Bản ghi chú phát hành cho Google Ad Manager

Các tính năng mới vào ngày 18 tháng 5 năm 2020

Quản lý và phân phối quảng cáo

Tính năng Đặt giá thầu mở hiện có thể sử dụng quảng cáo gốc

Bạn có thể tối đa hóa nhu cầu gốc cho khoảng không quảng cáo của mình bằng cách tạo các nhóm lợi nhuận với các đối tác trao đổi và mạng quảng cáo đủ điều kiện cho nhu cầu gốc. Tìm hiểu thêm

Kết thúc sử dụng khóa-giá trị Đặt giá thầu mở

Giai đoạn beta của khóa-giá trị Đặt giá thầu mở đã kết thúc. Bạn sẽ không thể phân phát quảng cáo từ các đối tác trao đổi bên thứ ba bằng cách sử dụng khóa-giá trị. Ngoài ra, bạn cũng không thể sử dụng tính năng ánh xạ khóa theo đối tác lợi nhuận.

Trả lại VAST bên trong VMAP với VMAP nội tuyến

Bạn có thể bao gồm vpi=1 (InRed danh sách phát video) trong thẻ quảng cáo video để trả lại VAST bên trong VMAP. Phương pháp này có lợi cho các giải pháp video phía máy chủ, như Chèn quảng cáo động, để giảm độ trễ và đảm bảo sự giới hạn tần suất và loại trừ cạnh tranh. Tìm hiểu thêm

Xuất quy tắc quảng cáo video  (Beta) 

Giờ đây, bạn có thể xuất tất cả các quy tắc quảng cáo video của mình vào một bảng tính. Bảng tính này có các cột cho từng tùy chọn cài đặt quy tắc quảng cáo, như tùy chọn cài đặt đầu video, giữa video, cuối video và tùy chọn cấu hình tiêu chí nhắm mục tiêu. Phương pháp này có thể hữu ích khi bạn muốn chia sẻ với người dùng bên ngoài mạng Ad Manager để thực hiện các hoạt động như quản lý quảng cáo, tính toán doanh thu và dự báo. Tìm hiểu thêm

Quản lý tùy chọn cài đặt mạng

Hỗ trợ sellers.json

Ad Manager sẽ bắt đầu hỗ trợ sellers.json vào ngày 28 tháng 5. Hệ thống sẽ tự động đặt một số nhà xuất bản là minh bạch. Kiểm tra tùy chọn cài đặt tài khoản Ad Exchange của bạn để xem tùy chọn cài đặt "Xuất hiện trong tệp sellers.json". Các bên trung gian và tài khoản không được Google thanh toán trực tiếp, dù là một phần hoặc toàn bộ, sẽ tự động được đặt là minh bạch và sẽ không có quyền truy cập vào tùy chọn cài đặt này.

Thông tin cập nhật khác về sản phẩm hoặc Trung tâm trợ giúp

Khai báo nhà cung cấp công nghệ quảng cáo cho tệp sáng tạo đặt trước

Để hỗ trợ bạn tuân thủ GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu), bắt đầu từ ngày 26 tháng 5 năm 2020, các biện pháp kiểm soát mới sẽ xuất hiện trong giao diện người dùng Ad Manager để giúp bạn khai báo về nhà cung cấp công nghệ quảng cáo mình đang cộng tác về các chiến dịch đặt trước. Các biện pháp kiểm soát này mở rộng dựa trên và thay thế biện pháp kiểm soát "Giới hạn phân phát quảng cáo tại EEA", vốn trước đây nằm trên trang Cài đặt mục hàng trong Ad Manager.

 

Sắp có

  • Cung cấp Quảng cáo đền bù cho người mua
    Nếu một thỏa thuận trong chiến dịch Bảo đảm có lập trình không đáp ứng các điều khoản hoặc hiệu quả thỏa thuận ban đầu, thì nhà xuất bản sẽ có thể tạo Quảng cáo đền bù cho thỏa thuận đó. Nhà xuất bản sẽ tạo Quảng cáo đền bù thông qua mục hàng đề xuất hiện có và điều chỉnh lượt hiển thị cũng như các thông số khác nếu cần để "thỏa thuận là thỏa đáng". Sau đó, người mua sẽ chấp nhận Quảng cáo đền bù như thể họ sẽ chấp nhận trong quy trình thương lượng thông thường.

  • Đo lường bằng phương pháp bắt đầu hiển thị đối với nội dung hiển thị trên web
    Bạn sắp có thể sử dụng thứ nguyên "Phương pháp tính số lượt hiển thị" trong các báo cáo sử dụng web. Thứ nguyên này sẽ xác định phương pháp dùng để tính lượt hiển thị được báo cáo. Các giá trị có thể được sử dụng là "Đã tải xuống" và "Bắt đầu hiển thị". Bạn cũng sẽ có thể sử dụng chỉ số bắt đầu hiển thị trên web. Tìm hiểu thêm

  • Kiểm soát sự chia sẻ dữ liệu ở California
    Chúng tôi đã thêm một biện pháp kiểm soát mới vào trang cài đặt CCPA. Biện pháp này cho phép bạn chọn nguồn nhu cầu có lập trình nào có thể nhận được yêu cầu giá thầu xuất phát từ người dùng ở California. Tìm hiểu thêm

Xem các bản ghi chú phát hành trước đây

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?