Změna nastavení přístupu pomocí přepínačů

Svá nastavení můžete přizpůsobit tak, aby přístup pomocí přepínačů odpovídal vašim potřebám.
 
Postup změny nastavení přístupu pomocí přepínačů:
 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Přístupnost a pak Přístup pomocí přepínačů a pak Nastavení.

Přiřazení přepínačů k prohledávání

Když nastavíte přístup pomocí přepínačů, můžete zvolit, které přepínače nebo klávesy na klávesnici budou provádět jednotlivé akce (například Další a Vybrat). Přiřazení přepínačů můžete kdykoliv změnit pomocí následujících kroků.

Postup přiřazení kláves nebo přepínačů k akcím prohledávání:

 1. Na obrazovce nastavení přístupu pomocí přepínačů klepněte na Přiřadit přepínače k prohledávání
 2. Klepněte na akci, kterou chcete přiřadit. V dialogovém okně se zobrazí přepínače, které jsou již k akci přiřazeny.
 3. Přepínač přidáte nebo odeberete tak, že jej stisknete.

Zde jsou příklady přizpůsobených přiřazení přepínačů:

 • Přiřazení několika přepínačů k jedné akci. Stisknutím více kláves nebo přepínačů je můžete k jedné akci přiřadit všechny. Tato možnost může být užitečná, například když jako přepínač používáte standardní klávesnici a chcete, aby se celá klávesnice chovala jako jeden přepínač.
 • Přiřazení přepínače Předchozí. Přepínač Předchozí vrátí zpět poslední provedenou volbu prohledávání. Připomínáme, že přepínačem Předchozí nelze vrátit zpět akce, jako je například otevření aplikace. Přepínač funguje pouze na zvýraznění položek na obrazovce. Pokud používáte postupné prohledávání, přepínač Předchozí posune zvýraznění v opačném směru než přepínač Další. Pokud používáte výběr skupiny, přepínač Předchozí vrátí zpět poslední zvýraznění.
 • Přiřazení přepínače Zpětné automatické prohledání. Pokud používáte automatické prohledávání a chcete přidat druhý přepínač, který změní směr prohledávání, nastavte přepínač Zpětné automatické prohledání.
 • Přiřadit přepínače k akcím u zvýrazněné položky: Akce u zvýrazněné položky zahrnují posunutí vpřed, posunutí zpět a podržení. (Poznámka: Pokud používáte výběr skupin s více než dvěma přepínači, tyto akce nebudou fungovat spolehlivě, protože může být zvýrazněno několik položek najednou.)

Přiřazení přepínačů ke globálním akcím

Pokud používáte více přepínačů, můžete je přiřadit ke konkrétním akcím. Můžete například přiřadit určitou klávesu k Rychlému nastavení.

 1. Na obrazovce nastavení přístupu pomocí přepínačů klepněte na Přiřadit přepínače ke globálním akcím.
 2. Přiřaďte přepínače k následujícím akcím: Zpět, Domů, Oznámení, Rychlé nastavení, Přehled.

Přizpůsobení prohledávání

Metoda prohledávání je způsob, jakým přístup pomocí prohledávačů posouvá zvýraznění na obrazovce. Můžete použít některou z následujících možností: 

Automatické prohledávání

Automatické prohledávání zvolenou rychlostí automaticky přesouvá zvýraznění po jednotlivých položkách na obrazovce, dokud neprovedete výběr. Stisknutím přepínače zahájíte prohledávání, opětovným stisknutím vyberete zvýrazněnou položku. Nastavení automatického prohledávání nabízí následující možnosti: 

 • Čas automatického prohledávání: Vyberte, jak dlouho mají jednotlivé položky zůstat zvýrazněny (v sekundách).
 • Prodleva na první položce: Zvolte dobu (v sekundách), po kterou se má čekat na první položce, než se spustí prohledávání. Prodleva bude přičtena k času automatického prohledávání. Delší prodleva vám může pomoci zorientovat se před spuštěním prohledávání na nové obrazovce, abyste první položku nezmeškali. Poznámka: Změnou tohoto nastavení změníte stejné nastavení pro prohledání místa.
 • Počet prohledání: Určete, kolikrát se automatické prohledávání zopakuje. Poznámka: Změnou tohoto nastavení změníte stejné nastavení pro prohledání místa.

Další pokyny naleznete v článku o nastavení přístupu pomocí přepínačů.

Metoda prohledávání 

Můžete si vybrat z několika způsobů prohledávání obrazovky: 

 • Lineární prohledávání: Jedná se o výchozí metodu prohledávání. Zvýraznění se na obrazovce posouvá po položkách. Poznámka: Vyberete-li tuto možnost, na klávesnicích se použije prohledávání po řádcích.
 • Řádky/sloupce: Zvýraznění se po položce posouvá po řádcích, dokud některý řádek nevyberete. Poté se zvýraznění posouvá po jednotlivých položkách. Tato metoda je často rychlejší než lineární prohledávání.
 • Výběr skupiny: Tato možnost je k dispozici, pouze když je vypnuto automatické prohledávání. Poznámka: Na některých zařízení se tato možnost nazývá Vyhledávání možností.

Další pokyny naleznete v článku o nastavení přístupu pomocí přepínačů.

Prohledání místa 

Zaměření místa umožňuje zvolit konkrétní místo na obrazovce, na které chcete klepnout či přejet prstem nebo které chcete přiblížit (pokud je tato možnost podporována). Na obrazovce se pohybují čáry, které umožňují vybrat konkrétní horizontální a vertikální pozici. Nastavení prohledání místa nabízí následující možnosti:

 • Rychlost čáry: Toto nastavení se týká pouze prohledání místa a určuje rychlost pohybu čáry. Zadejte rychlost v pixelech nezávislých na hustotě (dp) za milisekundu.
 • Prodleva na první položce: Zvolte dobu (v sekundách), po kterou se má čekat na první položce, než se spustí prohledávání. Delší prodleva vám může pomoci zorientovat se před spuštěním prohledávání na nové obrazovce, abyste první položku nezmeškali. Poznámka: Změnou tohoto nastavení změníte stejné nastavení pro automatické prohledávání.
 • Počet prohledání: Určete, kolikrát se prohledání místa zopakuje. Poznámka: Změnou tohoto nastavení změníte stejné nastavení pro automatické prohledávání.

Další informace o prohledání místa naleznete v tipech k používání přístupu pomocí přepínačů.

Automaticky zahájit prohledávání 

Pokud vyberete tuto možnost, prohledávání se spustí automaticky, bez stisknutí přepínače. (Ve výchozím nastavení je prohledávání potřeba spustit stisknutím přepínače.)

Automatický výběr 

Pokud vyberete tuto možnost, po výběru položky se na ni automaticky klepne. Když je tato možnost vypnutá a u položky lze provést několik akcí, zobrazí se nabídka akcí. Další pokyny naleznete v tipech k používání přístupu pomocí přepínačů.

Zobrazení a zvuk

 • Styl zvýraznění při prohledávání: Vyberte barvy a tloušťku zvýraznění na obrazovce. Pokud používáte výběr skupiny, můžete zvolit zvýraznění jednotlivých skupin.
 • Řeč, zvuk a vibrace: Zapněte hlasovou odezvu k položkám, u kterých jsou dostupné akce nebo které mají popisný text. Toto nastavení může být užitečné, když nevidíte na obrazovku. V této sekci lze také upravit další nastavení zvuku a vibrací. Další pokyny naleznete v článku o nastavení přístupu pomocí přepínačů.

Přizpůsobení přepínačů

 • Ignorovat opakovaná stisknutí (dříve Čas prodlevy debounce): Zvolte dobu (v sekundách), po kterou má přístup pomocí přepínačů po stisknutí přepínače čekat, než ze stejného přepínače přijme další vstup. Vyšší prodleva debounce může být užitečná, pokud zjistíte, že přepínače omylem stiskáváte několikrát.
 • Provést akci po uvolnění: Pokud zapnete toto nastavení, budou se akce ovládání pomocí přepínačů provádět při uvolnění přepínače, nikoliv při jeho stisknutí. Toto nastavení může být užitečné, pokud je pro vás uvolnění přepínače snazší než jeho stisknutí.