جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
صفحه درخواستی در حال حاضر به زبان شما موجود نیست. می‌توانید زبان دیگری را در انتهای صفحه انتخاب کنید یا با استفاده از ویژگی ترجمه داخلی Google Chrome هر صفحه وبی را فوراً به زبان انتخابی‌تان ترجمه کنید.

Someone changed your password

If you suspect that someone else knows or has changed your password, please reset it so nobody else can sign in to your account. To do so, just enter your username on the password-assistance page.

Account username:

  • For Google Accounts without Gmail: the full email address you used to create your account.
  • For Google Accounts with Gmail: everything before '@gmail.com'

If you think someone has access to the email address associated with your Google Account, please change the password for your email as well. Learn more about keeping your account secure.

If you're unable to reset your Google Account password, and you can't sign in to your account, you can fill out the account recovery form.

hc_author_ashley

Ashley is an Accounts expert and the author of this help page. Leave her feedback below about how to improve it.

Was this article helpful?
How can we improve it?
Watch video tutorials

To get the latest tips, tricks, and how-to's, subscribe to our YouTube Channel.