Quản lý tùy chọn cài đặt Chia sẻ vị trí

Bạn có thể chia sẻ vị trí của mình theo thời gian thực bằng cách sử dụng Lịch sử vị trí.

Những việc bạn cần làm 

  • Tài khoản Google 
  • Thiết bị di động 
  • Kết nối Internet 
  • Bạn đã bật Dịch vụ vị trí trên thiết bị của mình 
  • Bạn đã bật Lịch sử vị trí trong Tài khoản Google 

Lưu ý: Tính năng Chia sẻ vị trí sẽ hoạt động theo cách khác nếu Tài khoản Google của bạn do cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn quản lý.

Chia sẻ vị trí 

Mẹo: Để chia sẻ vị trí của mình theo thời gian thực, bạn cần sử dụng một thiết bị di động, nhưng bạn có thể kiểm soát tùy chọn cài đặt Chia sẻ vị trí trên máy tính

Bạn có thể sử dụng tính năng Chia sẻ vị trí trong một số ứng dụng của Google. Để bắt đầu, bạn có thể: 

Ngừng chia sẻ vị trí của bạn với một người nào đó 

  1. Mở tùy chọn cài đặt Chia sẻ vị trí
  2. Bên cạnh tên người đó, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?