Sử dụng phím tắt trong TalkBack

Bạn có thể sử dụng phím tắt với TalkBack.

Bước 1: Thiết lập thiết bị và bàn phím

Để sử dụng các phím tắt với TalkBack, bạn cần:

Bước 2: Sử dụng phím tắt

TalkBack cung cấp hai bộ phím tắt, gọi là sơ đồ bàn phím. Hầu hết các thiết bị sử dụng sơ đồ bàn phím mặc định có nhiều phím tắt hơn. Để tìm hiểu cách chuyển đổi sơ đồ bàn phím, hãy tham khảo "Thay đổi cài đặt phím tắt" dưới đây.

Sơ đồ bàn phím mặc định

Lưu ý: Các phím tắt bên dưới sử dụng phím Alt. Bạn có thể chọn một phím bổ trợ khác bằng cách chuyển đến mục Cài đặt sau đó Hỗ trợ tiếp cận sau đó TalkBack sau đó Cài đặt sau đó Phím tắt sau đó Chọn phím bổ trợ.

Di chuyển

 • Chuyển đến mục tiếp theo: Alt + Mũi tên phải
  • Lưu ý: Ở chế độ đọc liên tục, phím tắt này sẽ tua đi văn bản.
 • Chuyển đến mục trước: Alt + Mũi tên trái
  • Lưu ý: Ở chế độ đọc liên tục, phím tắt này sẽ tua lại văn bản.
 • Chuyển đến mục bên trên: Alt + Mũi tên lên
 • Chuyển đến mục bên dưới: Alt + Mũi tên xuống
 • Chuyển đến mục đầu tiên: Alt + Control + Mũi tên trái
 • Chuyển đến mục cuối cùng: Alt + Control + Mũi tên phải
 • Nhấp vào phần tử có tiêu điểm: Alt + Enter
 • Nhấn giữ phần tử có tiêu điểm (chạm và giữ): Alt + Shift + Enter
 • Đọc từ trên cùng: Alt + Control + Enter
 • Đọc từ mục tiếp theo: Alt + Control + Shift + Enter
 • Điều hướng đến cửa sổ tiếp theo hoặc trước đó: Alt + Control + Mũi tên xuống hoặc Mũi tên lên
  • Lưu ý: Ở chế độ xem chia màn hình, phím tắt này sẽ di chuyển tiêu điểm của bạn giữa hai ứng dụng đang mở. Nếu không, phím tắt này sẽ di chuyển tiêu điểm giữa thanh điều hướng, màn hình chính và thanh trạng thái.

Tác vụ chung

 • Quay lại: Alt + Control + Backspace
 • Trang chủ: Alt + Control + h
 • Ứng dụng gần đây/Tổng quan: Alt + Control + r
 • Thông báo: Alt + Control + n
 • Tìm kiếm màn hình: Alt + Control + / (dấu gạch chéo lên)
 • Mở menu ngữ cảnh chung: Alt + Dấu cách
 • Mở menu ngữ cảnh cục bộ: Alt + Shift + Dấu cách
 • Tạm dừng hoặc tiếp tục TalkBack: Alt + Control + z
 • Mở danh sách các hành động: Alt + Control + Space
 • Hiển thị ngôn ngữ được cài đặt: Alt + Control + L

Điều hướng văn bản

 • Chuyển đến từ tiếp theo: Alt + Shift + Control + Mũi tên phải
 • Chuyển đến từ trước: Alt + Shift + Control + Mũi tên trái
 • Chuyển đến ký tự tiếp theo: Alt + Shift+ Mũi tên phải
 • Chuyển đến ký tự trước: Alt + Shift+ Mũi tên trái

Điều hướng trang web trong Chrome

Sử dụng các phím tắt này để chuyển đến phần tử trước hoặc tiếp theo trên trang web.

 • Nút
  • Tiếp theo: Alt + b
  • Trước: Alt + Shift + b
 • Điều khiển
  • Tiếp theo: Alt + c
  • Trước: Alt + Shift + c
 • Mốc ARIA
  • Tiếp theo: Alt + d
  • Trước: Alt + Shift + d
 • Trường có thể chỉnh sửa
  • Tiếp theo: Alt + e
  • Trước: Alt + Shift + e
 • Mục có thể đặt tiêu điểm
  • Tiếp theo: Alt + f
  • Trước: Alt + Shift + f
 • Đồ họa:
  • Tiếp theo: Alt + g
  • Trước: Alt + Shift + g
 • Tiêu đề
  • Tiếp theo: Alt + h
  • Trước: Alt + Shift + h
 • Tiêu đề cấp 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6
  • Tiếp theo: Alt + [1-6]
  • Trước: Alt + Shift + [1-6]
 • Danh sách
  • Tiếp theo: Alt + o
  • Trước: Alt + Shift + o
 • Mục danh sách
  • Tiếp theo: Alt + i
  • Trước: Alt + Shift + i
 • Liên kết
  • Tiếp theo: Alt + L
  • Trước: Alt + Shift + L
 • Bảng
  • Tiếp theo: Alt + t
  • Trước: Alt + Shift + t
 • Hộp kiểm
  • Tiếp theo: Alt + x
  • Trước: Alt + Shift + x
 • Hộp kết hợp
  • Tiếp theo: Alt + z
  • Trước: Alt + Shift + z
Sơ đồ bàn phím cổ điển

Điều hướng

 • Chuyển đến mục tiếp theo: Alt + Shift + Mũi tên phải
 • Chuyển đến mục trước: Alt + Shift + Mũi tên trái
 • Chuyển đến mục đầu tiên: Alt + Shift + Mũi tên lên
 • Chuyển đến mục cuối cùng: Alt + Shift + Mũi tên xuống
 • Nhấp vào phần tử có tiêu điểm: Alt + Shift + Enter

Tác vụ chung

 • Quay lại: Alt + Shift + Backspace
 • Trang chủ: Alt + Shift + h
 • Ứng dụng gần đây/Tổng quan: Alt + Shift + r
 • Thông báo: Alt + Shift + n
 • Tìm kiếm màn hình: Alt + Shift + / (dấu gạch chéo lên)
 • Cài đặt điều hướng tiếp theo: Alt + Shift + Dấu bằng (=)
 • Cài đặt điều hướng trước: Alt + Shift + Dấu trừ (-)
 • Mở menu ngữ cảnh chung: Alt + Shift + g
 • Mở menu ngữ cảnh cục bộ: Alt + Shift + L
 • Ngừng giọng nói của TalkBack: Control
 • Tạm dừng hoặc tiếp tục TalkBack: Alt + Shift + z

Tùy chọn: Thay đổi cài đặt phím tắt

Để chuyển đổi giữa sơ đồ bàn phím mặc định và cổ điển nêu ở trên, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên thiết bị của bạn, hãy mở ứng dụng Cài đặt.
 2. Chọn Trợ năng, sau đó chọn TalkBack.
 3. Chọn Cài đặt, sau đó chọn Phím tắt.
 4. Trong phần Sơ đồ bàn phím, chọn Chọn sơ đồ bàn phím.
 5. Chọn sơ đồ bàn phím:
  • Sơ đồ bàn phím cổ điển: Phím tắt cơ bản
  • Sơ đồ bàn phím mặc định: Nhiều phím tắt hơn, bao gồm cả các phím tắt để điều hướng trang web trong Chrome.

Lưu ý: Nếu chọn Sơ đồ bàn phím cổ điển, bạn có thể gán lại phím tắt. Trên màn hình cài đặt, hãy chọn phím tắt, sau đó làm theo hướng dẫn trong hộp thoại để gán một tổ hợp phím mới.