Xóa địa chỉ khỏi tài khoản của bạn

Dưới đây là cách để xóa địa chỉ email thay thế khỏi Tài khoản Google của bạn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại myaccount.google.com.
  2. Chọn Email trong hộp Thông tin cá nhân. 
  3. Chọn Chỉnh sửa bên cạnh Email khác.
  4. Trong "Thay đổi các địa chỉ email được liên kết của bạn," chọn "X" để Xóa.

Xem tên người dùng nào bạn có thể xóa khỏi Tài khoản Google của mình.