižší než 100 $ budou přesunuty do dalšího měsíce.

2.8. Neplatná aktivita

Kromě ujednání o neplatné aktivitě v programových zásadách pro platformy musejí partneři splňovat také tyto požadavky:

Více žádostí o reklamy. Pro jedno zobrazení nesmějí partneři odesílat žádosti o reklamy Google opakovaně způsobem, kterým by se pokoušeli narušit aukci reklam, zneužít ji nebo v ní získat neoprávněné výhody.

Funkce platformy aplikace: Partneři, kteří používají funkce platformy aplikace, nesmějí příležitost k zobrazení reklamy předávat prostřednictvím žádného mezičlánku (včetně svého vlastního systému), který dynamicky nebo programaticky přiděluje žádosti o reklamy na základě skutečných, odhadovaných nebo jiných informací o cenách v reálném čase. Mezi funkce platformy aplikace patří Otevřené nabídky.

Chování webu. Reklamy dodávané prostřednictvím monetizačních produktů Google nesmějí partneři zobrazovat na webech ani v jiných službách, které se chovají některým z následujících způsobů: (i) bez výslovného souhlasu uživatele mění uživatelské nastavení nebo zahajují stahování, (ii) přesměrovávají uživatele na nevyžádané weby, (iii) obsahují vyskakovací okna nebo jakékoli jiné prvky narušující procházení webů nebo (iv) obsahují nebo otevírají skrytá vyskakovací okna.

Zdroje provozu. Prostřednictvím monetizačních produktů Google nesmějí partneři zpeněžovat weby, které:

  • jsou vybaveny softwarem, jenž může spouštět vyskakovací okna,
  • přesměrovávají uživatele na nevyžádané webové stránky nebo
  • mění nastavení prohlížeče či jinak narušují procházení webových stránek. V zájmu vyloučení pochyb uvádíme, že tento zákaz vylučuje použití jakéhokoli systému, který na daném webu bez výslovného povolení jeho majitele překrývá nebo vytváří reklamní prostor, včetně lišt.

2.9. Funkce zabezpečených signálů

Veškeré použití funkce zabezpečených signálů musí splňovat následující požadavky:

  • Pokud je použita funkce, která prostřednictvím systémů společnosti Google předá data nabízejícímu, kterého vybral majitel obsahu, musí majitel obsahu zajistit, aby shromažďování signálů splňovalo všechny platné právní předpisy a požadavky na ochranu soukromí a žádným způsobem nezasahovalo do procesů zobrazování reklam společnosti Google.
  • Zabezpečené signály předávané prostřednictvím systémů společnosti Google musí být obfuskovány tak, aby pro Google neměly žádný význam a mohl je interpretovat pouze kupující vybraný majitelem obsahu.

2.10. Video a hry

Požadavky na obsah videí a webů. Inventář videí musí být implementován v souladu se zásadami pro inventář videí a dalšími pokyny společnosti Google. Partneři musí pro obsah videí a her poskytovat a udržovat přesná metadata a popisné adresy URL.

Partneři, kteří k zobrazování reklam prostřednictvím monetizačních produktů Google v inventáři videí používají sadu interaktivních mediálních reklam (IMA) SDK od Googlu, jsou povinni zajistit, aby videoobsah i vložené weby splňovaly požadavky na obsah webu uvedené v těchto pokynech pro partnery. Partneři ve svých zásadách ochrany soukromí musejí uvést, že třetí strany mohou shromažďovat některé informace o návštěvách uživatelů na jejich webech, včetně informací o případné interakci uživatelů s obsahem webů.

Obsah hostovaný na YouTube smí být zpeněžován pouze prostřednictvím Partnerského programu YouTube, a nikoli prostřednictvím sady IMA SDK.

2.11. Reklamy s pevným umístěním na obrazovce

Partneři, kteří prostřednictvím služby Google Ad Manager implementují reklamy s pevným umístěním na obrazovce, musejí dodržovat pokyny a omezení týkající se implementace reklam s pevným umístěním na obrazovce.

3. Další zásady, týkající se pouze otevřené aukce

Partneři, kteří se účastní otevřené aukce, musejí kromě zásad uvedených výše v oddílech 1 a 2 dodržovat také zásady uvedené v tomto oddílu 3. (V zájmu vyloučení pochyb uvádíme, že tyto zásady musejí dodržovat i weby, na nichž se zobrazují reklamy prostřednictvím prvního pohledu.)

3.1. Umístění reklam v otevřené aukci

Reklamy zobrazované prostřednictvím otevřené aukce nesmí být: (i) zobrazeny v rozbalovacích tlačítkách ani animacích, (ii) integrovány do newebové počítačové aplikace (kromě případů, které společnost Google výslovně schválí), (iii) umístěny v e‑mailových programech ani v e‑mailech, včetně e‑mailových zpravodajů (kromě případů, které společnost Google výslovně schválí), (iv) umístěny pod tlačítky nebo jakýmkoliv jiným objektem (nebo vedle nich) tak, aby umístění reklamy rušilo typickou interakci uživatele s webem nebo reklamou.

Partneři, kteří zpeněžují weby prostřednictvím otevřené aukce, musejí zajistit, aby reklamy pevně umístěné na stránce (reklamy, které zůstávají v nastavených rozměrech reklamního bloku) a reklamy v aplikaci (reklamy zobrazované v mobilních aplikacích) společně se všemi dalšími placenými propagačními materiály nezabíraly více místa než samotný obsah webu.

3.2. Umístění reklam v aplikaci v otevřené aukci

Reklamy v aplikaci umístěné prostřednictvím otevřené aukce se nesmějí nacházet: (i) pod tlačítky nebo jinými objekty tak, aby umístění reklamy zasahovalo do obvyklé interakce uživatele s aplikací nebo reklamou, ani těsně vedle takových tlačítek a objektů, (ii) způsobem, který jinak brání uživateli v prohlížení obsahu v aplikaci, (iii) na obrazovce, která je „slepou uličkou“, tzn. kterou uživatel může opustit pouze kliknutím na reklamu, aniž by byl upozorněn, že aplikaci může opustit pomocí tlačítka plochy.

3.3. Omezení v otevřené aukci stanovená partnerem

Partneři mohou podle svého uvážení blokovat inzerenty, sítě kupujících, dodavatele reklam Rich Media a reklamy, které pomocí značkování vytvářejí či používají remarketingové seznamy nebo pracují se soubory cookie založenými na zájmových kategoriích. Tato omezení je možné nastavit pro reklamní jednotku či segment inventáře nebo zvlášť na úrovni účtu. Ačkoliv Google tato omezení nezaručuje, poskytuje ověření webů i kreativ.

3.4. Inventář videí v otevřené aukci

Inventář videí, včetně inventáře reklam in-stream v online hrách, musí být implementován v souladu s pokyny společnosti Google. Partneři nesmí: (i) konfigurovat zpeněžované přehrávače videí pomocí umístění reklam pro konvenční obsahové reklamy, jako jsou například bannerové jednotky, (ii) používat reklamní bannery a obrázky jako šablony pozadí pro videoobsah či herní obsah. Reklamy musí být umístěny tak, aby je uživatelé mohli jasně odlišit od videoobsahu a herního obsahu.

3.5. Reklamy Google v otevřené aukci

Při zobrazování reklam Google na svých webech musí partner dodržovat také programové zásady služby AdSense, ve kterých je partner označován výrazem „majitel stránek“. Při zobrazování reklam Google v aplikaci musí partner dodržovat také programové zásady služby AdMob.

Poslední aktualizace: 30. září 2021

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Poznámky k vydání

Přečtěte si o nejnovějších funkcích služby Ad Manager a aktualizacích centra nápovědy.

Co je nového

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka