Ändra inställningar för brytarstyrning

Du kan anpassa inställningarna så att brytarstyrningen passar dina behov.
 
Så här ändrar du inställningarna för brytarstyrning:
 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Öppna Tillgänglighet följt av Brytarstyrning följt av Inställningar.

Tilldela brytare för genomsökning

När du konfigurerar brytarstyrning för Android kan du välja vilka brytare eller tangenter som ska användas för en åtgärd. Du kan när som helst ändra tilldelningen av brytare så här:

 1. Tryck på Tilldela brytare för genomsökning på skärmen Inställningar för brytarstyrning.
 2. Tryck på åtgärden som du vill tilldela. I dialogrutan visas en lista över de brytare som redan har tilldelats åtgärden.
 3. Lägg till eller ta bort en brytare genom att trycka på den.

Här är några exempel på anpassade brytartilldelningar:

 • Tilldela flera brytare en åtgärd: Du kan trycka på flera tangenter eller brytare och tilldela samtliga en åtgärd. Det här alternativet kan vara bra om du använder ett vanligt tangentbord som brytare och vill att hela tangentbordet ska fungera som en enda brytare.
 • Tilldela en brytare funktionen Föregående: Med tangenten eller brytaren Föregående byter du håll på genomsökningen. Detta påverkar bara vilka objekt som markeras på skärmen. Vid stegvis genomsökning flyttar Föregående markeringen åt motsatt håll jämfört med Nästa. Vid val av grupp ångras det senaste markeringsvalet med Föregående.
Tips! Föregående ångrar inte åtgärder, som att öppna en app.
 • Tilldela en brytare funktionen Omvänd automatisk sökning: Om du använder automatisk genomsökning och vill lägga till en andra brytare som byter håll på genomsökningen konfigurerar du Omvänd automatisk genomsökning.
 • Tilldela en brytare för åtgärder på det markerade objektet: Några exempel på åtgärder på det markerade objektet är Rulla framåt, Rulla bakåt och Trycka länge.
Tips! Om du använder val av grupp med fler än två brytare fungerar inte dessa åtgärder konsekvent eftersom flera objekt kan vara markerade samtidigt.

Menyanpassning

Aktivera menyanpassning

När reglaget Aktivera menyanpassning står i läget På kan du ändra vad som visas på den globala brytarstyrningsmenyn. Om reglaget står i läget Av uppdateras inte den globala menyn när du ändrar. Du kan läsa mer om anpassning av den globala menyn i Tips om brytarstyrning.

Återställa standardmenyn

När Aktivera menyanpassning används kan alternativen i den globala brytarstyrningsmenyn ha flyttats från sina vanliga platser eller dolts. Om du vill ångra sådana ändringar och återställa standardmenyn väljer du Återställ standardmenyn.

Tilldela globala åtgärder för brytare

Om du använder flera brytare kan du tilldela dem specifika åtgärder. Till exempel kan du använda en viss tangent för Snabbinställningar.

 1. Tryck på Tilldela globala åtgärder för brytare på skärmen Inställningar för brytarstyrning.
 2. Tilldela en brytare någon av följande åtgärder: Tillbaka, Startsida, Aviseringar, Snabbinställningar eller Översikt.

Anpassa genomsökning

Sökmetoden är det sätt på vilket brytarstyrningen flyttar markeringen över skärmen. Du kan välja mellan följande alternativ: 

Automatisk genomsökning

Med automatisk genomsökning flyttas markeringen automatiskt från objekt till objekt på skärmen tills du väljer ett av dem. Genomsökningen startar när du trycker på brytaren två gånger för att markera objekt. Följande inställningar för automatisk genomsökning finns:

 • Tid för automatisk genomsökning: Välj hur länge som varje objekt ska vara markerat (i sekunder).
 • Fördröjning på första objektet: Välj en extra tidsfördröjning innan markeringen börjar flyttas från det första objektet. Fördröjningen läggs till tiden för automatisk genomsökning. Med en längre tidsfördröjning kan det bli lättare att hinna se vad som finns på en ny skärm innan genomsökningen startar.
Obs! Om du ändrar den här inställningen ändras den under Punktgenomsökning också.
 • Antal genomsökningar: Välj hur många gånger den automatiska genomsökningen ska upprepas.
Obs! Om du ändrar den här inställningen ändras den under Punktgenomsökning också.

Läs om hur du konfigurerar brytarstyrning för Android om du vill veta mer.

Sökmetod 

Det finns flera sätt att söka igenom skärmen på: 

 • Linjär genomsökning: Det här är standardmetoden. Markeringen flyttas från objekt till objekt på skärmen.
Tips! Om du väljer det här alternativet används genomsökningsmetoden Rad-kolumn för tangentbord.
 • Rad-kolumn: Markeringen flyttas från rad till rad på skärmen tills du väljer en rad. Sedan flyttas markeringen längs raden från objekt till objekt. Den här metoden är ofta snabbare än linjär genomsökning.
 • Val av grupp: Det här alternativet är bara tillgängligt om Automatisk genomsökning är inaktiverat.
Tips! På vissa enheter heter alternativet Gruppvis genomsökning.

Läs om hur du konfigurerar brytarstyrning för Android om du vill veta mer.

Punktgenomsökning 

Med punktgenomsökning kan du markera en viss plats på skärmen där du vill trycka, svepa eller zooma. om det går. Linjer rör sig över skärmen så att du kan rama in ett visst område vågrätt och lodrätt. Följande inställningar för punktgenomsökning finns:

 • Linjehastighet: Den här inställningen gäller endast punktgenomsökning och bestämmer hur snabbt genomsökningslinjerna rör sig. Ange en hastighet i densitetsoberoende pixlar (dp) per millisekund.
 • Fördröjning på första objektet: Välj hur länge (i sekunder) som det första objektet ska vara markerat innan genomsökningen startar. Med en längre tidsfördröjning kan det bli lättare att hinna se vad som finns på en ny skärm innan genomsökningen startar.
Obs! Om du ändrar den här inställningen ändras den under Automatisk genomsökning också.
 • Antal genomsökningar: Välj hur många gånger punktgenomsökningen ska upprepas.
Obs! Om du ändrar den här inställningen ändras den under Automatisk genomsökning också.

Om du vill veta mer om punktgenomsökning läser du Tips om brytarstyrning.

Börja söka automatiskt 

Aktivera det här alternativet om du vill att genomsökningen ska börja utan att du trycker på en brytare. Som standard påbörjas genomsökningen när du trycker på en brytare.

Automatiskt val 

Aktivera det här alternativet om du vill trycka automatiskt på det markerade objektet. När det här alternativet är inaktiverat och flera åtgärder kan utföras på det valda objektet visas en meny med tillgängliga åtgärder. I Tips om brytarstyrning finns mer information.

Skärm och ljud

 • Markeringsstil för genomsökning: Välj färg och tjocklek på markeringarna på skärmen. Om du använder val av grupp kan du välja markering per grupp.
 • Tal, ljud och vibration: Aktivera Talad feedback om du vill få talad feedback för objekt med tillgängliga åtgärder och beskrivande text. Den här inställningen är användbar om du inte kan se skärmen. I det här avsnittet kan du även ändra andra ljud- och vibrationsinställningar. Läs om hur du konfigurerar brytarstyrning för Android om du vill veta mer.

Anpassning av brytare

 • Ignorera upprepade tryckningar (tidigare Filtertid): Välj hur länge brytarstyrningen ska vänta (i sekunder) från att du tryckt på en brytare till att mer indata från den brytaren ska registreras. En längre fördröjning kan vara användbar om du märker att du oavsiktligt trycker mer än en gång på brytaren.
 • Släpp för att utföra åtgärden: Om du aktiverar Släpp för att utföra åtgärden görs de brytarstyrda åtgärderna när du släpper brytaren i stället för när du trycker på den. Den här inställningen kan vara användbar om du tycker att det är lättare att släppa brytaren än att trycka ner den.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
717068
false