Google Chat 'rooms' are being renamed to 'spaces.' It may take some time for the change to appear everywhere. Learn more

เริ่มต้นใช้งาน Google Chat

สร้างข้อความส่วนตัวและพื้นที่ทำงาน

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

Chat

คุณสามารถส่งข้อความส่วนตัวถึงบุคคลหรือกลุ่มได้ใน Chat ข้อความส่วนตัวคือการสนทนาส่วนตัวระหว่างคุณกับคนอื่นๆ เมื่อสร้างข้อความส่วนตัวแล้ว คุณจะเพิ่มผู้คนไม่ได้อีก ดังนั้นการสนทนาจะยังคงเป็นส่วนตัว
 

ส่งข้อความส่วนตัว

คุณสามารถส่งข้อความส่วนตัวใน Chat ถึงบุคคลในธุรกิจ ที่ทำงาน หรือสถานศึกษาได้อย่างน้อย 1 คนขึ้นไป หรือจะส่งถึงบุคคลภายนอกองค์กรก็ได้ แต่คุณจะเพิ่มบุคคลภายนอกไปยังข้อความกลุ่มไม่ได้ (หากต้องการแชทกับบุคคลภายนอกในกลุ่ม ให้สร้างพื้นที่ทำงาน)

ส่งข้อความส่วนตัวถึงบุคคล

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. หากไม่พบชื่อในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท ""
 3. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
  • หากต้องการส่งข้อความแบบ 1:1 ถึงบุคคลภายนอกองค์กร ให้ป้อนอีเมลแของบุคคลนั้น
 4. คลิกคนที่ต้องการส่งข้อความถึง
 5. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""

ส่งข้อความส่วนตัวถึงกลุ่ม

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. ในส่วน "แชท" ให้คลิกการสนทนากลุ่มที่มีอยู่ จากนั้นป้อนข้อความ แล้ว คลิกส่ง ""
 3. หากการสนทนากลุ่มไม่ได้อยู่ในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท "" แล้ว เริ่มการสนทนากลุ่ม
 4. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
 5. คลิกเสร็จสิ้น ""
 6. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""

หมายเหตุ: หากต้องการซ่อนข้อความส่วนตัวที่ส่งถึงกลุ่ม ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นซ่อนการสนทนานำออก

ส่งข้อความถึงผู้อื่นโดยตรง

แก้ไขการสนทนา

คุณสามารถแก้ไขข้อความในการสนทนาหรือใส่อีโมจิได้

คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกต่อไปนี้ลงในข้อความได้

 • หากต้องการเพิ่มบุคคลในการสนทนาหรือพูดถึงบุคคลนั้น ให้คลิกแล้ว ป้อนชื่อ
 • หากต้องการเพิ่มอีโมจิในข้อความ ให้คลิกอีโมจิ ""
 • หากต้องการแชร์ไฟล์จากอุปกรณ์ ให้คลิกอัปโหลดไฟล์ "" จากนั้นทุกคนในพื้นที่ทำงานจะดูไฟล์ที่แชร์ได้
 • หากต้องการแชร์ไฟล์จาก Google ไดรฟ์ ให้คลิกเพิ่มไฟล์ Google ไดรฟ์ "" จากนั้นทุกคนในพื้นที่ทำงานจะดูไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์ได้
 • หากต้องการเริ่มวิดีโอคอล ให้คลิกเพิ่มการประชุมทางวิดีโอ ""
 • หากต้องการกำหนดเวลาการประชุมในปฏิทิน ให้คลิกปฏิทิน event
 • หากต้องการส่ง GIF ให้คลิก GIF
สร้างพื้นที่ทำงาน

เมื่อใช้ Chat คุณจะพบปะและระดมความคิดกับทีมได้ในพื้นที่ทำงาน รวมถึงแชทกับเพื่อนร่วมงาน แชร์ไฟล์และแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆ และทำงานร่วมกันในโปรเจ็กต์ของทีมได้ด้วย

คุณจะแชทในพื้นที่ทำงานกับบุคคลภายนอกองค์กรได้หากบุคคลดังกล่าวมีบัญชี Google Workspace หรือบัญชี Google (Gmail) ส่วนตัว โดยบุคคลภายนอกองค์กรจะมีป้ายกำกับเป็นภายนอกและเมื่อคุณสร้างพื้นที่ทำงานก็ต้องกำหนดให้เป็นพื้นที่ทำงานภายนอกด้วย หากคุณสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับบุคคลภายในองค์กรเท่านั้น คุณจะเพิ่มบุคคลภายนอกในภายหลังไม่ได้ 

การสนทนาจะจัดแบ่งเป็นชุดข้อความการสนทนาต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้คุณและทีมพูดคุยกันได้หลายเรื่องในเวลาเดียวกัน

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. ถัดจาก "พื้นที่ทำงาน" ให้คลิกสร้างหรือค้นหาพื้นที่ทำงาน "" จากนั้น สร้างพื้นที่ทำงาน
 3. ป้อนชื่อพื้นที่ทำงาน
 4. ไม่บังคับ: คลิกเลือกอีโมจิ "" ที่ด้านซ้ายบน หากไม่เลือกอีโมจิ ระบบจะใช้รูปโปรไฟล์เริ่มต้นแทน
 5. ป้อนชื่อหรืออีเมลของบุคคลหรือกลุ่มที่ต้องการเพิ่ม หรือเลือกจากคําแนะนํา หากใช้บัญชี Google Workspace คําแนะนําจะแสดงรายชื่อทุกคนในองค์กร แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่มี Google Chat ก็ตาม
 6. ไม่บังคับ: หากต้องการอนุญาตการตอบกลับแบบแยกชุดข้อความ ให้เลือกใช้การตอบกลับแบบแยกชุดข้อความ
  สำคัญ: 
  • คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่านี้ไม่ได้
  • มีเพียงบัญชี Google Workspace เท่านั้นที่สร้างพื้นที่ทำงานแบบแยกชุดข้อความได้
 7. ไม่บังคับ: หากต้องการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน ให้เลือกอนุญาตให้บุคคลภายนอกองค์กรเข้าร่วม หากผู้ดูแลระบบไม่อนุญาตให้ใช้ฟีเจอร์นี้ คุณอาจไม่มีตัวเลือกนี้
  สำคัญ: 
  • คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่านี้ไม่ได้
  • ตัวเลือกในการสร้างพื้นที่ทำงานที่อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วม จะใช้ได้ในบัญชี Google Workspace เท่านั้น
 8. คลิกสร้าง
 9. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มคนและบ็อตไปยังพื้นที่ทำงาน ให้คลิกเพิ่มผู้คนและบ็อต ป้อนชื่อหรืออีเมล คลิกส่ง

เปลี่ยนการแชทเป็นกลุ่มให้เป็นพื้นที่ทำงาน

หากสร้างการแชทเป็นกลุ่มไว้ คุณจะเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ทำงานได้ จากนั้นก็สามารถตั้งชื่อพื้นที่ทำงานดังกล่าว แชร์ไฟล์ และมอบหมายงานให้กับผู้ใช้รายอื่นในพื้นที่งานนั้นๆ ได้ 
 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. จากแผงแชท ให้ค้นหาและคลิกแชทเป็นกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทำงาน
 3. คลิกลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลง ที่ด้านบนถัดจากชื่อของแชทเป็นกลุ่ม แล้ว เปลี่ยนแชทนี้เป็นพื้นที่ทำงาน
 4. ใส่ชื่อพื้นที่ทำงาน และหากต้องการเพิ่มไอคอนพื้นที่ทำงาน (ไม่บังคับ) ให้คลิกเพิ่ม ""
 5. คลิกเสร็จสิ้น ระบบจะส่งการแจ้งเตือนเพื่อยืนยันว่าแชทเป็นกลุ่มได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ทำงานแล้ว และจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้ให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ทราบ
หลังจากเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณจะเห็นแท็บแชท ไฟล์ และงานในพื้นที่ทำงาน
เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มและนําคนออกจากพื้นที่ทำงานได้ทุกเมื่อ
เพิ่มหรือนําบุคคลออกจากพื้นที่ทำงาน

ระบบจะเพิ่มบุคคลเข้าพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ในขณะที่กลุ่มจะมีตัวเลือกในการเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน คุณสามารถเพิ่มคนเข้าพื้นที่ทำงานได้สูงสุด 8,000 คน

คุณสามารถเพิ่มคนเข้าพื้นที่ทำงานได้ 2 วิธีดังนี้

 • เชิญผู้อื่นเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน - เชิญผู้คนให้เข้าร่วมพื้นที่ทำงานทางอีเมล
 • พูดถึงบุคคลที่ต้องการในการสนทนา - ป้อน @johns เพื่อเพิ่มจอห์นเข้าพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

หากคุณใช้ฟีเจอร์ @พูดถึงในการสนทนา เช่น @cassy ระบบจะเพิ่มคนที่ถูกพูดถึงไปยังพื้นที่ทำงานทันที และคนที่เพิ่มเข้ามาจะเข้าร่วมการสนทนาและดูพื้นที่ทำงานนั้นในรายชื่อพื้นที่ของตัวเองได้ รวมถึงได้รับการแจ้งเตือนจากพื้นที่ทำงานนั้นด้วย

เชิญคนอื่นมาที่พื้นที่ทำงาน

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกพื้นที่ทำงานทางด้านซ้าย
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกชื่อพื้นที่ทำงาน จากนั้น เพิ่มผู้คนและบ็อต
 4. ป้อนชื่อ กลุ่ม หรืออีเมล หรือเลือกจากคําแนะนํา
  หากคุณเปิดใช้ไดเรกทอรี คำแนะนำจะแสดงรายชื่อทุกคนในองค์กร ซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่มี Chat ด้วย
  หากพื้นที่ทำงานอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมจากภายนอก คุณจะต้องป้อนอีเมลแบบเต็มของบุคคลภายนอกแต่ละคน แต่จะเพิ่มกลุ่มใน Google Groups ที่สร้างโดยองค์กรภายนอกไม่ได้  
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการข้ามการส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่คุณเพิ่ม ให้ยกเลิกการเลือกช่องแจ้งบุคคลอื่นทางอีเมล
 6. คลิกส่งหรือเพิ่ม

ดูสมาชิกในพื้นที่ทำงาน

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกพื้นที่ทำงานทางด้านซ้าย
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกชื่อพื้นที่ทำงานจากนั้นดูสมาชิก
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มสมาชิกในพื้นที่ทำงาน ให้คลิกเพิ่ม ""
เข้าร่วมหรือออกจากพื้นที่ทำงาน

หากคุณไม่ต้องการใช้พื้นที่ทำงานแล้ว คุณสามารถออกจากพื้นที่ดังกล่าวได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อออกจากพื้นที่ทำงาน

 • เนื้อหาของคุณจะยังอยู่จนกว่าคุณจะลบออก
 • คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆ จากพื้นที่ทำงานเว้นแต่จะมี @การพูดถึง
 • จะไม่มีใครในพื้นที่ทำงานได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณออกไปแล้ว

เข้าร่วมพื้นที่ทำงานจาก Chat

 1. เปิด Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. คลิกเริ่มต้นแชท "" ที่ด้านซ้ายบน
 3. คลิกเรียกดูพื้นที่ทำงาน พื้นที่ทำงานที่คุณได้รับเชิญโดยตรงจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการ ป้อนชื่อพื้นที่ทำงานเพื่อค้นหา
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน ให้ชี้ที่ชื่อพื้นที่ทำงานแล้วคลิกดูตัวอย่าง คุณสามารถอ่านข้อความได้เมื่อดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน แต่จะเข้าร่วมการสนทนาไม่ได้หรือจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน
 5. หากต้องการเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน ให้คลิกเพิ่ม "" หรือเข้าร่วมในหน้าตัวอย่าง
 6. หากต้องการเปิดพื้นที่ทำงาน ให้คลิกเปิด

เข้าร่วมพื้นที่ทำงานจาก Gmail

 1. เปิด Gmail
 2. ถัดจาก "Spaces" ให้คลิกเพิ่ม "" จากนั้น เรียกดูพื้นที่ทำงาน
 3. พื้นที่ทำงานที่คุณได้รับเชิญจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการ ป้อนชื่อพื้นที่ทำงานเพื่อค้นหาพื้นที่ทำงานอย่างรวดเร็ว

 4. ไม่บังคับ: หากต้องการดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน ให้ชี้ที่ชื่อพื้นที่ทำงาน จากนั้น คลิกดูตัวอย่าง
  คุณสามารถอ่านข้อความได้เมื่อดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน แต่จะเข้าร่วมการสนทนาไม่ได้หรือจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน
 5. คลิกเพิ่ม "" หรือเข้าร่วมในหน้าตัวอย่างเพื่อเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน
 6. หากต้องการเปิดพื้นที่ทำงาน ให้คลิก เปิด

ออกจากพื้นที่ทำงาน

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติมถัดจากชื่อพื้นที่ทำงาน""จากนั้น ออก
 3. คลิกออกจากพื้นที่ทำงาน

เข้าร่วมพื้นที่ทำงานอีกครั้ง

 1. เปิด Chat 
 2. คลิกค้นหาผู้คน พื้นที่ทำงาน บ็อต ที่ด้านซ้ายบน
 3. คลิกเรียกดูพื้นที่ทำงาน
 4. คลิกเพิ่ม "" ถัดจากชื่อพื้นที่ทำงาน
 
เริ่มการสนทนาหลายรายการในพื้นที่ทำงาน

หากกำลังทำงานร่วมกับทีมในโครงการขนาดใหญ่ คุณอาจต้องพูดคุยกันในหลากหลายหัวข้อ การสนทนาหลายรายการที่ดำเนินไปพร้อมกันจะช่วยให้ทุกคนแชร์ข้อมูลและแนวคิดได้เร็วขึ้น

วิธีเริ่มการสนทนาหัวข้ออื่นในพื้นที่ทำงาน

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกพื้นที่ทำงานในส่วน Spaces
 3. คลิกชุดข้อความใหม่ใน ชื่อพื้นที่ทำงาน
 4. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""

สนทนาหัวข้อต่างๆ และพูดคุยกับผู้อื่น

ส่งข้อความส่วนตัวถึงบุคคลในพื้นที่ทำงาน

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกพื้นที่ทำงานทางด้านซ้ายในส่วน "Spaces"
 3. คลิกชื่อพื้นที่ทำงานที่ด้านบน จากนั้น ดูสมาชิก
 4. ชี้ไปที่ชื่อของบุคคลแล้วคลิกเพิ่มเติม ""จากนั้น ข้อความ
 5. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""
บล็อกพื้นที่ทำงาน

หากพบพื้นที่ทำงานที่มีการละเมิดใน Google Chat คุณสามารถบล็อกและรายงานพื้นที่ทำงานนั้นได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อบล็อกหรือรายงานพื้นที่ทำงานใน Google Chat และ Gmail

บล็อกพื้นที่ทำงาน

สําคัญ: คุณจะรายงานพื้นที่ทำงานว่าเป็นสแปมหรือมีการละเมิดได้ก็ต่อเมื่อพื้นที่ทำงานมีสมาชิกจากภายนอกเท่านั้น
 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail
 2. เลือกการตั้งค่าแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้
  • ที่ด้านซ้ายในส่วน "พื้นที่ทำงาน" ถัดจากชื่อพื้นที่ทำงาน ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม "" จากนั้น บล็อกพื้นที่ทำงาน
  • เลือกพื้นที่ทำงานที่ต้องการบล็อก จากนั้น คลิกรายการแบบเลื่อนลงที่แสดงรายละเอียดของพื้นที่ทำงาน จากนั้น บล็อกพื้นที่ทำงาน
 3. คลิกบล็อก

เคล็ดลับ:

 • หากต้องการรายงานพื้นที่ทำงานว่าเป็นสแปมหรือมีการละเมิด ให้ทําเครื่องหมายในช่องถัดจากรายงานพื้นที่ทำงานนี้ว่าเป็นสแปมหรือมีการละเมิด 
 • หากคุณรายงานว่าพื้นที่ทำงานมีการละเมิด ระบบจะส่งสําเนาของข้อความ 50 รายการล่าสุดในพื้นที่ทำงานดังกล่าวให้ Google ตรวจสอบ

เลิกบล็อกพื้นที่ทำงานใน Chat

 1. ไปที่ Google Chat
 2. คลิกการตั้งค่า "" ที่ด้านขวาบน
 3. ในส่วน "พื้นที่ทำงานที่ถูกบล็อก" ให้คลิกจัดการพื้นที่ทำงานที่ถูกบล็อก
 4. ชี้ไปที่พื้นที่ทำงานที่ต้องการเลิกบล็อกเพื่อเลือก จากนั้น คลิกเลิกบล็อก

เคล็ดลับ: เมื่อเลิกบล็อกพื้นที่ทำงาน คุณจะเรียกดูพื้นที่ทำงานนั้นได้ โดยจะค้นหาได้ใน "เรียกดูพื้นที่ทำงาน"

เลิกบล็อกพื้นที่ทำงานใน Gmail

 1. ไปที่บัญชี Gmail ของคุณ
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้น ดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. คลิก Chat และ Meet ที่ด้านบน
 4. ถัดจาก "การตั้งค่าการแจ้งเตือนของแชท" ให้คลิกจัดการการตั้งค่าแชท
 5. ในส่วน "พื้นที่ทำงานที่ถูกบล็อก" ให้คลิกจัดการพื้นที่ทำงานที่ถูกบล็อก
 6. ชี้ไปที่พื้นที่ทำงานที่ต้องการเลิกบล็อกเพื่อเลือก จากนั้น เลิกบล็อก

บล็อกพื้นที่ทำงานที่ถูกทําเครื่องหมายว่าเป็นสแปมใน Chat

 1. ไปที่ Google Chat
 2. ที่ด้านซ้ายถัดจาก "พื้นที่ทำงาน" ให้คลิกสร้างหรือค้นหาพื้นที่ทำงาน เพิ่มจากนั้น เรียกดูพื้นที่ทำงาน จากนั้น รายการในเมนู ""จากนั้นคําเชิญที่เป็นสแปม จากนั้น ตัวอย่าง
  เคล็ดลับ: เพื่อความปลอดภัย คุณจะดาวน์โหลดหรือดูรูปภาพไม่ได้เมื่อดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน
 3. หากต้องการบล็อกพื้นที่ทำงานและคําเชิญในอนาคต ให้คลิกบล็อก

ไม่บังคับ: หากต้องการรายงานพื้นที่ทำงาน ให้คลิกช่องข้าง "รายงานพื้นที่ทำงานนี้ว่าเป็นสแปมหรือมีการละเมิด" จากนั้น บล็อก

บล็อกพื้นที่ทำงานที่ถูกทําเครื่องหมายว่าเป็นสแปมใน Gmail

 1. ไปที่บัญชี Gmail ของคุณ
 2. ที่ด้านซ้ายถัดจาก "พื้นที่ทำงาน" ให้คลิกสร้างหรือค้นหาพื้นที่ทำงาน เพิ่มจากนั้น เรียกดูพื้นที่ทำงาน จากนั้น รายการในเมนู ""จากนั้น คําเชิญที่เป็นสแปม จากนั้น ตัวอย่าง

  เคล็ดลับ: เพื่อความปลอดภัย คุณจะดาวน์โหลดหรือดูรูปภาพไม่ได้เมื่อดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน

 3. หากต้องการบล็อกพื้นที่ทำงานและคําเชิญในอนาคต ให้คลิกบล็อก

ไม่บังคับ: หากต้องการรายงานพื้นที่ทำงาน ให้คลิกช่องข้าง "รายงานพื้นที่ทำงานนี้ว่าเป็นสแปมหรือมีการละเมิด"จากนั้น บล็อก

เข้าร่วมพื้นที่ทำงานที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมใน Chat

 1. ไปที่ Google Chat
 2. ที่ด้านซ้ายถัดจาก "พื้นที่ทำงาน" ให้คลิกสร้างหรือค้นหาพื้นที่ทำงาน เพิ่มจากนั้น เรียกดูพื้นที่ทำงาน จากนั้น รายการในเมนู ""จากนั้น คําเชิญที่เป็นสแปม จากนั้น ตัวอย่าง
  เคล็ดลับ: เพื่อความปลอดภัย คุณจะดาวน์โหลดหรือดูรูปภาพไม่ได้เมื่อดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน
 3. คลิกเข้าร่วม
เคล็ดลับ: เมื่อคุณเข้าร่วมพื้นที่ทำงานที่ถูกทําเครื่องหมายว่าเป็นสแปม ระบบจะนําป้ายกํากับสแปมออกและเพิ่มพื้นที่ทำงานดังกล่าวไปยังรายการพื้นที่ทำงานที่คุณเข้าร่วม

เข้าร่วมพื้นที่ทำงานที่ถูกทําเครื่องหมายว่าเป็นสแปมใน Gmail

 1. ไปที่บัญชี Gmail ของคุณ
 2. ที่ด้านซ้ายถัดจาก "พื้นที่ทำงาน" ให้คลิกสร้างหรือค้นหาพื้นที่ทำงาน เพิ่มจากนั้น เรียกดูพื้นที่ทำงาน จากนั้น รายการในเมนู ""จากนั้น คําเชิญที่เป็นสแปม จากนั้น ตัวอย่าง
  เคล็ดลับ: เพื่อความปลอดภัย คุณจะดาวน์โหลดหรือดูรูปภาพไม่ได้เมื่อดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน
 3. คลิกเข้าร่วม

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเข้าร่วมพื้นที่ทำงานที่ถูกทําเครื่องหมายว่าเป็นสแปม ระบบจะนําป้ายกํากับสแปมออกและเพิ่มพื้นที่ทำงานดังกล่าวไปยังรายการพื้นที่ทำงานที่คุณเข้าร่วม

ปิดใช้พื้นที่ทำงาน

แม้จะลบพื้นที่ทำงานไม่ได้ แต่คุณสามารถขอให้ผู้เข้าร่วมออกจากพื้นที่ทำงานและระบุว่าไม่ได้ใช้พื้นที่ทำงานนั้นแล้ว หากคุณเป็นเจ้าของพื้นที่ทำงาน ให้อัปเดตชื่อ เช่น เพิ่มข้อความว่าไม่ใช้แล้วต่อท้ายชื่อ หรือตอบบทสนทนาสุดท้ายในพื้นที่ทำงานว่าบทสนทนาสุดท้าย พื้นที่ทำงานนี้ ไม่ได้ใช้งานแล้ว

 


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false