Otevírání a zavírání aplikací pomocí aplikace TalkBack

Aplikace můžete spouštět, můžete mezi nimi přepínat a pomocí rozdělené obrazovky můžete i zobrazit dvě aplikace najednou.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních se systémem Android 7.0 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Spouštění aplikací v zařízení

 1. Přejetím prstem nahoru a poté doleva přejděte na plochu.
 2. Přejetím prstem nahoru z dolního okraje obrazovky otevřete seznam aplikací.
 3. Přejděte na aplikaci, kterou chcete otevřít, a pak ji dvojitým klepnutím spusťte.

Přepínání mezi naposledy použitými aplikacemi

 1. Přejetím prstem doleva a poté nahoru otevřete přehled aplikací.
 2. Přejížděním prstem doleva nebo doprava přecházejte mezi aplikacemi, které jsou v zařízení otevřené.
 3. Aplikaci otevřete dvojitým klepnutím.

Zobrazení dvou aplikací najednou

Chcete-li zobrazit dvě aplikace najednou, můžete rozdělit obrazovku.

 1. Spusťte první aplikaci.
 2. Přejděte na tlačítko přehledu a dvakrát na něj klepněte.
 3. Přejetím prstem nahoru a poté doprava otevřete místní kontextovou nabídku.
 4. Vyberte možnost Akce.
 5. Vyberte možnost Rozdělená obrazovka.
 6. Na horní obrazovce uvidíte první aplikaci. Dolní obrazovka bude uvádět naposledy použité aplikace.
 7. Na dolní obrazovce přesuňte zaměření na druhou aplikaci a pak ji dvojitým klepnutím vyberte.
 8. Na obrazovce se teď budou zobrazovat dvě aplikace.

Poznámka: V režimu na šířku se obrazovka rozdělí na levou a pravou, nikoli na horní a dolní.

Nastavení velikosti rozdělené obrazovky nebo ukončení zobrazení s rozdělenou obrazovkou:

 1. Prozkoumáváním dotykem nebo přejetím prstem přejděte na čáru rozdělující obrazovku.
 2. Přejetím prstem nahoru a poté doprava otevřete místní kontextovou nabídku.
 3. Vyberte možnost Akce.
 4. Zvolte některou z možností, například Horní část na celou obrazovku, 50 % nahoře nebo Dolní část na celou obrazovku.

Ukončení aplikace

Chcete-li aplikaci opustit, přejeďte prstem nahoru a vlevo a vraťte se tak na plochu.