Váš účet je deaktivovaný

Ak vás systém presmeruje na túto stránku, celý váš účet Google bol deaktivovaný.

Zistite dôvod

 1. Prihláste sa do svojho účtu Google v prehliadači, napríklad v Chrome.
 2. Ak je váš účet deaktivovaný, zobrazí sa vám vysvetlenie.

Čo sa stane po deaktivácii vášho účtu

 • Nebudete sa môcť prihlásiť do služieb Googlu ani používať funkciu Prihlásiť sa účtom Google. Keď sa pokúsite prihlásiť, zobrazí sa chybové hlásenie alebo vás systém presmeruje na túto stránku.
 • V niektorých prípadoch dostanete od Googlu e‑mail alebo textovú správu, že váš účet bol deaktivovaný.

Ako požiadať o obnovenie účtu

Ak účet vlastníte, môžete požiadať o obnovenie prístupu.

 1. Prihláste sa do svojho účtu Google v prehliadači, napríklad v Chrome.
 2. Vyberte Začať odvolanie.
 3. Postupujte podľa pokynov.

V prípade neschválenia vášho odvolania zostane celý váš účet Google nedostupný. Ak nevykonáte žiadnu ďalšiu akciu, váš účet natrvalo deaktivujeme a zvážime jeho zrušenie.

Ak žijete v Európskej únii (EÚ) alebo ste občanom EÚ, môžete mať k dispozícii ďalšie možnosti, ako problém vyriešiť. Ďalšie informácie

Maximálny počet odvolaní posúdených v prípade niektorých porušení pravidiel

Google posúdi v prípade niektorých porušení pravidiel až dve odvolania. Ak prvé nebude schválené, môžete podať druhé s ďalšími informáciami, ktoré opätovne posúdi kontrolór Googlu. Potom budú všetky odvolania uzavreté.

Ak sa to týka vášho odvolania, pred jeho odoslaním sa vám zobrazí správa o maximálnom počte odvolaní, ktoré Google posúdi v prípade tohto typu porušenia pravidiel.

Stiahnutie údajov z deaktivovaného účtu

Ak nemáte prístup do svojho účtu, možno si budete môcť stiahnuť a uložiť údaje účtu z niektorých služieb Googlu.

Skúste údaje stiahnuť tak, že sa bežným spôsobom prihlásite do svojho účtu. Potom možno budete môcť svoje údaje stiahnuť.

Účty môžu byť deaktivované bez možnosti sťahovania údajov v prípade určitých porušení pravidiel, okrem iného vrátane:

 • platných právnych žiadostí,
 • krádeže účtu,
 • hrubých porušení týkajúcich sa obsahu vrátane sexuálneho zneužívania a využívania detí a teroristického obsahu.

Prečo účty deaktivujeme

Účty Google obvykle deaktivujeme, keď vlastník účtu nedodržal naše pravidlá. Pravidlá Googlu zahrnujú:

Nižšie nájdete niekoľko častých dôvodov deaktivovania účtov. Nie všetky služby Googlu však deaktivujú účty z týchto dôvodov.

Krádež alebo napadnutie účtu

Neprihlasujte sa do účtu inej osoby ani ho nepoužívajte, pokiaľ to nemáte výslovne povolené.

Automatické hovory alebo správy

Neuskutočňujte hovory ani neodosielajte správy automaticky (robotické vytáčanie) pomocou služieb Googlu.

Robotické hovory sú telefonáty, ktoré odosielajú vopred zaznamenané správy pomocou počítačového automatického vytáčania.

Porušenie pravidiel služieb

Niektoré služby Googlu majú vlastný kódex správania alebo zmluvné podmienky, napríklad:

Ak ich niekto poruší, môžeme tejto osobe zabrániť:

 • danú službu používať,
 • prihlásiť sa do akýchkoľvek služieb Googlu.
Sexuálne zneužívanie a využívanie detí

Nepoužívajte služby Googlu spôsobom, ktorý využíva alebo zneužíva deti.

Konáme pri nasledujúcich druhoch obsahu:

 • materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí vrátane kreslených;
 • lákanie detí (napríklad skamarátenie sa s dieťaťom s cieľom nadviazania sexuálneho kontaktu online alebo offline či výmeny sexuálnych snímok);
 • sexuálne vydieranie (napríklad vyhrážanie sa dieťaťu alebo jeho vydieranie skutočným či údajným prístupom k jeho intímnym snímkam);
 • sexualizácia neplnoletej osoby (napríklad snímky, ktoré zobrazujú či propagujú sexuálne zneužívanie detí alebo k nemu nabádajú, prípadne zobrazenie detí spôsobom, ktorý by mohol viesť k ich sexuálnemu využívaniu);
 • obchodovanie s dieťaťom (napríklad inzerovanie dieťaťa alebo jeho ponúkanie na účely komerčného sexuálneho využívania.

Tento obsah zahrnuje všetko, čo sa vytvorí, zdieľa, odošle alebo nahrá prostredníctvom služieb Googlu.

Keď narazíme na využívanie detí, podnikneme príslušné kroky. Môžeme to napríklad nahlásiť Národnému centru pre nezvestné a zneužívané deti alebo orgánom činným v trestnom konaní a deaktivovať účty.

Poznámka pre niektoré naše komunikačné služby:

Určité naše komunikačné služby v Európskej únii rozpoznávajú sexuálne zneužívanie detí na internete na základe nariadenia EÚ 2021/1232, ktoré poskytuje výnimku v súvislosti s dôvernosťou komunikácie na základe smernice 2002/58/ES na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete. Ak si myslíte, že váš účet bol deaktivovaný omylom, podľa nariadenia 2021/1232 môžete okrem žiadosti o kontrolu podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu údajov vašej krajiny. Máte aj právo na súdnu nápravu pred kompetentným súdom.

Vytvorenie falošnej identity na klamanie ľudí

Nevytvárajte si pomocou služieb Googlu falošnú identitu, ktorou budete ľudí navádzať, aby reagovali určitým spôsobom (sociálne inžinierstvo). Ak vytvoríte adresu v Gmaile, z ktorej názvu sa môže zdať, že jej používateľ pracuje pre firmu alebo štátnu organizáciu, s ktorou však nemá žiadnu súvislosť, porušujete tým pravidlá.

Iné použitia, napríklad vytvorenie fanúšikovského e‑mailového účtu v mene celebrity, však nie sú považované za porušenie pravidiel.

Porušenia zákonov upravujúcich export alebo sankcie

Nepoužívajte služby Googlu ani svoj účet spôsobom, ktorý môže viesť k porušeniu príslušných zákonov upravujúcich export či sankcie alebo ho spôsobiť.

Ak ste vy alebo vaša organizácia sankcionovaná strana alebo konáte v mene sankcionovanej osoby či organizácie, váš účet aj všetky pridružené účty môžu byť deaktivované.

Obťažovanie, šikanovanie a vyhrážky
Ostatných neobťažujte a nešikanujte, ani sa im nevyhrážajte. Nepovoľujeme pomocou služieb Googlu zapájať ostatných do týchto aktivít ani ich k nim podnecovať.
Pamätajte, že online obťažovanie je nezákonné na mnohých miestach a môže mať vážne následky v reálnom živote.
Ak nás niekto upozorní na vyhrážanie sa ublížením alebo iné nebezpečné situácie, môžeme podniknúť náležité opatrenia, napríklad nahlásiť vás príslušným orgánom.
Veľký objem hovorov

Neodosielajte pomocou služieb Googlu veľký počet hovorov s cieľom obohatiť sa (podvodné zvyšovanie návštevnosti).

Odcudzenie a skresľovanie identity
Neodcudzujte identitu inej osoby alebo organizácie ani neskresľujte svoju vlastnú.

Neskresľujte ani neskrývajte krajinu svojho pôvodu a nevytvárajte ani nedistribuujte obsah o politike, sociálnych otázkach či veciach verejného záujmu používateľom v inej krajine ako vašej s cieľom zavádzať.

Povoľujeme paródiu, satiru a používanie pseudonymov alebo umeleckých mien. Nepoužívajte obsah, ktorý môže vaše publikum zavádzať o vašej skutočnej totožnosti.
Malvér, phishing a ďalšie škodlivé činnosti

Nepoužívajte služby Googlu na:

 • Malvér: odosielanie škodlivého alebo nechceného kódu či softvéru, ako sú napríklad vírusy.
 • Phishing: získavanie súkromných informácií krádežou alebo ich vylákaním od používateľov.
 • Poškodzovanie sietí, serverov či iných systémov Googlu alebo ich ovplyvňovanie (napr. kybernetické útoky).
Explicitné snímky vytvorené alebo zdieľané bez súhlasu a sexuálne vydieranie

Neprezrádzajte ani nešírte explicitný, intímny či zahanbujúci sexuálny obsah týkajúci sa inej osoby bez jej súhlasu ani sa nevyhrážajte, že to urobíte.

Nenúťte (silou, vplyvom či nátlakom) ani nepovzbudzujte inú osobu, ani od nej nežiadajte finančné prostriedky či iný sexuálny obsah pod hrozbou šírenia jej explicitného, intímneho alebo zahanbujúceho sexuálneho obsahu.

Obťažovanie na internete je v mnohých oblastiach nelegálne a môže mať vážne dôsledky mimo internetu.

Sexuálne explicitný obsah
Nedistribuujte sexuálne explicitný obsah, napríklad:
 • nahotu,
 • názorné sexuálne akty,
 • pornografický obsah,
 • presmerovanie na komerčné pornografické weby.
Povoľujeme obsah na vzdelávacie, dokumentárne, vedecké alebo umelecké účely.
Šírenie spamu

Neodosielajte pomocou služieb Googlu nechcený obsah, tzv. spam.

Spam môžu byť e‑maily, komentáre, fotky, recenzie alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý je vytváraný či zdieľaný prostredníctvom služieb Googlu.

Niekoľko vhodných všeobecných pravidiel:

 • Neodosielajte nevyžiadaný propagačný ani komerčný obsah.
 • Neodosielajte obsah ľuďom, ktorých nepoznáte, ani mnohým ľuďom naraz.
Teroristický obsah

Pomocou služieb Googlu nezdieľajte obsah, ktorý je určený:

 • na nábor do teroristických organizácií,
 • podnecovanie násilia,
 • oslavu teroristických útokov,
 • na propagovanie teroristických činov.
Nekvalifikovaná vzdelávacia inštitúcia
 • Pri vytváraní účtu Google Workspace for Education neodcudzte identitu žiadnej vzdelávacej inštitúcie.
 • Pri žiadaní o účet Google Workspace for Education neskresľujte svoje kvalifikácie. Ďalšie informácie o kvalifikáciách
Používanie viacerých účtov s cieľom zneužívania
 • Nevytvárajte ani nepoužívajte viaceré účty s cieľom porušovať pravidlá Googlu.
 • Nepoužívajte programy (tzv. roboty) na vytváranie falošných účtov.

Google automaticky rozpoznáva a deaktivuje účty, ktorých účelom je obťažovanie.

Mnoho ľudí má viac ako jeden účet Google, napríklad osobný a pracovný. Takéto použitie je v poriadku.

Platné právne žiadosti
Na požiadanie budeme niekedy konať v súlade s príslušnými zákonmi alebo na základe súdneho príkazu. Tu odošlite právne žiadosti

Vyhľadanie zmien v pravidlách pre deaktivované účty

Prečítajte si o zmenách pravidiel pre deaktivované účty.

true
Vitajte v účte Google!

Zistili sme, že máte nový účet Google. Zistite, ako môžete zlepšiť svoje prostredie pomocou kontrolného zoznamu účtu Google.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka